Wdrażanie nabywanych przez spółkę systemów informatycznych nie może być uznane za prace B+R

Dyrektor KIS zakwestionował możliwość skorzystania z ulgi na B+R spółki, której działalność koncentruje się na wykorzystaniu dostępnych oprogramowań, gdyż wdrożone systemy informatyczne nie są wynikiem prac B+R prowadzonych przez spółkę i nie służą bezpośrednio do inicjowania, projektowania czy tworzenia nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Stanowisko organu zostało potwierdzone wyrokiem NSA.

Wyrok NSA z dnia 25 sierpnia 2021 sygn. II FSK 138/19; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2018 r., sygn.. I SA/Wr 624/18; interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 10 kwietnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.1.2018.2.MST

Optymalizacja obsady oraz uruchomienie procesu produkcji na innych maszynach nie stanowią działalności B+R

Działania polegające na zmianie lub redukcji składu personelu obsługującego proces produkcyjny oraz uruchomieniu obecnego procesu produkcji na innych (alternatywnych) maszynach/urządzeniach w ocenie Dyrektora KIS nie mieszczą się w pojęciu działalności B+R, ponieważ nie mają charakteru twórczego i nie prowadzą do zwiększenia zasobów wiedzy, a mają jedynie na celu usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 23 sierpnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.202.2021.2.MBD

Godzinowa ewidencja czasu pracy pracowników nie jest wymagana, jeśli pracują jedynie w obszarze B+R

Godzinowa ewidencja czasu pracy pracowników nie jest wymagana, jeśli pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę pracują jedynie w obszarze B+R (100%).

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 08 września 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.303.2018.14.APO

Rozliczanie kosztów kwalifikowanych przez wspólników spółki osobowej posiadającej status CBR nie stanowi unikania opodatkowania

Odliczanie przez wspólników spółki jawnej kosztów kwalifikowanych ulgi B+R nie stanowi unikania opodatkowania, gdyż mimo możliwości osiągnięcia przez wspólników korzyści podatkowej można przyjąć, że nie pozostaje ona w sprzeczności z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej oraz, że sposób dokonania czynności nie jest sztuczny, a zatem mógłby być zastosowany na podstawie przestawionych okoliczności przez podmiot kierujący się celami zgodnymi z prawem.

Opinia zabezpieczająca Szefa KAS z dnia 26 lipca 2021 r., sygn. DKP 1.8011.10.2021

Wypłata świadczeń oraz należnych od nich składek dla pracownika B+R za okres dłuższy niż jeden miesiąc

WSA w Warszawie uchylił stanowisko Dyrektora KIS w zakresie świadczeń pracowniczych oraz należnych od nich składek wypłacanych za okresy dłuższe niż miesiąc. WSA uznał za błędne twierdzenie, że podstawą do wyliczenia proporcji czasu przeznaczonego na realizację działalności B+R w ogólnym czasie pracy powinien być okres, za który wypłacane jest świadczenie, a nie miesiąc, w którym poniesiono koszt danego świadczenia (jak twierdziła Spółka). WSA potwierdził stanowisko Spółki podkreślając przy tym, że w przepisie dotyczącym kosztów pracowniczych ustawodawca wprowadza tożsamość między miesiącem poniesienia należności, przyporządkowania kosztu kwalifikowanego i obliczenia proporcji czasu pracy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 29 stycznia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.549.2020.2.JKT, wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 października 2021 r., sygn. III SA/WA 793/21 (nieprawomocny)

Proces projektowy w branży modowej może stanowić działalność B+R

Działalność spółki w branży modowej przeprowadzającej proces projektowy zawierający etapy, takie jak: pozyskiwanie wiedzy, analizę możliwości, przygotowanie projektów oraz prototypów, nakierowany na wytworzenie towarów wyróżniających się na rynku m.in. innowacyjną technologią szycia i wykończenia, spełnia definicję działalności B+R, gdyż jest prowadzona w sposób systematyczny, ma charakter twórczy oraz ma na celu zwiększanie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie ich do tworzenia nowych zastosowań.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 27 października 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.338.2021.2.BM

Podatkowa grupa kapitałowa a ulga B+R

Sąd administracyjny wskazał, że podatkowa grupa kapitałowa (PGK) jako podatnik CIT odlicza od nadwyżki sumarycznie ujętych dochodów nad sumarycznie ujętymi stratami, koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R. Prawo grupy do odliczenia tych wydatków jest niezależne od tego, czy poszczególna spółka wchodząca w skład grupy, prowadząca działalność B+R uzyskała dochód czy stratę.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 29 kwietnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.136.2021.1.JKU; wyrok WSA w Opolu z dnia 20 października 2021 r., sygn. I SA/OP 312/21 (nieprawomocny)

IP Box nie obejmuje wynagrodzenia w części niedotyczącej sprzedaży ulepszonego kwalifikowanego prawa IP

