11 czerwca 2024 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, implementującą dyrektywę DAC7[1]. DAC7 to dyrektywa unijna nakładająca nowe obowiązki sprawozdawcze na operatorów platform cyfrowych, za pośrednictwem których oferowane są towary i usługi. Jest to kolejny krok na drodze do uszczelnienia systemu podatkowego w Unii Europejskiej. Przepisy te mają na celu zwiększenie efektywności sprawozdawczości podatkowej oraz poprawę obecnych mechanizmów gromadzenia danych o dochodach uzyskiwanych ze sprzedaży internetowej, co przyczyni się do ograniczenia zjawiska uchylania się od opodatkowania i zapewnienia równych warunków konkurencji [2].

Przepisy od 1 lipca 2024, ale sprawozdawczość od 1 stycznia 2023?

Kraje unijne były zobowiązane zaimplementować DAC7 do krajowego porządku prawnego do 31 grudnia 2022 r., a przepisy miały być stosowane najpóźniej od 1 stycznia 2023 r.

Polska nie zdążyła przygotować odpowiednich przepisów na czas, jednak nie oznacza to, że polskie podmioty mogą liczyć na taryfę ulgową. Wprawdzie ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2024 r., natomiast platformy będą zobowiązane do weryfikacji swoich obowiązków sprawozdawczych i zaraportowania danych za okresy sprawozdawcze od 1 stycznia 2023 r.

Warto przy tym pamiętać, że obowiązek raportowania nie będzie dotyczył wszystkich właścicieli platform cyfrowych. Przepisy przewidują wyłączenie ze sprawozdawczości dla oprogramowania, które umożliwia wyłącznie:

  • publikowanie ofert lub ogłoszeń,
  • przekierowywanie lub przenoszenie użytkowników do platform sprzedażowych,
  • przetwarzanie płatności.

Obowiązek sprawozdawczy nie będzie dotyczył również osób fizycznych będących właścicielami platform cyfrowych – niezależnie od pozostałych czynników podlegających ocenie dla określenia obowiązków sprawozdawczych.

Jakie obowiązki nakładają przepisy?

Według nowych przepisów DAC7 przyjętych w Polsce, na operatorach platform cyfrowych spoczywają następujące obowiązki:

  1. Gromadzenie danych o sprzedawcach: Operatorzy platform cyfrowych będą zobowiązani gromadzić szczegółowe informacje o sprzedawcach, którzy dokonują transakcji za pośrednictwem ich platform. Muszą także rejestrować dane dotyczące liczby i wartości realizowanych transakcji za pośrednictwem platformy​.
  2. Przekazywanie informacji do administracji podatkowej: Operatorzy platform będą zobowiązani do corocznego przekazywania zebranych informacji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Obowiązek ten obejmuje dane dotyczące sprzedawców oraz szczegóły dotyczące transakcji dokonywanych za pośrednictwem platformy​.
  3. Procedury należytej staranności: Operatorzy platform zobowiązani będą przestrzegać określonych procedur należytej staranności, które obejmują m.in. weryfikację tożsamości i rezydencji podatkowej sprzedawców, a także wiarygodności przekazywanych przez nich informacji. Procedury te mają na celu zapewnienie, że dane przekazywane administracji podatkowej są dokładne i kompletne​.
  4. Zastosowanie środków w przypadku nieprzestrzegania obowiązków przez sprzedawców: W przypadku, gdy sprzedawca nie dostarczy wymaganych informacji, operator platformy dokona stosownego upomnienia. Po dwukrotnym upomnieniu, w przypadku dalszego braku informacji, operator zobowiązany będzie wstrzymać wypłatę wynagrodzenia za sprzedaż lub zablokować konto sprzedawcy.

Przepisy DAC7 przewidują również dotkliwe sankcje za nieprzestrzeganie nowych obowiązków. Osoby fizyczne działające w imieniu operatorów platform cyfrowych – za niedopełnienie obowiązków związanych z przekazywaniem informacji i stosowaniem procedur należytej staranności – mogą zostać ukarane grzywną do 180 stawek dziennych, co może przekroczyć 10 milionów złotych​​.

W celu uniknięcia ewentualnych sankcji, operatorzy platform – albo osoby występujące w ich imieniu – już teraz powinni zweryfikować czy przepisy DAC7 zaimplementowane w Polsce nakładają na nich obowiązki gromadzenia i przekazywania informacji o sprzedawcach. Warto mieć na uwadze, że nowe przepisy wprowadzają możliwość potwierdzenia swojego stanowiska w drodze wniosku o interpretację indywidualną wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Jeśli byliby Państwo zainteresowani dalszymi informacjami w tym obszarze, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

[1] Dyrektywa Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 104 z 25.03.2021)

[2] Opodatkowanie VAT usług świadczonych za pośrednictwem platform cyfrowych – kluczowe wyzwania i planowane zmiany


Zobacz film: IE599 w eksporcie towarów

Dokument IE599 jest kluczowy dla możliwości zastosowania 0% stawki VAT przy eksporcie towarów. Ekspertka CRIDO, Iwona Jakubiak, szczegółowo omawia ten dokument w swoim materiale wideo. Zachęcamy do obejrzenia filmu.