W poniedziałek Ministerstwo Finansów wykonało ukłon w stronę podatników i opublikowało komunikaty, w których wyjaśnia jak rozliczyć korekty cen transferowych wystawione w 2019 roku a dotyczące roku poprzedniego oraz precyzując, które brzmienie przepisów ma zastosowanie do ORD-U za 2018 rok.

Korekty cen transferowych

W 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące rozpoznawania korekt cen transferowych (nowe zasady opisaliśmy na łamach naszego bloga), które zakładają ujmowanie korekty w roku podatkowym, w którym realizowana jest korygowana transakcja (po spełnieniu określonych warunków wskazanych w art. 11e ustawy CIT) . Z kolei wg przepisów obowiązujących w 2018 roku korekty inne niż wynikające z błędu lub oczywistej omyłki powinny być co do zasady ujmowane na bieżąco. W związku z powyższym, podatnicy mieli wątpliwości, które przepisy należy zastosować do korekt dotyczących roku 2018, ale wystawionych już w roku 2019.

Ministerstwo Finansów w swoim komunikacie jednoznacznie wskazało, że w takich przypadkach korekta powinna być ujęta wg przepisów obowiązujących w 2018 roku. Powołując się na art. 26 ust. 1 ustawy zmieniającej Ministerstwo podkreśla, że nowe przepisy mają zastosowanie do korekt cen transferowych dotyczących transakcji kontrolowanych realizowanych w 2019 roku. Stosując wnioskowanie z przeciwieństwa stwierdzono, że korekty dotyczące transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r. (tj. do 31 grudnia 2018 r.), powinny być ewidencjonowane dla celów podatków dochodowych na zasadach wynikających z przepisów obowiązujących do końca 2018 r.

Pełna treść komunikatu MF w sprawie korekt TP:  link

ORD-U

W 2018 roku podatnicy sporządzający CIT-TP i nie realizujący transakcji z podmiotami w rajach podatkowych byli zwolnieni na mocy art. 82 §1a Ordynacji podatkowej z obowiązku składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U. Zwolnienie to zostało zlikwidowane od 1 stycznia 2019 roku. W praktyce powstała wątpliwość, które przepisy należy zastosować w celu ustalenia obowiązku informacyjnego za 2018 rok (ewentualna informacja na formularzu ORD-U jest bowiem składana w 2019 roku).

Ministerstwo Finansów rozstrzygnęło wątpliwości na korzyść podatników wskazując, że zastosowanie znajdzie zwolnienie obowiązujące do 2018 roku – należy bowiem stosować przepisy obowiązujące w roku, którego dotyczy składana informacja. Ministerstwo podkreśliło, że pomimo iż obowiązki sprawozdawcze „realizowane są po zakończonym roku podatkowym, to dopełniają (i stanowią konsekwencję) obowiązku powstałego w roku poprzednim i nie powinny być rozpatrywane w oderwaniu od tego obowiązku”.

Pełna treść komunikatu MF w sprawie ORD-U: link

Zobacz także: