Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że wypłaty ekwiwalentu dokonywane przez spółdzielnię w postaci ryczałtu za przejazdy lokalne swoich pracowników powinny podlegać opodatkowaniu PIT.

Spółdzielnia wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS) z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym zadała następujące pytanie: czy z tytułu wypłaty ekwiwalentu w postaci ryczałtu za przejazdy lokalne (tj. przejazdy na terenie gminy, gdzie spółdzielnia ma swoją siedzibę) na warunkach wskazanych w umowach zawieranych z członkami zarządu i wybranymi pracownikami, spółdzielnia zobowiązana jest rozliczyć przychód u członków zarządu i pracowników z tytułu pracy, obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczki na podatek dochodowy?

Spółdzielnia wyraziła stanowisko, iż takie wypłaty, będące zwrotem ponoszonych przez pracowników Spółdzielni wydatków dotyczących wykorzystywania prywatnych samochodów osobowych w celu realizacji obowiązków pracowniczych nie powinny podlegać opodatkowaniu PIT, co zostało wyrażone w wyroku NSA z dnia 16 października 2019 r. (sygn. II FSK 3531/17).

Z takim stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor KIS, który uznał, że zwrot wskazanych powyżej kosztów, stanowi przychód pracowników, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.). Przychód ten nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Takie prawo przysługiwałoby jedynie, gdyby zwrot tych kosztów wynikał wprost z przepisów odrębnych ustaw, które wprost gwarantowałyby możliwość przyznania prawa do zwrotu poniesionych kosztów bądź nakładały na pracodawcę obowiązek zwrotu pracownikowi tych kosztów. W przedmiotowej sprawie zwrot wskazanych powyżej kosztów następuje na podstawie zawartej między Spółdzielnią a jej pracownikami umów cywilnoprawnych. W konsekwencji, Spółdzielnia powinna zostać tu uznana za płatnika i wykonywać obowiązki wskazane w art. 31 i 38 u.p.d.o.f.

Spółdzielnia zaskarżyła wydaną interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej: WSA). WSA przychylił się do stanowiska Spółdzielni i w wydanym przez siebie wyroku wskazał, iż kwoty zwrotu wydatków za używanie przez pracowników prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych, nie stanowią dla pracowników przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. Powołał się przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego K 7/13 uznając, że używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych nie leży w interesie pracownika, a wypłata ryczałtu stanowi dla pracownika jedynie zwrot poniesionych kosztów (a nie przysporzenie majątkowe). Tym samym, uchylił wydaną przez Dyrektora KIS interpretację.

Wydany przez WSA wyrok został z kolei zaskarżony przez Dyrektora KIS do Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA). NSA przychylił się do stanowiska organu administracyjnego podzielając jego stanowisko i uznając, że wypłata ekwiwalentu jednak stanowi dla pracownika przychód opodatkowany PIT.

Zachęcamy do weryfikacji, czy w Państwa sytuacji rozliczenie ryczałtu za przejazdy lokalne dokonywane jest na odpowiednich zasadach.


Zobacz film: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałtowe opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej jest coraz częściej stosowane przez polskich podatników. Z filmu dowiesz się, na czym polega ryczałt, kto może z niego skorzystać i na jakich warunkach.