Wydanie interpretacji ogólnej MF dotyczącej opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez JST w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej było niezbędne. Tylko w ten sposób można było wyjść naprzeciw widocznym różnicom interpretacyjnym i orzeczniczym i ułatwić ich klasyfikację w świetle przepisów ustawy o VAT.

Jednakże, jak w wielu typu sytuacjach, bogactwo stanów faktycznych obserwowanych w realnym świecie powoduje, że nie wszystkie wątpliwości zostały rozstrzygnięte.

Minister wskazał wprost przykładowe czynności uznane za nieobjęte zakresem ustawy o VAT, tj.:

 • zapewnienie wyżywienia dla wychowanków placówek,
 • opiekę w przedszkolu ponad podstawę programową,
 • wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych lub duplikatów świadectw,
 • organizacja tzw. „zielonych szkół”,
 • usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających opieki innych osób,
 • zapewnienie pobytu w domu pomocy społecznej.

Co z pozostałymi czynnościami?

Tymczasem dostrzec można liczne niemieszczącej się w tym katalogi sytuacje. Prawidłowe zaklasyfikowanie transakcji wymaga zatem przeprowadzania dalszych wnikliwych analiz.  Aby zabezpieczyć swoją pozycję finansową, często decydują się na przyjęcie bezpieczniejszego podejścia, które pozwoli im uniknąć sporu z fiskusem – zwolnienie z VAT.

Fiskus jednak zmienia zdanie

Co ciekawe, organy podatkowe mogą przyjąć stanowisko zgoła odmienne od dotychczasowego. Jako przykład przybliżymy sprawę, w której organ podatkowy wydał interpretację potwierdzającą, że świadczenia wykonywane przez jednostki oświaty należy traktować jako czynności zwolnione z VAT. Wobec wniesienia skargi tuż po opublikowaniu stanowiska MF organ uznał jednak, że konkluzje powinny pokrywać się z interpretacją ogólną MF i wniósł o uchylenie własnego rozstrzygnięcia przez sąd.

Podkreślić należy, że sprawa będąca przedmiotem sporu dotyczyła szeregu usług świadczonych przez jednostkę w ramach opieki społecznej i niewymienionych przez MF, m.in.:

 • zapewnienie zamieszkania i całodziennego wyżywienia, zakup potrzebnej odzieży;
 • zagwarantowanie dostępu do usług zdrowotnych (konsultacje lekarskie), zakup leków wskazanych przez lekarza dla poszczególnych mieszkańców DPS;
 • zapewnienie terapii zajęciowej, rehabilitacji społecznej i leczniczej.

Takie podejście organu stanowi zatem dowód na rozszerzenie i doprecyzowanie katalogu wymienionego przez MF w interpretacji ogólnej m.in. o ww. świadczenia. Decyzja organu może również wskazywać na początek kształtowania się nowej linii interpretacyjnej, zbieżnej ze stanowiskami sądów. Kto wie, może i rozszerzy się ona również na pozostałe zadania jednostek…

Pamiętaj o przesłankach!

Abstrahując od powyższego – należy pamiętać o spełnieniu dwóch podstawowych kryteriów wskazanych przez Ministra, tj.:

 • wykonywane czynności są podporządkowane ścisłemu reżimowi publiczno-prawnemu,
 • pobierane przez jednostki opłaty nie stanowią rzeczywistej wartości świadczenia.