Wnioskodawca w ramach swojej działalności tworzy i rozwija oprogramowanie dla zamawiającego w oparciu o stworzony przez siebie kod źródłowy. W ocenie Dyrektora KIS preferencyjną stawką może być objęta tylko ta część wynagrodzenia wnioskodawcy, która stanowi zapłatę za przeniesienie praw autorskich do programu komputerowego na rzecz zamawiającego. W przypadku, gdy nie dochodzi do sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej, nie stosuje się IP Box.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 30 sierpnia 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.402.2021.2.AS

Koszt pracy własnej nie jest uwzględniany we wskaźniku nexus

Podatnik prowadzący działalność programistyczną zwrócił się do Dyrektora KIS z pytaniem o możliwość skorzystania z IP Box w sytuacji, gdyby nie ponosił żadnych kosztów działalności, poza kosztami pracy własnej, przyjmując przy tym do obliczenia kwalifikowalnego dochodu wskaźnik nexus o wartości 1. Organ podatkowy odrzucił takie rozwiązanie, ponieważ brak ponoszenia kosztów nie daje możliwości ustalenia podstawy opodatkowania IP Box.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 06 sierpnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4011.81.2021.2.SK

Podatnik może wybrać, wobec których kwalifikowanych IP skorzysta z preferencji

Podatnik może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania w stosunku do dochodów z wybranych kwalifikowanych IP, a dochody z pozostałych praw opodatkować na zasadach ogólnych, pomimo że spełniają one wszystkie warunki uprawniające do stosowania IP Box. Dyrektor KIS wskazał, że ulga jest prawem podatnika, który ma nie tylko możliwość podjęcia decyzji o skorzystaniu z niej, lecz o tym, w jakim zakresie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 02 sierpnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.264.2021.1.MF

Część wynagrodzenia za pełnienie funkcji analityka biznesowego oraz project managera również może stanowić dochód z kwalifikowanych IP

Wynagrodzenia za pełnienie funkcji analityka biznesowego i project managera będzie mogło stanowić dochód z kwalifikowanego IP, ponieważ obie funkcje nakierowane są na rozwój i współtworzenie oprogramowania stanowiącego kwalifikowane IP i wykonywane są systematycznie i dostarczają wartość dodaną.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 27 września 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.542.2021.2.IM

Platforma internetowa może stanowić kwalifikowane IP

Dyrektor KIS potwierdził, że platforma internetowa stworzona przez wnioskodawcę w ramach działalności B+R stanowi program komputerowy, wobec czego może być uznana za kwalifikowane IP.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 09 września 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.255.2020.2.NL

Obowiązek prowadzenia ewidencji także w okresie, w którym ulga IP Box nie jest stosowana

W przypadku, gdy podatnik korzysta naprzemiennie w ramach jednego roku podatkowego z ulgi B+R albo z preferencji IP Box, nie łącząc przy tym obu preferencji w odniesieniu do tego samego dochodu, wciąż musi prowadzić ewidencję księgową za cały okres, w którym prowadził działalność B+R związaną z tworzeniem kwalifikowanych IP, w odniesieniu, do których zamierza skorzystać z IP Box, niezależnie od okresów, w których stosowana była ulga B+R.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 06 września 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.84.2021.3.IM

Koszty nabycia kwalifikowanych IP w związku z umowami zlecenia i o dzieło znajdą się w literze „d” wskaźnika nexus

Dyrektor KIS wskazuje, iż w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty zatrudnienia osób na podstawie umowy o dzieło oraz umowy zlecenia, a w wyniku ich realizacji nabywane są wyniki prac B+R, stanowiące gotowe kwalifikowane IP,  koszty umów powinny znaleźć się w literze „d” wskaźnika nexus, a nie w literze „b”, uwzględniającej koszty nabycia wyników prac B+R od podmiotów niepowiązanych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 29 października 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.618.2021.2.KP

Brak możliwości przypisania różnic kursowych proporcją przychodową

Spółka osobowa osiąga przychody z tytułu udzielania licencji na korzystanie z kwalifikowanego IP podmiotom zagranicznym, które regulują zobowiązania w walutach obcych, co prowadzi do powstania dodatnich i ujemnych różnic kursowych. Ze względu na marginalny charakter różnić wspólnik Spółki chciał rozpoznawać te różnice w swoim rachunku podatkowym tak, jak koszty pośrednie - według proporcji obliczonej w oparciu o przychody z danego kwalifikowanego IP. Dyrektor KIS nie zgodził się tym podejściem zwracając uwagę, że różnice transakcyjne odnoszą się do konkretnej umowy licencyjnej, wobec czego nie ma możliwości ich przypisania odpowiednio do przychodów lub kosztów poprzez proporcję.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 21 października 2021 r., sygn. 0113-KDWPT.4011.100.2021.5.JR

Wynagrodzenie za pełnienie funkcji lidera technicznego może być uznane za dochód z kwalifikowanego IP

