Część 1 - wprowadzenie

Kontynuując cykl poświęcony rozporządzeniom wykonawczym dotyczącym nowych przepisów o cenach transferowych, w niniejszym wpisie analizie podane zostało Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Wpis poświęcamy wprowadzeniu do kwestii TP-R – głębszą analizę zakresu nowej informacji o cenach transferowych przedstawimy Państwu w odrębnym wpisie.

Jeśli celem Ustawodawcy w przypadku zmian zasad dokumentacyjnych na poziomie lokalnym było „uporządkowanie i doprecyzowanie” obowiązków podatnika (co w praktyce nie jest takie oczywiste o czym piszemy we wpisie), to wprowadzenie nowego narzędzia raportowania z pewnością ma dostarczać jeszcze więcej informacji i danych organom skarbowym pod kątem typowania podmiotów do kontroli (co Ustawodawca wprost wskazał w art. 11t ust. 6 ustawy o CIT). Co więcej, TP-R będzie przesyłana przez podatników do Szefa KAS, któremu ustawa nakazuje umożliwienie bieżącego dostępu do danych wynikających z tego narzędzia raportowania także Ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych. Poszerza to możliwości wykorzystania danych wynikających z TP-R, w szczególności w obszarze zmian prawa czy też wyznaczania celów organom KAS.

Już przy pierwszej lekturze nowego Rozporządzenia widać, iż zakres danych wskazywanych w  TP-R jest znacząco szerszy od tego jaki podatnicy byli zobowiązani do ujawnienia w ramach informacji CIT-TP/PIT-TP. Dane, które podatnik (co do zasady) będzie miał obowiązek wskazać w TP-R zostały podzielone na sześć sekcji:

  1. Cel złożenia i okres, za który informacja jest składana;
  2. Dane indentyfikacyjne;
  3. Ogólne informacje finansowe;
  4. Informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych;
  5. Informacje dotyczące metod i cen transferowych;
  6. Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 11t pkt 1 ustawy o CIT, złożenie informacji TP-R będzie dokonywane drogą elektroniczną. Co istotne, obowiązek złożenia TP-R dotyczy podatników sporządzających lokalną dokumentację cen transferowych (w tym z podmiotami z rajów podatkowych) oraz także podatników, którzy są zwolnieni z obowiązku ich przygotowywania w oparciu o art. 11n pkt 1 ustawy o CIT (zwolnienie m. in. dla transakcji pomiędzy podmiotami krajowymi). Z tym zastrzeżeniem jednak, iż zakres informacji w ramach TP-R dla transakcji zwolnionych z obowiązku dokumentacyjnego nie będzie obejmował informacji w ramach sekcji:

  1. Ogólne informacje finansowe;
  2. Informacje dotyczące metod i cen transferowych;
  3. Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

W przypadku spółek niemających osobowości prawnej informację TP-R będzie mógł złożyć wyznaczony wspólnik – niemniej odpowiedzialność za niezłożenie informacji będzie solidarnie obejmować wszystkich wspólników.

Kwestia odpowiedzialności za niezłożenie informacji TP-R została uregulowana na gruncie KKS. Zgodnie z art. 80e § 1 KKS (obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.), niezłożenie informacji TP-R, w tym także złożenie po terminie lub złożenie nieprawdziwej informacji podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (czyli w praktyce nawet do 21 600 000 PLN !).

Termin na złożenie TP-R (podobnie jak w przypadku oświadczenia) to koniec dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, za który składana jest ta informacja.

Podsumowując, niepewność co do sposobu wypełnienia formularzy CIT-TP i PIT-TP, z którą borykało się w roku poprzednim wielu podatników sprawia, iż nowy wzór informacji TP-R wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. tym bardziej nie będzie wolny od kontrowersji. W kolejnych wpisach postaramy się je ograniczyć lub uwypuklić.

Należy pamiętać, że informacja TP-R będzie składana po raz pierwszy za rok 2019. Za rok 2018 nadal będzie obowiązywało dotychczasowe narzędzie raportowania, czyli CIT-TP/PIT-TP.

Zobacz także: