W ubiegłym roku, w jednym z wpisów na naszych blogu, informowaliśmy o przyjęciu przez ECOFIN tzw. podejścia ogólnego dotyczącego zmian do Dyrektywy VAT w zakresie stawek podatku. W ubiegły wtorek (5 kwietnia 2022 r.) zmiany w obszarze stawek VAT zostały przesądzone. Tego dnia, Rada UE przyjęła bowiem Dyrektywę 2022/542 w sprawie zmiany dyrektyw 2006/112/WE i (UE) 2020/285 w zakresie stawek[1].

Co się zmieni?

Generalnie dzięki nowym regulacjom Państwa Członkowskie uzyskają większą elastyczność i swobodę w zakresie stosowania stawek obniżonych. Państwa Członkowskie będą mogły stosować stawkę na poziomie co najmniej 5% do maksymalnie 24 pozycji wskazanych w załączniku nr III do Dyrektywy VAT. Będą też uprawnione do stosowania stawki niższej niż 5% oraz 0% (zwolnienie z prawem do odliczenia), ale tylko do maksymalnie 7 pozycji z wykazu zawartego w załączniku nr III do Dyrektywy. Ostatnie z preferencji będą przysługiwać wyłącznie wobec towarów i usług uznawanych za zaspokające podstawowe potrzeby, tj. związanych m.in. z dostawą środków spożywczych, wody, produktów leczniczych, produktów farmaceutycznych, produktów zdrowotnych i higienicznych, z transportem osób i niektórymi przedmiotami kultury (książki, gazety i czasopisma).

Warto podkreślić, że sam załącznik nr III do Dyrektywy VAT, zawierający katalog towarów i usług, które mogą zostać objęte stawkami obniżonymi, został również istotnie zmodyfikowany i rozszerzony w porównaniu do stanu prawnego sprzed 5 kwietnia 2022 roku. Widać tu wyraźne ukierunkowanie na wspieranie produktów i usług przyjaznych środowisku, a także promowanie odnawialnych źródeł energii. Nowe regulacje to również ukłon w kierunku transformacji cyfrowej gospodarki, gdyż np. transmisje wydarzeń sportowych na żywo będą korzystać z analogicznych preferencji stawkowych jak wydarzenia stacjonarne. Aby opodatkować przedmiotowe świadczenia w miejscu konsumpcji, unijny ustawodawca przewidział również odpowiednie zmiany w przepisach dotyczących miejsca świadczenia usług.

 Co to oznacza dla krajowej legislacji?

Polska tak jak i inne Państwa Członkowskie ma czas na implementację nowych regulacji unijnych do 31 grudnia 2024 roku.

Pytaniem pozostaje jednak w jakim zakresie Polska skorzysta z możliwości kształtowania stawek obniżonych w oparciu o katalog z załącznika nr III do Dyrektywy VAT i jakie dobra bądź usługi zdecyduje się objąć preferencyjnym traktowaniem? Czekamy z niecierpliwością na projekt przepisów transponujących ww. regulacje unijne do polskiego porządku prawnego. O postępach w przedmiotowym obszarze będziemy Państwa informować na naszym blogu.

WARTO DOCZYTAĆ:


[1] Dyrektywa Rady (UE) z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/112/WE i (UE) 2020/285 w zakresie stawek podatku od wartości dodanej