Zapowiadana przez MF publikacja danych podatkowych największych podatników CIT wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. W ocenie MF ma ona prowadzić do wzmocnienia kontroli społecznej względem CIT-owskich gigantów (podatników) generujących 70 % wszystkich dochodów budżetowych z CIT.

6 grudnia 2017 r. Senat zaakceptował bez poprawek nowelizację ustawy o CIT dotyczącą publikacji informacji zawierających podstawowe dane podatkowe największych podatników CIT. Ustawa trafi teraz do podpisu przez prezydenta.

W przypadku jej akceptacji przez Prezydenta i publikacji, od 1 stycznia 2018 r. Minister Rozwoju i Finansów będzie uprawniony do publikacji na stronie resortu w Biuletynie Informacji Publicznej indywidualnych danych podatkowych grup kapitałowych (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów), oraz największych podatników (innych niż podatkowe grupy kapitałowe), których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczy kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro. Indywidualne dane podane do publicznej wiadomości będą upubliczniane przez 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały opublikowane) oraz co kwartał aktualizowane (według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym kończy się dany kwartał roku kalendarzowego).

Publikacja informacji będzie wynikała z zeznania podatkowego i dotyczyć będzie następujących indywidualnych danych podatnika CIT:
  1. firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
  2. wskazanie roku podatkowego;
  3. informację o wysokości: osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, podstawy opodatkowania, kwoty należnego podatku.

Ponadto informacja podlegająca publikowaniu może zostać poszerzona o wskazanie procentowego udziału kwoty podatku w zysku brutto podatnika, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok podatkowy, którego dotyczy upublicznienie. W przepisach zakłada się możliwość złożenia przez podatnika, którego dane mają zostać opublikowane, wniosku o usunięcie lub sprostowanie danych, który będzie zawierać m. in. jego uzasadnienie.

W stosunku do podatników posiadających status podatkowej grupy kapitałowej ze względu na regulacje prawne nie będzie możliwe podanie do publicznej wiadomości wszystkich powyżej wskazanych danych. Część takich podatników bowiem nie wykazuje w składanym zeznaniu sumy przychodów wszystkich spółek tworzących PGK.

MF wskazuje, że na liście znajdzie się ok. 2 tys. firm (generujących 70 proc. dochodów budżetowych z CIT) i 60 grup kapitałowych. Po raz pierwszy upublicznione zostaną dane podatkowe z zeznań podatkowych za 2017 r.

Zdaniem MF proponowane zmiany powinny skłonić podatników do rzetelnego i prawidłowego wypełniania zobowiązań podatkowych oraz w pewnym stopniu zapewnić przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu, które zostały uznane przez Komisję Europejską za jeden z kluczowych politycznych priorytetów Unii Europejskiej w ramach realizacji strategii na rzecz sprawiedliwego i skutecznego systemu opodatkowania osób prawnych. Wzmocniona kontrola społeczna – w ocenie MF - wpłynie na społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw, które swoim prawidłowym postępowaniem względem rozliczeń podatkowych będą przyczyniać się do zwiększenia dobrobytu oraz wspierania uczciwej konkurencji podatkowej w UE.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.