Kontynuując cykl poświęcony nowym przepisom wykonawczym do obowiązujących od stycznia bieżącego roku przepisów w zakresie cen transferowych, w ramach dzisiejszego wpisu  przybliżymy nowe elementy dokumentacji na poziomie lokalnym, które doprecyzowane zostały w drodze Rozporządzenia Ministra Finansów z 21 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.  Niniejszy wpis stanowi krótką charakterystykę zmian wprowadzonych w zakresie obowiązków dokumentacyjnych na poziomie lokalnym.

Porównując obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 roku nowe przepisy doprecyzowujące obowiązki dokumentacyjne na poziomie lokalnym (Local File) względem regulacji, z którymi podatnicy zaznajomili się w procesie sporzadzania dokumentacji za 2017 rok, prawodawca niewątpliwie podjął próbę doprecyzowania pewnych elementów, które dotychczas mogły wydawać się „nieostre” i w praktyce nastręczały praktycznych problemów. Do zagadnień, które doczekały się dostatecznego poziomu regulacji zaliczyć można takie kwestie jak między innymi wymóg opisania „otoczenia konkurencyjnego” czy ujmowania w przepływach transakcyjnych informacji o wzajemnych kompensatach wierzytelności.

Przepisy przejściowe przewidują możliwość zastosowania nowego reżimu prawnego już w stosunku do roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2017 roku. Oprócz zwolnień dla transakcji krajowych i wyższych progów transakcyjnych, na taką decyzje podatnika wpływ może mieć jednak fakt, że pod pozorem „uporządkowania i doprecyzowania” wymogów dokumentacyjnych na poziomie local file przemycono także kilka nowych elementów, do których zalicza się obowiązek wskazania rynków geograficznych na których operuje podatnik oraz przedmiotu działalności swoich kontrahentów. Ponadto podatnik będzie miał obowiązek opisania ewentualnych zmian w zakresie pełnionych funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonego ryzyka względem poprzedniego roku obrotowego. Co więcej, do nowej dokumentacji na poziomie lokalnym należy dołączyć sprawozdanie finansowe oraz interpretacje podatkowe dotyczące transakcji. Praktyka pokaże, czy organy nie będą dokonywać w toku kontroli dodatkowej weryfikacji opisanego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) pod kątem spójności z przedłożoną dokumentacją (np. analizą funkcjonalną).

Jeśli chodzi o dobre informacje, do nich zaliczyć można usunięcie obowiązku podawania strony internetowej podmiotu. Ponadto, przyznano podatnikom swobodę co do momentu określania powiązań między stronami transakcji, oraz zrezygnowano z podziału wartości transakcji na państwa i terytoria. Warto również dodać, że na etapie konsultacji publicznych MF dał się przekonać, aby nie nakładać na podatników obowiązku wskazywania liczby osób przypisanych do poszczególnych komórek organizacyjnych podatnika, co mogłoby się wiązać z licznymi problemami natury praktycznej.

Podsumowując, zakładanym celem nowych przepisów jest uporządkowanie i zwiększenie przejrzystości wymagań stawianych przed podatnikami. W uzasadnieniu wprowadzanych zmian podkreślono, że regulacje nie nakładają na podatników nowych obowiązków, a jedynie je odpowiednio strukturyzują oraz ujednolicają polskie wymogi z rekomendacjami wynikającymi z Wytycznych OECD. W praktyce kilka elementów zostało dodanych, inne doprecyzowane, a nieliczne usunięte. Zaangażowanie i „poziom skomplikowania” dokumentacji lokalnej powinien pozostać więc na podobnym poziomie jak do tej pory.

Kolejne wpisy z cyklu poświęcimy zmianom w zakresie analizy cen transferowych,  dokumentacji grupowej oraz nowemu formularzowi TP-R.

Zobacz także: