W dniu 6 listopada 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. III SA/Wa 271/19) w sprawie, w której CRIDO było pełnomocnikiem podatnika. Sprawa dotyczyła sytuacji, w której podatnik dokonał nabycia spółek, przy czym ich zakup sprawił, że podatnik mógł rozpocząć na rzecz tych spółek sprzedaż określonych rodzajów towarów i usług. Podatnik zatem obok pozyskiwania typowych zysków kapitałowych z ww. spółek w postaci dywidend, w efekcie akwizycji uzyskiwał przede wszystkim przychody ze sprzedaży towarów i usług do tych spółek, których to przychodów nie byłby w stanie uzyskać bez stworzenia powiązań kapitałowych. W konsekwencji podatnik uznał, że koszty poniesione na nabycie spółek w postaci odsetek od finansowania zaciągniętego w tym celu winny być alokowane (według klucza przychodowego) do dwóch źródeł przychodów: przychodów z zysków kapitałowych oraz pozostałych przychodów.

Organ w wydanej interpretacji stwierdził natomiast, że wszelkie koszty związane z nabyciem udziałów/akcji powinny być potrącane wyłącznie z przychodami z zysków kapitałowych.

Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem organu i jednocześnie podzielił argumentację podatnika. Wskazał w szczególności, że przychody ze sprzedaży towarów i usług do podmiotów powiązanych stanowią odrębną kategorię przychodów, która nie została wymieniona w ustawowym katalogu przychodów z zysków kapitałowych. Skoro omawiane przychody nie zaliczają się do przychodów z zysków kapitałowych, to również koszty poniesione w celu ich uzyskania nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów wyłącznie z zysków kapitałowych. W konsekwencji, skoro koszty akwizycji w postaci odsetek są związane z dwoma źródłami przychodów, to winny być do nich stosownie alokowane.

Należy podkreślić, że dotychczasowe, skąpe orzecznictwo w tym temacie było raczej niekorzystne dla podatników (np. wyrok WSA w Gliwicach z 3 października 2018 r.).

Z uzasadnienia przedstawionego przez WSA w Warszawie można wywnioskować, że odmienne orzeczenie w omawianej sprawie jest wynikiem pogłębionej, wnikliwej i wielopłaszczyznowej analizy problemu. Takie podejście do wskazanego zagadnienia oczywiście zasługuje na aprobatę i należy mieć nadzieję, że konkluzje będące jego wynikiem ostatecznie staną się dominujące w orzecznictwie dotyczącym omawianej kwestii.

Wyrok może mieć istotne znaczenie dla praktyki biznesowej, wskazuje bowiem, że w przypadkach uzasadnionych stanem faktycznym koszty zakupu spółek w postaci odsetek od zaciągniętego na ten cel finansowania mogą potencjalnie w części obniżać wynik z działalności operacyjnej. W konsekwencji podmioty, które ponoszą koszty takiego finansowania winny dokonać analizy czy w ich przypadku wskazane koszty powinny być potrącane tylko z przychodami z zysków kapitałowych czy też częściowo mogą być potrącane również z pozostałymi przychodami.