W ramach serii artykułów „REportuj z Crido" omówiliśmy już m.in. kwestie związane z definicją spółki nieruchomościowej, podmiotami zobowiązanymi (lub niezobowiązanymi) do raportowania oraz jego zakresem.

Skoro zatem wiemy już, kto jest zobowiązany do wykonania tego obowiązku i jaki jest jego zakres, pozostaje jeszcze pytanie: „w jaki sposób” oraz „kiedy” należy go dopełnić, na które postaramy się odpowiedzieć w ramach tego artykułu, wskazując także podstawowe sankcje wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.

Dla przypomnienia, obowiązek raportowania dotyczy zarówno spółek nieruchomościowych, jak i podatników posiadających w takich spółkach bezpośrednio lub pośrednio udział w wysokości co najmniej 5%. Obowiązkiem tym objęci są nie tylko polscy podatnicy, ale również wspólnicy będący rezydentami zagranicznymi.

Formularze

Raportowanie spółek nieruchomościowych dokonywane jest elektronicznie za pomocą dedykowanych, interaktywnych formularzy opracowanych przez Ministerstwo Finansów.

Informacje przekazuje się według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego - na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Odrębne formularze zostały przewidziane dla spółek nieruchomościowych oraz dla ich wspólników.

Spółka nieruchomościowa zobowiązana jest składać deklaracje o podmiotach posiadających bezpośrednio lub pośrednio jej udziały, akcje, ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze na formularzach PIT-N1 w zakresie wspólników będących podatnikami PIT oraz CIT-N1 w zakresie pozostałych podmiotów.

W formularzach tych prezentuje się dane spółki nieruchomościowej, natomiast informacje o poszczególnych wspólnikach, w tym ich NIP oraz liczbie i wielkości posiadanego udziału, należy przekazać w załącznikach do głównego formularza – odpowiednio PIT/NW oraz CIT/NW.

Z kolei wspólnicy spółek nieruchomościowych powinni składać informacje na formularzach PIT-N2 lub CIT-N2, w których przekazują dane dotyczące spółki nieruchomościowej, w której uczestniczą.

Przy czym należy pamiętać, że do złożenia formularza niezbędne jest posiadanie polskiego identyfikatora podatkowego NIP (lub PESEL). Jeżeli więc podmiot zagraniczny nie posiada takiego numeru, w celu złożenia raportu powinien najpierw wystąpić do polskich organów o jego nadanie.

Terminy

Ww. informacje, zarówno w odniesieniu do formularzy składanych przez sama spółkę, jak i jej wspólników, należy złożyć do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej (a jeśli nie jest ona podatnikiem – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego).

W przypadku podatników podatku dochodowego posiadających rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym należy złożyć wspomniane formularze do 31 marca (wyjątkowo w tym roku ze względu na Święta Wielkanocne termin będzie przypadał 2 kwietnia 2024 r.) według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego.

Należy jednak mieć na uwadze, ze w przypadku roku podatkowego /obrotowego nie pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, terminy raportowania będą przypadać w inne dni.

Zwracamy uwagę, że samo wypełnienie formularzy może powodować w praktyce wiele wątpliwości (o czym opowiemy więcej w kolejnym wpisie). Dodatkowo jak wskazywaliśmy wcześniej, dla celów raportowania Ministerstwo Finansów wymaga od wspólników (także zagranicznych) posiadania polskiego numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Rekomendujemy więc, aby nie zostawiać raportowania na ostatnią chwilę i odpowiednio wcześniej przygotować się do tego procesu, szczególnie, gdy informacja miałaby zostać złożona przez zagranicznych podatników, którzy nie występowali jeszcze o polski NIP.

Kary

Niezłożenie lub nieprawidłowe złożenie tego typu informacji podatkowej może skutkować sankcjami na gruncie Kodeksu Karnego Skarbowego.

Za niezłożenie informacji podatkowej w terminie, KKS przewiduje karę grzywny do 120 stawek dziennych, co biorąc pod uwagę aktualne stawki może przełożyć się nawet na kwotę do ok. 6,8 mln PLN.

Natomiast jeszcze wyższa kara przewidziana została za nieprawidłowe złożenie informacji. W przypadku złożenia informacji nieprawdziwej, maksymalna kara może być nawet dwa razy wyższa – KKS przewiduje karę grzywny do 240 stawek dziennych.

Jeżeli jednak spóźnione lub nierzetelne raportowanie zostanie uznane za przewinienie mniejszej wagi, wówczas stanowi wykroczenie skarbowe, za które kara grzywny wynosić może do ok. 85 tys. PLN.

Jednocześnie przypominamy o możliwości złożenia czynnego żalu, w przypadku gdyby raportowanie nie zostało dokonane w terminie.

***

Na ostatniej prostej, w kolejnym artykule z serii „REportuj z Crido” odniesiemy się natomiast do kwestii praktycznych związanych z wypełnianiem formularzy oraz wątpliwości jakie mogą się przy tym pojawić. Zachęcamy więc do dalszego śledzenia serii.


Sprawdź także >> RE Flash CRIDO