Wczoraj informowaliśmy o pakiecie zmian, jaki postanowił przedstawić ustawodawca.

Jedną z istotniejszych dla właścicieli spółek zlokalizowanych poza granicami naszego kraju jest modyfikacja przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC - ang. Controlled Foreign Companies). Te regulacje modyfikowane były już wielokrotnie, a celem modyfikacji każdorazowo była chęć objęcia nimi coraz szerszego grona zarówno podmiotów zagranicznych jak i polskich podatników.

Co teraz nie podobało się ustawodawcy, że zdecydował się na kolejną modyfikację? Przede wszystkim w definicji zagranicznej spółki dla celów przepisów o CFC pojawiły się nowe kategorie:

  • fundacja, trust lub inny podmiot lub stosunek prawny o charakterze powierniczym;
  • grupa kapitałowa lub spółka z grupy;
  • wydzielone organizacyjnie lub prawnie części zagranicznych spółek lub innych podmiotów.

Uwzględnienie w definicji zagranicznej spółki trustu, a w szczególności "stosunku prawnego o charakterze powierniczym" świadczy o tym, że MF odrobił lekcje i ma świadomość, jakiego rodzaju umowy zawierane są przez polskich podatników.

Co więcej, ustawodawca za wystarczające do kwalifikacji jako zagraniczną spółkę dla celów CFC uznał posiadanie samej ekspektatywy udziału w kapitale, zysku lub prawa głosu, jeżeli podatnik będzie uprawniony do nabycia takiego prawa, w tym jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji/ trustu.

Dla celów przepisów o CFC wskazano, że termin "uczestnictwa w zysku" ma obejmować również:

  • prawo do uzyskania środków należących do zagranicznej jednostki w związku z jej likwidacją,
  • prawo do otrzymania świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego, w tym jego ekspektatywy, jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji lub trustu albo innego podmiotu lub stosunku prawnego o charakterze powierniczym,
  • ekspektatywę uzyskania zysków zagranicznej jednostki wypracowanych lub uzyskanych w przyszłości.

Zaznaczono również, że wystarczy sprawować "kontrolę faktyczną" nad danym podmiotem, by został on uznany za zagraniczną spółkę dla celów CFC (nawet jeżeli nie posiadamy prawa do udziału w kapitale, zysku lub prawa głosu). Dodano przy tym, że za kontrola faktyczna oznacza w szczególności (czyli definicja pozostaje otwarta) kontrolę wynikającą z powiązań umownych, między innymi umowy zagranicznej jednostki, decyzji sądu lub jakiegokolwiek innego dokumentu regulującego założenie lub funkcjonowanie tej jednostki, udzielonych pełnomocnictw lub powiązań faktycznych między zagraniczną jednostką i polskim podatnikiem lub stałym zakładem nierezydenta podatkowego położnego w Rzeczypospolitej Polskiej, które pozwalają im na posiadanie dominującej kontroli nad zagraniczną jednostką.

Ponadto, w przypadku gdy podatnikiem dla fundacji, trustów lub innych umów powierniczych jest założyciel (fundator) prawo do uczestnictwa w zyskach określa się w odniesieniu do proporcji, w jakiej pozostaje wartość przekazanego majątku do całego majątku fundacji/trustu lub umowy powierniczej.

Zmieniono również sposób kalkulacji podatku CFC w odniesieniu do jednostek zależnych - po zmianie nie będzie pomniejszać się udziału podatnika w zagranicznej spółce o jego udział w jednostce zależnej, a pomniejszeniu podlegać będzie bezpośrednio podatek (o podatek zapłacony lokalnie przez jednostkę zależną).