Rok 2020 okazał się dla wielu przedsiębiorców rokiem niepewności i wyzwań spowodowanych pandemią COVID-19. W natłoku regulacji wprowadzanych na mocy kolejnych Tarcz Antykryzysowych mogły umknąć niektóre z istotnych zmian dotyczących CIT – w związku ze zbliżającym się rozliczeniem 2020 r. warto spojrzeć wstecz i podsumować kwestie, na które w szczególności powinni zwrócić uwagę podatnicy / płatnicy CIT.

Podatek u źródła (WHT)

Pomimo szumnych zapowiedzi MF dotyczących planowanej nowelizacji przepisów WHT, które budzą liczne wątpliwości podatników od momentu ich radykalnej zmiany (1 stycznia 2019 r.), do tej pory nie pojawił się nawet projekt ustawy nowelizującej w tym zakresie. We wrześniu 2020 r. podczas spotkania prekonsultacyjnego dotyczącego reformy omawianych przepisów, Ministerstwo Finansów zarysowało jedynie planowany kierunek zmian regulacji WHT, który nie znalazł jednak odzwierciedlenia w jakimkolwiek formalnym dokumencie.

Zamiast nowelizacji, w trakcie 2020 r. kilkukrotnie odraczano za to przepisy nakazujące stosowanie tzw. mechanizmu „pay and refund” przewidującego obowiązek poboru podatku u źródła przez płatnika w przypadku wypłat należności powyżej 2 mln zł (w stosunku do jednego podatnika / w roku podatkowym). Warto przypomnieć, że przepisy te były już odraczane kilkukrotnie od uchwalenia z końcem 2018 roku. Pod koniec 2020 opublikowano kolejne rozporządzenie odraczające stosowanie mechanizmu pay and refund, tym razem do 30 czerwca 2021 r.

Warto przypomnieć, że w związku z pandemią w 2020 r. wprowadzono również uproszczenia dla polskich płatników dotyczące stosowania certyfikatów rezydencji. I tak, w okresie epidemii / zagrożenia epidemicznego oraz dwa miesiące dłużej:

  • płatnik może posłużyć się posiadanym certyfikatem rezydencji podatnika obejmującym 2019 r. pod warunkiem uzyskania oświadczenia podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie,
  • płatnik może uwzględnić przy wypłacie certyfikat rezydencji o nieokreślonym okresie ważności, jeśli okres 12 kolejnych miesięcy od dnia jego wydania, upływa w okresie obowiązywania tych stanów;
  • wprowadzono możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji pod warunkiem, że dane w nim zawarte nie budzą wątpliwości.

Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2021 r. zmieniła się również właściwość urzędu odpowiedzialnego za rozliczenia WHT – jest nim obecnie Lubelski Urząd Skarbowy. Więcej na ten temat pisaliśmy w jednym z wpisów na naszym blogu.

O powyższej zmianie należy pamiętać składając deklarację CIT-10Z za 2020 r. (termin złożenia deklaracji dla płatników mających rok podatkowy równy z kalendarzowym upływa 31 stycznia 2021 r.)

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

W przypadku MDR, najważniejsza zmiana w 2020 r. dotyczyła obowiązku ponownego raportowania schematów transgranicznych w związku z koniecznością dostosowania formularzy MDR do wymogów unijnych. W wyniku tego od 1 lipca 2020 r. unieważnione zostały wszystkie dotychczas nadane NSP dla schematów transgranicznych i na podmioty nałożony został obowiązek ponownego zaraportowania „starych” transgranicznych schematów podatkowych, tj. powstałych pomiędzy 26 czerwca 2018 a 30 czerwca 2020 (termin dopełnienia obowiązku uzależniony jest od faktu czy zgłoszenia dokonuje promotor / korzystający / wspomagający).

Dodatkowo, zgodnie z tarczami antykryzysowymi odroczone zostały terminy raportowania nowych schematów podatkowych – w przypadku schematu krajowego terminy MDR nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Niezależnie od trwającego zawieszenia stosowania przepisów MDR na czas pandemii (schematy krajowe) warto przypomnieć, że – co do zasady – korzystanie ze schematu zgłasza się w terminie odpowiednim dla złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej danego podatku.

W przypadku podatników / płatników korzystających ze schematów podatkowych w zakresie CIT w trakcie 2020 r. warto zatem rozważyć dopełnienie obowiązków compliance w zakresie MDR już przy okazji rozliczenia za 2020 r. – może to ułatwić kontrolowanie terminów i uniknięcie zaległości w raportowaniu MDR.

Tarcze antykryzysowe

Dokonując rozliczenia za 2020 r. warto także pamiętać o ulgach i ułatwieniach wprowadzonych w zakresie CIT na mocy Tarcz Antykryzysowych, spośród których chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące:

  • odliczenie od dochodu darowizn przekazanych na walkę z COVID-19 – w zależności od daty dokonania darowizny podatnikom może przysługiwać, 100%, 150% lub 200% wartości darowizny;
  • możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych poniesionych wydatków na kary za opóźnienia w dostawach towarów i wady towarów spowodowane sytuacją COVID-19 – przypomnijmy, że co do zasady takie kary podlegają wyłączeniu z kosztów podatkowych na mocy art. 16.1.22 CIT;
  • zwolnienie z podatku od przychodów z budynków – preferencja przedłużona do końca miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany;
  • możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych poprzez jednorazowy odpis amortyzacyjny wartości środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19;
  • modyfikacja przepisów dotyczących tzw. ulgi za złe długi w CIT – w przypadku ponoszenia negatywnych konsekwencji związanych z pandemią: (i) dłużnik nie musi zwiększać podstawy opodatkowania o zaliczaną do KUP wartość zobowiązania nieuregulowanego w ciągu 90 dni od upływu terminu zapłaty (ii) wierzyciel ma prawo zmniejszyć podstawę opodatkowania o wartość zobowiązania nieuregulowanego w ciągu 30 dni od upływu terminu zapłaty.

Warto zauważyć, że na mocy Tarcz Antykryzysowych wprowadzono też możliwość jednorazowego obniżenia dochodu uzyskanego w roku 2019, o wartość straty powstałej w roku 2020 z powodu COVID-19 - do kwoty 5 mln zł pod warunkiem, że przychody podatnika za rok 2020 są o co najmniej 50% niższe od jego przychodów w roku 2019.

Dokonując rozliczenia CIT za 2020 r., warto uwzględnić najnowszą praktykę interpretacyjną, chociażby w zakresie najistotniejszych zmian ostatniego okresu (np. koszyki przychodów, finansowanie dłużne, limitacja kosztów usług niematerialnych, wydatki związane z używaniem samochodów itp.).

Mając na uwadze dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość podatkową i związane z tym problemy w nadążeniu ze śledzeniem zmian przepisów / praktyki podatkowej stworzyliśmy program „Bezpieczne rozliczenia podatkowe”.

Więcej informacji o programie Bezpieczne rozliczenia podatkowe: