Stara maksyma głosi, że pewne na tym świecie są tylko śmierć i podatki. Po lekturze ostatniego orzeczenia NSA (II FSK 658/17) można przyjąć, że podatki i śmierć stanowią na tyle dobraną parę, że możliwe jest również nałożenie podatku na spółkę z o.o., która po zakończeniu postępowania likwidacyjnego przekaże udziałowcom swój majątek.

Podstawą dla takiego obciążenia, miałby być, art. 14a ustawy o CIT, który stanowi, iż uregulowanie zobowiązania (np. z tytułu dywidendy / umorzenia udziałów), poprzez wykonanie świadczenia niepieniężnego, skutkuje dla podatnika dokonującego rozliczenia powstaniem przychodu w wysokości uregulowanego zobowiązania. Co istotne, w przepisie art. 14a nie wspomina się wprost o likwidacji spółki i można mieć wątpliwości czy likwidowana spółka „reguluje jakiekolwiek zobowiązania”. Tych wątpliwości nie mają organy skarbowe i niestety jak na razie nie ma ich NSA. Sąd w przywołanym wyroku stwierdził, że spółka z o.o. wydając aktywa swojemu udziałowcowi, po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, powinna rozpoznać przychód (i zapłacić podatek) – czyli tak jakby sprzedawała dane aktywa.

Dotychczasowe stanowiska WSA nie były jednolite, ale przeważało pozytywne dla podatnika podejście, zgodnie którym przepis art. 14a ustawy o CIT nie powinien mieć zastosowania do likwidacji spółki z o.o., ponieważ likwidacja nie została w nim wymieniona i ma innych charakter. Jak podnosiły WSA, odwołując się do wykładni ekonomicznej art. 14a, po stronie likwidowanej spółki nie powstaje żadne realne przysporzenie w związku z wydaniem majątku na rzecz wspólników, a więc likwidacja powinna być dla spółki neutralna.

NSA nie przychylił się do pozytywnych tez płynących z wyroków WSA i w pierwszym orzeczeniu dotyczącym stosowania art. 14a ustawy o CIT do likwidacji spółki z o.o., podzielił stanowisko prezentowane przez organy. W konsekwencji, orzeczenie NSA może skutkować wykształtowaniem się negatywnej dla podatnika linii orzeczniczej WSA.

Szukając myśli pozytywnych w tym niekorzystnym wyroku można jedynie stwierdzić, że przynajmniej być może sytuacja się nieco wyjaśniła. Wydaje się jednak, że to dość marne pocieszenie i pozostaje liczyć na zmianę stanowiska NSA w kolejnych wyrokach…


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.