Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie ograniczenia stosowania przepisu wprowadzającego obowiązek poboru WHT dla płatności powyżej 2 mln zł. Projektowane przepisy wprowadzają również bezterminowe wyłączenie z obowiązku poboru podatku u źródła dla określonych typów płatności.

Rozporządzenie odracza do dnia 30 czerwca 2019 r. obowiązek poboru podatku u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł. Odroczeniem objęte zostały zarówno płatności transgraniczne jak i dywidendy krajowe.Przepisy stosuje się o ile spełnione są warunki do zastosowania niższej stawki WHT, zwolnienia z WHT lub niepobrania WHT wynikające z danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub przepisów szczególnych.

Należy pokreślić, że w przypadkach płatności transgranicznych prawo do skorzystania z ograniczenia lub wyłączenia stosowania wskazanego przepisu zostało dodatkowo uzależnione od zawarcia przez Polskę z państwem siedziby podatnika umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która określa zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych (w uzasadnieniu MF podaje umowy z Jersey, Guernsey i Wyspą Man jako przykłady umów bez takich regulacji), a także istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych z takim państwem.

Od strony praktycznej, przepisy zawieszają także obowiązek złożenia oświadczenia przez członków zarządu w celu skorzystania ze zwolnienia / zastosowania obniżonej stawki WHT w momencie płatności. Wpływa to pośrednio na ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu w przypadku zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do stosowania zwolnienia / obniżonej stawki podatku.

Rozporządzenie nie odracza natomiast wejścia w życie innych znowelizowanych przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła.  Oznacza to, że płatnik w celu skorzystania ze zwolnienia / zastosowania obniżonej stawki podatku w dalszym ciągu (tj. poczynając od dnia 1 stycznia 2019 r.) zobowiązany będzie do zachowania należytej staranności, obejmującej w szczególności weryfikację statusu podatnika w oparciu o nową definicję rzeczywistego właściciela - tam, gdzie warunek ten wynika z przepisów. Należy pamiętać, że nowa definicja rzeczywistego właściciela obejmie także prowadzenie przez podatnika rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju siedziby.

Dodatkowo według Rozporządzenia, z art. 26 ust. 2e ustawy o CIT bezterminowo wyłączone zostały:

  1. płatności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego,
  2. płatności z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
  3. płatności uzyskane na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie, z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera,
  4. uzyskane przez nierezydentów odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego, oferowanych na rynkach zagranicznych,
  5. uzyskane przez obce banki centralne odsetki lub dyskonto od obligacji wyemitowanych przez Skarb Państwa na rynku krajowym i nabytych przez te banki od dnia 7 listopada 2015 r.,
  6. wypłaty na rzecz jednostek gospodarczych utworzonych przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami,
  7. wypłaty na rzecz organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem,
  8. wypłaty na rzecz podmiotów, z którymi zostały zawarte umowy o współpracy i zostały zwolnione z CIT od tych należności,
  9. wypłaty na rzecz podmiotów wskazanych z nazwy i zwolnionych od tych należności z CIT w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Wprowadzone odroczenie stosowania nowych przepisów to niewątpliwie racjonalny krok, który pozwoli lepiej przeanalizować skutki nowych przepisów, przygotować się do ich stosowania, w szczególności w zakresie wypracowania podejścia z kontrahentami zewnętrznymi i / lub w ramach grupy.

Należy jednak mieć na uwadze, że w przeważającej większości zastosowanie przepisów zostaje jedynie odroczone, zaś niektóre z nowych instytucji jak obowiązek weryfikacji statusu podatnika z dochowaniem należytej staranności czy obowiązek stosowania nowej definicji rzeczywistego beneficjenta obowiązywać będą już od nowego roku. To powinno w szczególności wpłynąć na ocenę przyjętego podejścia, dla płatności które dokonywane będą w okresie „odroczenia” oraz po nim.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.