Zgodnie z deklaracją Rady Europejskiej, część obowiązujących zasad rozliczania podatku VAT nie jest wystarczająco jasna ani kompleksowa by zapewnić spójność w kwalifikacji podatkowej transakcji obejmujących bony towarowe lub usługowe, co wywołuje niepożądane skutki dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE.

Z uwagi na powyższe zastrzeżenia, na wniosek Komisji Europejskiej 27 czerwca br. Rada Europejska przyjęła poprawkę do Dyrektywy VAT (regulującej unijny system podatku od wartości dodanej), która wprowadza szczególne reguły traktowania przedmiotowych bonów.

Nowe regulacje formułują m.in.:

  • definicję bonu na towary lub usługi, bonu jednego przeznaczenia (jako rodzaju bonu, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług oraz VAT należny z tytułu tych towarów lub usług są znane w chwili jego emisji) oraz bonu różnego przeznaczenia (jako rodzaju bonu innego niż bon jednego przeznaczenia);
  • zasadę, zgodnie z którą każdy transfer bonu jednego przeznaczenia uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których dotyczy, przy czym faktyczne przekazanie towarów lub świadczenie usługi w zamian za bon nie uznaje się za niezależną transakcję;
  • zasadę, zgodnie z którą faktyczne przekazanie towarów lub świadczenie usług w zamian za bon różnego przeznaczenia podlega opodatkowaniu, przy czym każdy poprzedzający transfer tego bonu nie podlega opodatkowaniu (zasada odwrotna w stosunku do bonu jednego przeznaczenia);
  • zasadę, zgodnie z którą podstawą opodatkowania bonów różnego przeznaczenia jest suma wynagrodzenia za ten bon lub suma wykazana na bonie (albo związanej z nim dokumentacji).

Opisane rozwiązania dotyczą wyłącznie bonów, w zamian za które uzyskać można towary lub usługi - nie znajdą zatem zastosowania względem voucherów uprawniających posiadacza do zniżki na zakup towarów lub usług. Co więcej, jak wynika z tekstu poprawki, nowymi regulacjami nie powinny być objęte znaczki pocztowe, bilety na transport, bilety wstępu do kin, teatrów itp.

Państwa członkowskie UE zobowiązane są do stosowania regulacji od 1 stycznia 2019 r., przy czym nowe zasady obejmą wyłącznie bony wyemitowane po 31 grudnia 2018 r.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.