Specjalna strefa ekonomiczna (SSE) to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. W szczególności, podatnik ma możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia.


Ewelina Stamblewska-Urbaniak najlepszym doradcą w zakresie cen transferowych według dziennika „Rzeczpospolita">>>


Ważne jest jednak to, że zgodnie z przepisem art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia.

Co więcej, § 5 ust. 5 Rozporządzenia SSE* stanowi, że w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy. Jednocześnie, zgodnie z § 5 ust. 6 Rozporządzenia SSE, przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego, przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na terenie SSE za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, przepisy art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczące ustalania cen transferowych między podmiotami powiązanymi, stosuje się odpowiednio.

W praktyce powyższe oznacza, że w przypadku przedsiębiorców działających na terenie SSE przepisy o cenach transferowych mogą mieć zastosowanie w dwóch aspektach:

  1. w przypadku transakcji / rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcą i spółką z nim powiązaną (czyli tradycyjne zastosowanie przepisów o cenach transferowych), oraz
  2. w przypadku, gdy dany przedsiębiorca prowadzi zarówno działalność na terenie SSE (działalność strefowa), jak i działalność poza SSE (działalność pozastrefowa).

Wówczas należy:

a) zidentyfikować w ramach przedsiębiorstwa przepływy pomiędzy działalnością tego podatnika zlokalizowaną w strefie oraz poza nią („transakcje” wewnętrzne);

b) dokonać wyceny „transakcji” wewnętrznych w taki sposób jakby były one dokonane pomiędzy oddzielnymi i niezależnymi od siebie podmiotami gospodarczymi - z uwzględnieniem możliwość uznania części transakcji jako mieszczących się w ramach działalności pomocniczej do działalności strefowej.

Odpowiednie zastosowanie przepisów o cenach transferowych, a w szczególności rynkowa wycena przepływów, jest w omawianym przypadku krytyczna. Wynika to z faktu, że dokonanie doszacowania przez organ podatkowy może oznaczać trwałą różnicę w podatku w przypadku, gdy zostanie zmniejszony dochód strefowy (który korzystał ze zwolnienia z CIT) i jednocześnie zwiększony dochód spółki zależnej / działalności poza SSE (który opodatkowany jest na zasadach ogólnych).

Biorąc pod uwagę istotne zwiększenie zainteresowania fiskusa tematem cen transferowych w ostatnim czasie, należy się spodziewać, że również kwestie rozliczeń w SSE będą przedmiotem licznych dyskusji.

*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych; Rozporządzenie SSE).


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Więcej informacji na temat cen transferowych na cenytransferowe.taxand.pl.