Wraz z zakończeniem 2021 roku, obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej stał się jednym z najgorętszych tematów w sferze „podatkowego” funkcjonowania niektórych podatników. Przedsiębiorcy zostali zobowiązani do udostępnienia informacji, która swoim zakresem powinna obejmować – określony ustawowo – katalog danych, mający za zadanie scharakteryzować działalność podmiotu w danym roku podatkowym.

Co istotne, w celu odpowiedniego zmobilizowania podatników i efektywnej egzekucji wprowadzonego obowiązku, ustawodawca zdecydował się usankcjonować go karę pieniężną w kwocie do 250 000 zł. Sankcja może zostać wymierzona za niedopełnienie obowiązku przekazania organowi podatkowemu informacji o stronie internetowej, na której podatnik opublikował informację o realizacji strategii.

Po raz kolejny natomiast wydawać się może, że regulacje wprowadzane w związku z obowiązkiem publikacji informacji o realizacji strategii mają charakter co najmniej nieprecyzyjny – i to nawet wówczas, gdy mówimy o kwestii tak szczególnie istotnej (i zarazem potencjalnie dotkliwej) jak sankcja pieniężna.

W przypadku wspomnianej sankcji przepisy nie precyzują bowiem, jakie dokładnie przesłanki będą powodowały nałożenie kary na podatnika – ograniczając się wyłącznie do użycia wyjątkowo oszczędnego sformułowania: „W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 7 (…)” (tj. obowiązku przekazania informacji o adresie strony internetowej, gdzie opublikowana została informacja).

W przypadku przyjęcia przez organy skrajnie restrykcyjnego podejścia nie można wykluczyć, że za niewykonanie obowiązku zostanie uznane nie sam brak publikacji jakiejkolwiek informacji, ale również opublikowanie informacji „niekompletnej”, a więc takiej, która pominie chociażby jeden z ustawowo określonych elementów. Istnieje ryzyko, że w ten sposób organ uzna bowiem, że wadliwa informacja nie prezentuje pełnego spektrum wymaganych danych – w rezultacie oceniając go jako nie więcej niż zbiór pewnych, irrelewantnych z perspektywy omawianych obowiązków, informacji o podatniku.

Na podstawie tak bardzo nieostro zdefiniowanej przesłanki zastosowania kary, przy skrajnie surowym podejściu organów już sama publikacja w ten sposób „nieskutecznej” informacji może skutkować nałożeniem kary pieniężnej na podatnika. Biorąc pod uwagę, że ustawodawca dotychczasowo nie zdecydował się na wyjaśnienie w sposób oficjalny powyższych – jak również szeregu innych – wątpliwości, stan niepewności będzie istniał najprawdopodobniej aż do momentu przeprowadzenia przez organy pierwszych kontroli w zakresie realizacji przez podatników obowiązku publikacji.

Nie ulega zatem wątpliwości, że tym większą uwagę należy zwrócić na to jakiego rodzaju informacje są publikowane przez podatników, jak również na to czy są to informacje kompletne, o odpowiedniej szczegółowości i jakości.

W celu przybliżenia szczegółów związanych z obowiązkiem publikacji informacji o realizacji strategii podatkowej zachęcamy do zapoznania się z raportem CRIDO „Informacje o realizowanych strategiach podatkowych i ich jakość – Interesujący prolog, a nie skończone dzieło”. W treści raportu prezentujemy konkluzje z analizy 100 opublikowanych informacji o realizacji strategii podatkowych za 2020 r., jak też wskazujemy aspekty, na które powinni zwrócić uwagę podatnicy w związku z cyklicznym obowiązkiem publikacji informacji o realizacji strategii podatkowej za kolejne lata podatkowe.