Już tylko kilkanaście dni zostało na przygotowanie zeznania rocznego CIT-8 w tych firmach, w których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym.

Zeznanie CIT-8 podmioty będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych mają obowiązek złożyć do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. W tych jednostkach, które przyjęły, że rok podatkowy jest u nich tożsamy z kalendarzowym, termin na złożenie zeznania upływa zatem we wtorek 31 marca.

Jeżeli rok podatkowy jest inny, np. kończy się z ostatnim dniem kwietnia, termin na złożenie zeznania jest odpowiedni do momentu zakończenia roku podatkowego. W podanym przykładzie dla roku kończącego się w kwietniu, czas na złożenie zeznania będzie do końca lipca.

Poza samym zeznaniem CIT-8 konieczne może być także wypełnienie odpowiednich załączników i informacji. Są to m.in.:

  • Załącznik CIT-8/O, czyli informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku; składają go m.in. podatnicy którzy uzyskali dochody (przychody) wolne od podatku, odliczają od dochodu straty z lat ubiegłych, przekazali darowizny, czy też ponieśli wydatki na nowe technologie.
  • Załącznik CIT-D sporządzają podatnicy otrzymujący lub przekazujący darowizny i korzystający z odliczenia.
  • Informacja CIT-ST sporządza podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka właściwa dla jego siedziby.

Należy też pamiętać, że podatnicy, którzy podlegają obowiązkowi sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (najpóźniej do 10 lipca).

Podstawa prawna

Art. 26a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).


Rozliczenie roczne CIT: W dniach 9-17 marca 2015 dajemy wskazówki, jak uniknąć błędów przy rozliczeniu podatku dochodowego dla firm za 2014 rok. Osoby zainteresowane kontaktem celem przejrzenia dokumentów podatkowych przed ich złożeniem do urzędu skarbowego zapraszamy do kontaktu z autorami wpisu lub pod adresem crido@taxand.pl