Osobom odpowiedzialnym za rozliczenia podatkowe w spółkach ostatnie dni 2021 roku mogą kojarzyć się z koniecznością publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek ten ma charakter cykliczny i wiele organizacji będzie musiało zmierzyć się z nim ponownie już za niespełna cztery miesiące (jeżeli rok podatkowy jest w ich przypadku tożsamy z rokiem kalendarzowym). Realizacja nowego obowiązku raportowego to niemal zawsze znaczne wyzwanie dla podatników. Jednak w przypadku informacji o realizacji strategii, również wywiązanie się z zadania po raz drugi będzie miało niezwykle istotne znaczenie.

Przypominamy, że jedna z większych kontrowersji związanych z wprowadzeniem przepisów dotyczących raportowania podejścia do rozliczania podatków, wiązała się z momentem uchwalenia stosownej regulacji ustawy o CIT. Weszła one w życie w trakcie 2021 roku, a zatem podatnicy musieli opublikować informacje za okres, w którym de facto nie mogli mieć jeszcze świadomości istnienia takiego wymogu (oraz, co kluczowe, możliwości przygotowania się do niego).

Taki harmonogram wdrażania zmiany wywołał nieunikniony skutek – podatnicy podeszli do nowego wyzwania, jak do kolejnego obowiązku, który powinien zostać zrealizowany, często możliwie niewielkim nakładem pracy. Tezę tę potwierdza przeprowadzona przez nas analiza, z której wnioski ujęte zostały w przygotowanym Raporcie pt.: „Informacje o realizowanych strategiach podatkowych i ich jakość – Interesujący prolog, a nie skończone dzieło”.

Należy pamiętać, że przygotowanie informacji o realizacji strategii podatkowej można potraktować jako szansę na przeprowadzenie rzetelnej weryfikacji tego, jak zarządzane są kwestie podatkowe w danej organizacji. Tego typu prace są dobrą okazją, aby zastanowić się, czy wewnętrzny system zarządzania podatkami posiada luki i obszary nieefektywności oraz ustalić, jakie działania powinny zostać podjęte, aby ograniczyć lub wyeliminować zidentyfikowane niedoskonałości procesów.

W tym kontekście do rangi ważnego wydarzenia urasta przygotowanie informacji za rok 2021. Prace nad jej przygotowaniem nie są już obarczone tą niedogodnością, która dotknęła pierwsze raportowanie (obowiązek „działający wstecz”). Stanowi ono również punkt wyjścia dla kompleksowego spojrzenia na sytuację podatkową organizacji w ujęciu dynamicznym, tj. pozwalającym uchwycić ewolucję strategii, efektywność jej przestrzegania w określonym czasie lub też wprowadzić mechanizmy pozwalające na kontrolę zmian w tym procesie.

Ze względu na charakterystykę modelu gospodarczego, w którym się poruszamy, podejście do płacenia podatków jest bardzo ważnym elementem tożsamości biznesu. Warto zatem świadomie zdefiniować realizowaną przez firmę strategię podatkową i w sposób odpowiedni komunikować ją poza organizacją.

Podsumowanie dokonanej analizy oraz pełen Raport można pobrać na naszej stronie www