Ostatnimi czasy organy podatkowe prowadzące kontrole rozliczeń przedsiębiorców z tytułu VAT nagminnie wstrzymują bieżące zwroty nadwyżek podatku. Wpływa to negatywnie na kondycję finansową spółek, zwłaszcza prowadzących działalność w zakresie handlu hurtowego. Dla fiskusa natomiast sam fakt prowadzenia weryfikacji VAT jest wystarczającym powodem, aby zamrozić przedsiębiorcy bieżące zwroty. Taka praktyka organów jest nie tylko niebezpieczna dla biznesu, ale jest również sprzeczna z literalną wykładnią ustawy o VAT.

Wniosek taki wypływa z jednego z najnowszych orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 lipca 2017 r., sygn. I SA/Łd 534/17. W stanie faktycznym będącym przedmiotem orzekania Naczelnik Urzędu Skarbowego przedłużył termin do dokonania zwrotu nadwyżki VAT naliczonego powstałej w okresach objętych postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej (obecnie: Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego). Zdaniem organów podatkowych obu instancji jedynie sam fakt weryfikacji transakcji przez Dyrektora UKS oraz znaczna wysokość wykazanej nadwyżki VAT były wystarczającymi powodami aby nie zwrócić podatnikowi VAT w ustawowym terminie. Podatnik nie zgodził się z tym poglądem i wniósł skargę do WSA.

Sąd w Łodzi stanął w zaistniałym sporze po stronie podatnika. Zauważył, że zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy o VAT przedłużenie terminu zwrotu podatku możliwe jest gdy w ramach pierwotnej weryfikacji jego zasadności organ podatkowy dojdzie do przekonania, że poprawność żądania podatnika budzi wątpliwości. Sąd podkreślił również, że w postanowieniu o przedłużeniu zwrotu VAT nie chodzi o wykazanie czy zwrot jest zasadny czy nie. Organ musi jednak wskazać na dowody przemawiające za potencjalną niezasadnością zwrotu. Powody te muszą istnieć na moment wydawania postanowienia – bez względu na późniejsze wyniki „głównego” postępowania kontrolnego.

WSA jednoznacznie podważył także ostatnio forsowane stanowisko organów podatkowych. Stwierdził, że przedłużenia zwrotu VAT nie można uzasadniać (i) faktem wystąpienia do zagranicznych administracji podatkowych (oraz koniecznością oczekiwania na odpowiedź na zadane pytania) (ii) ani wysokością przewidywanego zwrotu.

Wyrok ten jest kolejnym pozytywnym dla przedsiębiorców rozstrzygnięciem sądu administracyjnego dotyczącym przedłużenia terminu zwrotu VAT. Ostatnio coraz częściej sądy kwestionują praktykę organów, dla których sam fakt prowadzenia kontroli bezpośrednio przekłada się na blokowanie bieżących zwrotów nadwyżki podatku. Miejmy nadzieję, że poglądy orzecznicze - które są w istocie zgodne z literalną treścią art. 87 ust. 2 ustawy o VAT oraz wyrokami Trybunału Sprawiedliwości – zostaną w końcu zaakceptowane przez fiskusa.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.