Przyjęta przez Sejm w dniu 6 maja 2020 r. ustawa przewiduje m.in. zmiany w regulacjach dotyczących mechanizmu podzielonej płatności oraz białej listy podatników VAT[1]. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, przyjęte rozwiązania mają uspójnić regulacje związane z koniecznością stosowania wykazu podatników z funkcjonującym równolegle mechanizmem podzielonej płatności.

Ustawa została przekazana do Senatu.

Szersza ochrona wynikająca ze split paymentu?

Do tej pory, zapłata z zastosowaniem split payment wyłączała jedynie sankcje z tytułu odpowiedzialności solidarnej w VAT. Przyjęta przez Sejm ustawa istotnie poszerza ten zakres – przewiduje bowiem, że w przypadku płatności z wykorzystaniem split payment, podatnik nie będzie podlegał również sankcjom związanym ze zwiększeniem przychodów oraz wyłączeniem z KUP w podatkach dochodowych. Zatem nawet w przypadku płatności na rachunek niewidniejący na białej liście podatników VAT, podatnicy nie poniosą żadnych negatywnych konsekwencji – o ile zastosują MPP.

Zmiany w zawiadomieniu

W przypadku zapłaty na numer konta spoza listy możliwe jest uniknięcie sankcji także poprzez poinformowanie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o numerze rachunku, na jaki została dokonana płatność.

Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie pewnych zmian w tym zakresie, tj.

  • wydłużenie terminu z 3 do 7 dni na złożenie zawiadomienia ZAW-NR oraz
  • zmianę właściwości naczelnika urzędu skarbowego, do którego ma być składane przedmiotowe zawiadomienie, z właściwego dla sprzedawcy na właściwy dla nabywcy płacącego należność.

Na uwagę zasługuje w szczególności zmiana w zakresie wydłużenia terminu na złożenie zawiadomienia. Obecnie, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi na czas epidemii, dany okres został wydłużony do 14 dni. Nie wiadomo jednak, kiedy należy spodziewać się jego zniesienia.

O ile ustawa pomyślenie przejdzie cały proces legislacyjny, przedstawione rozwiązania wejdą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.


[1] Pełny tekst ustawy (http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/207_u.htm)