Zgodnie z Ustawą o Fundacji Rodzinnej fundator ma obowiązek wnieść do fundacji rodzinnej mienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości nie niższej niż 100 tys. zł. Ustawodawca nie określił przy tym jakiego rodzaju prawa majątkowe mogą zostać wniesione w celu pokrycia funduszu. Z jednej z najnowszych interpretacji indywidualnych Dyrektor KIS[1] (dalej: Interpretacja) wskazał, że fundusz założycielski fundacji rodzinnej może zostać pokryty poprzez wniesienie praw autorskich do oprogramowania komputerowego. Co więcej, Dyrektor KIS wyjaśnił również czy fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie udzielania odpłatnej licencji do oprogramowania komputerowego oraz w jaki sposób opodatkowane są przychody fundacji rodzinnej z tego tytułu.

Stan faktyczny

W stanie faktycznym przedstawionym w omawianej Interpretacji, wnioskodawca wskazał, że zamierza pokryć fundusz założycielski fundacji rodzinnej poprzez wniesienie majątkowych praw autorskich do oprogramowania komputerowego. Następnie fundacja rodzinna ma udzielić odpłatnej licencji do tego oprogramowania na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W uzupełnieniu wniosku, wnioskodawca wskazał, że spółka na rzecz której zostanie udzielona licencja będzie podmiotem powiązanym z fundacją rodzinną, beneficjentem lub fundatorem. Dodatkowo, prawa autorskie do programu komputerowego będą służyć prowadzeniu działalności przez tę spółkę z o.o.

Podatnik chciał potwierdzić prawidłowość swojego stanowiska, zgodnie z którym przychody osiągane przez fundację rodzinną z działalności gospodarczej polegającej na udzieleniu odpłatnej licencji do ww. oprogramowania komputerowego na rzecz tej spółki z o.o. będą podlegały zwolnieniu z CIT.

Stanowisko Dyrektora KIS

W ocenie Dyrektora KIS stanowisko wnioskodawcy było nieprawidłowe. Dyrektor KIS zgodził się, że udzielanie odpłatnej licencji przez fundację rodzinną wpisuje się w zakres art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Fundacji Rodzinnej, zgodnie z którym w ramach dozwolonej działalności gospodarczej fundacja rodzinna może prowadzić działalność w zakresie najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie.

Dyrektor KIS zwrócił jednak uwagę, że w stanie faktycznym opisanym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wnioskodawca wskazał, że prawa autorskie do oprogramowania komputerowego będą służyć prowadzeniu działalności przez spółkę z o.o. będącą podmiotem powiązanym w stosunku do fundacji rodzinnej, fundatora bądź beneficjenta. Wobec tego zastosowanie znajdzie art. 6 ust. 8 Ustawy o CIT zgodnie z którym wyłączenie podmiotowe fundacji rodzinnej z CIT nie znajduje zastosowania, w przypadku gdy fundacja rodzinna osiąga przychodu z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z fundacją rodzinną, beneficjentem lub fundatorem.

Opodatkowanie przychodów Fundacji Rodzinnej z odpłatnego udzielenia licencji

Dyrektor KIS nie wskazał jednak w Interpretacji według jakiej stawki, w opisanym stanie faktycznym, powinny być opodatkowane przychody Fundacji Rodzinnej. Wyjaśniamy, że w tym przypadku zastosowanie znajdzie stawka 19% CIT. Warto przy tym zauważyć, że kwota uiszczona z tego tytułu może w przyszłości pomniejszać kwotę CIT należnego z tytułu wypłaty przez Fundacje Rodzinną świadczenia, przekazania mienia w związku z jej rozwiązaniem lub wypłaty tzw. ukrytych zysków beneficjentowi. Więcej na ten temat pisaliśmy we wcześniejszym artykule.

Na marginesie wskazujemy, że w przypadku odwrotnej sytuacji, w której to spółka z o.o. powiązana z fundatorem udzieliłaby fundacji rodzinnej odpłatnej licencji na użytkowanie takiego programu komputerowego, wynagrodzenie wypłacane przez fundację rodzinną z tego tytułu byłoby traktowane jako ukryty zysk, a fundacja rodzinna byłaby zobowiązana do uiszczenia z tego tytułu 15% CIT.

Podsumowanie

Analizowana w dzisiejszym wpisie Interpretacja potwierdza zatem, że:

  • po pierwsze, autorskie prawa majątkowe mogą być przedmiotem wkładu na pokrycie funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej,
  • po drugie, fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą polegającą na odpłatnym udzielaniu licencji do programu komputerowego,
  • po trzecie, zwolnienie fundacji rodzinnej z CIT podlega ograniczeniom, w tym właśnie udzielanie odpłatnej licencji przez fundację rodzinną na rzecz jej podmiotów powiązanych, które będzie podlegało opodatkowaniu 19% CIT.

Omawiana Interpretacja pokazuje, że przed podjęciem decyzji o wniesieniu majątku do fundacji rodzinnej, który miałby służyć fundacji w prowadzonej przez niej działalności gospodarczej należy dokonać dokładnej analizy przepisów podatkowych, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której zaplanowane założenia i cele fundacji rodzinnej nie zostaną osiągnięte w sposób efektywny podatkowo.

[1] Interpretacja Indywidualna Dyrektora KIS z 22 września 2023 r., znak: 0111-KDIB1-2.4010.351.2023.3.ANK


Zobacz film: Fundacja rodzinna – wybrane aspekty podatkowe

Obecnie obserwujemy duże zainteresowanie tworzeniem fundacji rodzinnych. Pociąga to za sobą konieczność zrozumienia, na jakich zasadach fundacja rodzinna płaci podatki. Ekspertka Crido Karolina Gotfryd tłumaczy w filmie podmiotowe i przedmiotowe kwestie podatkowe związane z fundacją rodzinną.