W przypadku, gdy Wnioskodawca zarówno współtworzy oprogramowanie komputerowe, jak i pełni funkcję lidera technicznego, to część wynagrodzenia przypadająca na pełnienie funkcji lidera w ramach projektów programistycznych również stanowi dochód z kwalifikowanego IP.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 08 października 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.678.2021.2.AA

Współpraca z zespołem programistów kontrahenta wyłącza IP Box

Nie jest możliwe skorzystanie z IP Box przez podatnika w przypadku, w którym współpracuje on z zespołami programistów pracującymi dla kontrahenta w ramach działalności B+R tego kontrahenta, jako że wówczas podatnik ten nie prowadzi działalności B+R we własnym zakresie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 22 listopada 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.560.2021.2.HD

Zwiększona ulga B+R w CBR dopiero od daty uzyskania statusu

W przypadku, gdy podatnik uzyska status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) w trakcie roku podatkowego, w ramach podwyższonych limitów przysługujących CBR, rozlicza wyłącznie koszty kwalifikowane do ulgi B+R, które poniósł od momentu nadania mu tego statusu. Tym samym brak jest możliwości rozliczenia kosztów kwalifikowanych według zasad obowiązujących CBR za cały rok podatkowy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 10 listopada 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.371.2021.2.JKU

Metody wyceny kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie produktu/usługi

Podatnik, ustalając dochód (stratę) z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi na podstawie proporcji czasu pracy nad kwalifikowanym IP w całym czasie pracy, postępuje nieprawidłowo. W tym przypadku dochód (strata) winien być ustalony w oparciu o zasadę ceny rynkowej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 2 listopada 2021 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.613.2021.3.JG

Korekta kosztów kwalifikowanych może być dokonywana na bieżąco

Spółka otrzymuje faktury korygujące od podmiotów, od których nabyła usługi lub towary związane z działalnością B+R, na podstawie których może dokonywać na bieżąco korekt kosztów podatkowych, a co za tym idzie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R, tj. w dacie otrzymania faktury korygującej lub innego dokumentu potwierdzającego przyczynę korekty, z wyjątkiem sytuacji, gdy korekta jest spowodowana oczywistą pomyłką lub błędem rachunkowym.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 29 grudnia 2021 r., sygn. 1462-IPPB5.4510.1085.2016.13/S/MR

Środki ochrony przeciwko COVID nie powinny być wliczane do wskaźnika nexus w IP Box

Wydatki programisty na testy na COVID-19, które były niezbędne do wzięcia udziału w spotkaniach dotyczących prac nad oprogramowaniem oraz na filtr do oczyszczacza powietrza nie wykazują wystarczającego bezpośredniego związku prowadzoną działalnością B+R związaną z kwalifikowanym prawem IP, wobec czego nie będą mogły być uwzględnione we wskaźniku nexus niezbędnego do kalkulacji kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa IP.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 10 grudnia 2021 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4011.169.2021.2.KW

Współpraca z blogerami i testerami może być rozliczona w ramach ulgi B+R

Spółka, zajmująca się produkcją artykułów kosmetycznych, dokonuje oceny nowych produktów na podstawie opinii blogerów i testerów.

W ocenie Dyrektora KIS wynagrodzenia takich osób z tytułu zawartych umów zlecenia, umów o dzieło, oraz należności z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich w zakresie, w jakim uczestniczą w działalności B+R przekazując opinie o testowanych prototypach stanowią koszt kwalifikowany w uldze B+R.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 10 grudnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.203.2019.12.PC

Rozwój gry a nowe kwalifikowane IP

Jeżeli w wyniku wydania gry stanowiącej kwalifikowane prawo IP na innym urządzeniu (np. telefonie czy konsoli) nie powstanie nowe kwalifikowane prawo IP, to dochód uzyskany ze sprzedaży kolejnych wersji gry powinien zostać rozliczony łącznie z dochodem z pierwotnej wersji, a koszty portowania będą wpływać na zmianę wysokości wskaźnika nexus dla danego kwalifikowanego IP obliczonego dla kolejnych lat podatkowych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 09 grudnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.434.2021.2.JKU

Mikropłatności od użytkowników gry mogą być rozliczone w ramach IP Box

Przychody z mikropłatności dokonywanych przez użytkowników gry umożliwiających korzystanie z dodatkowych produktów należy uznać za dochody z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa IP, a w konsekwencji opodatkować je także preferencyjną, 5% stawką opodatkowania.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 09 grudnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.434.2021.2.JKU

Przychody z reklam wyświetlanych podczas gry poza IP Box

Spółka otrzymuje wynagrodzenie za reklamy wyświetlane podczas gry, w sytuacji gdy gracz obejrzy całość reklamy i będzie kontynuował grę.

Organ podatkowy zakwestionował możliwość uznania takiego wynagrodzenia za dochody pochodzące z kwalifikowanego prawa IP, a co za tym idzie objęcia ulgą IP Box, ponieważ nie są one związane z  przeniesieniem bądź korzystaniem z prawa autorskiego do programu komputerowego

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 09 grudnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.434.2021.2.JKU