Wojewódzkie Sądy Administracyjne (WSA) coraz częściej wskazują, że usługi związane z oprogramowaniem, do których zastosowanie ma stawka ryczałtu w wysokości 12%, nie dotyczą wyłącznie czynności związanych z tworzeniem kodów źródłowych czy ich dodawaniem do już istniejących programów komputerowych. Przepis art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o podatku zryczałtowanym nie odwołuje się bowiem do bezpośredniego ani do pośredniego związku z oprogramowaniem, lecz dotyczy usług „związanych z oprogramowaniem".

Jeszcze do końca 2022 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) względem informatyków, którzy nie zajmują się bezpośrednio tworzeniem czy modyfikacją oprogramowania wydawał korzystne dla nich interpretacje, w których wskazywał na możliwość stosowania niższej stawki ryczałtu w wysokości 8,5%. Przy czym pomimo braku zmian przepisów, z początkiem 2023 roku organ zmienił swoje dotychczasowe stanowisko i uznał, że do usług objętych 12% ryczałtem zalicza się także inne czynności towarzyszące tworzeniu oprogramowania.

Przykładowo WSA w Poznaniu w wydanym dnia 22 czerwca 2023 roku wyroku podzielił stanowisko Dyrektora KIS oraz wskazał, że informatycy wspomagający programistów nie mogą skorzystać z niższej stawki ryczałtu. W przedmiotowej sprawie skarżący wskazał, że przeważającym przedmiotem jego działalności gospodarczej jest działalność związana z oprogramowaniem. W szczególności świadczy on usługi wsparcia informatycznego oraz projektowania i rozwijania zintegrowanego systemu komputerowego, który wymaga skonfigurowania zgodnie z wymaganiami klienta. Skarżący, świadcząc ww. usługi, nie dokonuje żadnych ingerencji w kodzie źródłowym aplikacji. W przypadku, gdy w trakcie realizowanych zadań okaże się, że niezbędna jest ingerencja w kod źródłowy systemu, podatnik odnotowuje taki fakt i sygnalizuje konieczność ww. modyfikacji do odpowiedniego zespołu programistów. Sam podatnik nie uczestniczy w procesie programowania, tym samym w procesie świadczenia przez niego usług na rzecz spółek lub ich klientów nie powstają programy komputerowe.

Sąd stwierdził, że świadczone przez przedsiębiorcę usługi odnoszą się do istniejących, stworzonych przez inne podmioty programów i mają w istocie charakter doradztwa w zakresie doboru i dostosowania rozwiązań optymalnych z punktu widzenia klienta. Zakres tych działań obejmuje przeprowadzanie testów dla wybranych rozwiązań oraz projektowanie zmian. Sąd podkreślił, że choć podatnik nie jest zaangażowany w tworzenie kodów źródłowych, to nie oznacza to braku związku między świadczonymi usługami a oprogramowaniem. Niniejsze prowadzi do wniosku, że świadczone przez skarżącego usługi powinny być opodatkowane 12% stawką ryczałtu. Powyższe stanowisko potwierdzają także inne podobne orzeczenia.

Prowadzi do to wniosku, że informatycy powinni z dużą uwagą podchodzić do stosowanej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z uwagi na złożoność przepisów podatkowych oraz niestabilność orzecznictwa pragniemy podkreślić, że konieczna może być każdorazowa, indywidualna analiza sytuacji podatkowej podatnika z pomocą eksperta.


Zobacz film: Usługi informatyczne – podatek u źródła (WHT)

Film polecamy wszystkim podmiotom, które zakupują zagraniczne usługi informatyczne. Podatek u źródła może bowiem być zobowiązaniem polskich podmiotów jako płatników. Warto wiedzieć, kiedy taki obowiązek się pojawia.