W dniu 17 marca 2021 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Do najistotniejszych założeń przedstawionych w projekcie rozporządzenia należą:

 • oznaczenie „MPP” – będzie ono stosowane również dla MPP stosowanego fakultatywnie;
 • oznaczenie „TP” – określono kwotowy próg transakcji, dla których oznaczenie należy stosować (od 15.000 PLN), jak również wyłączono obowiązek stosowania oznaczenia dla transakcji, w których powiązania pomiędzy podmiotami wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami;
 • GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów – doprecyzowano, że oznaczenie dotyczy nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności (np. lokali), a także odnoszących się do nich czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT (np. wywłaszczenia);
 • GTU_12 – usługi niematerialne – wskazana została lista PKWiU, które są klasyfikowane do tej kategorii;
 • uregulowania dotyczące faktur uproszczonych (paragon z NIP do 450 zł) – nie będą musiały być pokazywane w JPK_V7 odrębnie.

Jak wskazuje uzasadnienie do rozporządzenia zmieniającego, w związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi i postulatami podatników przygotowano propozycję zmian w zakresie wykazywania w JPK_VAT (ewidencja + deklaracja):

 • paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT 
  • W 10 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia dodano wyłączenie dotyczące faktur ujętych w ewidencji zgodnie z pkt 8 i pkt 9 lit. a. Niniejsza zmiana ma m.in. na celu uregulowanie zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone, bez konieczności wykazywania każdego takiego paragonu w ewidencji odrębnie.
 • faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami 
  • W 10 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia zmieniono brzmienie poprzez ujęcie w tym przepisie wykazywania w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną, oprócz wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego nieudokumentowanych fakturami, a także nieobjętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem faktur ujętych w ewidencji zgodnie z pkt 1-7, również wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego wynikających z faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, pod warunkiem że nie zostały ujęte w ewidencji zgodnie z pkt 8.
 • oznaczeń w zakresie grup towarów i usług (GTU), o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia
  • W 10 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia w celu wyeliminowania różnic pomiędzy dokumentacją techniczną (strukturą JPK_VAT z deklaracją), a wskazanymi w rozporządzeniu oznaczeniami zmieniono sposób oznaczeń z oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”. Ponadto doprecyzowano zapisy wskazując odniesienie do kodów CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015.

Konsekwentnie doprecyzowano, iż:

 • oznaczenie „GTU_01” dotyczy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, oznaczonych kodami CN 2203-2208;
 • oznaczenie „GTU_03” nie obejmuje swoim zakresem olejów opałowych wymienionych w lit. b § 10 w ust. 3 pkt 1, tzn. tych, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy i podlegających oznaczeniu „GTU_02”;
 • dostawa folii typu stretch wymienionej w poz. 9 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, jeżeli stanowi odrębną dostawę poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich, również powinna być oznaczana „GTU_06”;
 • oznaczenie „GTU_07” dotyczy wszystkich pojazdów, a nie tylko samochodowych oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w Nomenklaturze scalonej wyłącznie o kodach CN 8701–8708;
 • oznaczenie „GTU_08” dotyczy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy, która obecnie obejmuje m.in. zakres towarów z poz. 2 i 3 tego załącznika w poprzednim brzmieniu;
 • oznaczenie „GTU_09” dotyczy tylko produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, które zostały ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne;
 • oznaczenie „GTU_10” dotyczy nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności, a także odnoszących się do nich czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.
 • procedur, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

Doprecyzowano, iż:

 • do wymienionych usług o charakterze niematerialnym objętych oznaczeniem „GTU_12przypisano symbole PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015;
 • w celu uproszczenia obowiązków ewidencyjnych uznano, że czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będą oznaczane GTU;
 • oznaczenie „TP” odnosi się dostawy towarów lub świadczenia usług dla podmiotu powiązanego, w których łączna kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania;
 • oznaczenie „MPP” dotyczy wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności, nie tylko objętych obowiązkiem stosowania tego mechanizmu, ale też i tych, w przypadku których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie;
 • wprowadzone zostało rozwiązanie, aby dokumenty zbiorcze wewnętrzne zawierające sprzedaż z kas rejestrujących „RO” nie były oznaczane symbolami procedur, o których mowa w § 10 ust. 4 (tj. oznaczeniami poszczególnych procedur).

Rozporządzenie określa / doprecyzowuje również:

 • co uznaje się za transakcję zawartą pomiędzy podmiotami powiązanymi, w przypadku których należy stosować oznaczenie „TP”;
 • wyłączenie dla stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami;
 • oznaczenie „MPP” w ewidencji zakupu dotyczy wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności, nie tylko objętych obowiązkiem stosowania tego mechanizmu, ale też i tych, w przypadku których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie;
 • imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera podaje się w przypadku zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia lub decyzji, a nie deklaracji importowej, ponieważ deklaracja importowa nie zawiera takich danych.
 • zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy
  • w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości dotyczących wykazywania w ewidencji zakupu korekt in-minus, wprowadzenie rozwiązania, aby zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, mogło być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”, o którym mowa w ust. 8 pkt 2.

Zakłada się, że:

 • oznaczenia znowelizowane zgodnie z treścią projektu będą stosowane począwszy od rozliczeń za kwiecień 2021 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących paragonów z NIP, które będą obowiązywać począwszy od rozliczeń za lipiec 2021 r.
 • dotychczasowe struktury JPK_VAT z deklaracją, tj. JPK_V7M i JPK_V7K, można stosować przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

W rezultacie rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących wykazywania paragonów z NIP, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r. - ponieważ do dnia 30 czerwca 2021 r. obowiązuje przepis § 11a, który reguluje kwestię zbiorczego ujmowania w ewidencji paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone.

Będziemy Państwa informować na bieżąco na naszym blogu #podatkiwbiznesie o dalszych losach legislacyjnych proponowanych zmian.