Przedmiotem odpowiedzi na poselską interpelację był możliwość objęcia zwolnieniem z obowiązków dokumentacyjnych transakcji realizowanej pomiędzy podmiotem krajowym a polskim zakładem podmiotu zagranicznego.

Minister Finansów udzielając odpowiedzi stwierdził, że w przypadku polskiego podatnika, na którego znaczący wpływ wywiera nierezydent, realizującego transakcje z polskim zakładem tego nierezydenta, nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Równocześnie jednak Minister Finansów wskazał, że katalog zwolnień zawarty w art. 11n ustawy o CIT jest przedmiotem dalszych analiz, również z uwzględnieniem prawa UE, pod kątem możliwości wprowadzenia adekwatnych zmian.

Interpelacja PT7.054.6.2021.CNQW.77