Tak jak informowaliśmy Państwa na naszym blogu, przez ostatnie miesiące Ministerstwo Finansów pracowało nad nowelizacją przepisów, które regulują właściwość wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Ostateczny tekst uchwalonej nowelizacji znajdą Państwo w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej.

Przygotowane przepisy zostały ogłoszone w ostatnim możliwym terminie – tj. 31 grudnia 2020 r. Warto również zauważyć, że do dzisiaj na stronie Rządowego Centrum Legislacji nie zamieszczono pełnego przebiegu procesu legislacyjnego.

Choć proces przyjmowania analizowanych przepisów nie był wzorcowy, stanowią one od 1 stycznia 2021 r. powszechnie obowiązujące prawo.

Omawiana nowelizacja sprawiła, że od 1 stycznia 2021 r. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy stał się tzw. „Superurzędem”, o zasięgu całego kraju. Jest on właściwy dla podatników, którzy spełnili wymogi zawarte w rozporządzeniu – przykładowo jest on właściwy dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osiągnęły w roku podatkowym przychód przewyższający kwotę 50 mln EUR (z wyłączeniem spółek cywilnych) oraz spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dodatkowo pozostałe wyspecjalizowane urzędy skarbowe będą właściwe dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód przekraczający kwotę 3 mln EUR, ale nie przekraczający kwoty 50 mln EUR (z wyłączeniem spółek cywilnych).

Wskazać również należy, że wraz z powyższymi zamianami wyznaczono dwa wyspecjalizowane urzędy skarbowe, które są odpowiedzialne w skali kraju za wyznaczone obszary – Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie jest odpowiedzialny za podatek u źródła (WHT), a II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie jest organem właściwym dla funduszy emerytalnych i funduszy inwestycyjnych.

Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że obecnie trwa migracja danych w systemach informatycznych KAS dotyczących podmiotów, których właściwy urząd skarbowy uległ zmianie. Ministerstwo Finansów zapewnia również, że wszystkie takie migrujące podmioty zostały już zidentyfikowane i do końca stycznia każdy z nich powinien zostać poinformowany o zmianie właściwego urzędu skarbowego.

Należy jednak pamiętać, że brak otrzymania wyżej wspomnianego powiadomienia nie będzie stanowił okoliczności łagodzącej w przypadku nieprzestrzegania właściwości urzędu. W końcu, ignorantia iuris nocet. Tak więc, zachęcamy Państwa do dokładnego sprawdzenia, czy nie znaleźli się Państwo w gronie podmiotów, których dotknęła omawiania reforma. Gdyby taka weryfikacja spowodowała powstanie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie konsekwencji jakie rodzi zmiana właściwego urzędu skarbowego, postaramy się rozwiać wszystkie powstałe wątpliwości.