Ulga B+R

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wytworzonych w ramach prac B+R nie stanowią kosztów kwalifikowanych

Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych – prototypów będących efektem jej działalności badawczo-rozwojowej. W ocenie Spółki – jako że posłużyły one do budowy prototypowej linii technologicznej – ich wytworzenie było niezbędne do dalszych prac B+R, stąd odpisy amortyzacyjne od tych aktywów powinny stanowić koszty kwalifikowane.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w ustawie jest mowa wyłącznie o odpisach amortyzacyjnych od środków trwałych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R, nie zaś
o odpisach amortyzacyjnych od środków trwałych wytworzonych w jej wyniku, dlatego też nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki.

Wydaje się, że organ pominął istotny element stanu faktycznego, tj. fakt, że bez stworzenia ww. prototypów realizacja dalszej działalności B+R Spółki byłaby niemożliwa. Niemniej, w naszej ocenie, wynika to raczej z faktu niedokładnego sprecyzowania pytania we wniosku o interpretację.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 27 sierpnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.211.2020.3.JKT

Wynagrodzenia osób pełniących funkcje kierownicze mogą być uwzględniane w uldze B+R

Osoby realizujące w Spółce funkcje kierownicze są odpowiedzialne za opracowywanie strategii
w zakresie rozwoju technologicznego, prowadzenie analiz wartości i rentowności przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii, analizowanie i optymalizowanie procesów technologicznych czy nadzorowanie stosowanej technologii w produkcji bieżącej. W omawianej interpretacji Dyrektor KIS zgodził się ze Spółką, że tego rodzaju czynności nadzoru i organizacji procesu realizacji projektów B+R, niezbędne dla zapewnienia ich prawidłowego przebiegu, są związane z działalnością B+R i koszty wynagrodzeń pracowników je realizujących mogą być korzystać z preferencji podatkowej – jedynym bowiem kryterium alokacji danego składnika wynagrodzenia do kosztów kwalifikowanych ulgi B+R jest związek wykonywanej pracy z działalnością badawczo-rozwojową, który Spółka jest w stanie wykazać.

Warto zauważyć, że dotąd stanowisko Dyrektora KIS w tej kwestii było przeważnie niekorzystne. Zmiana podejścia jest najprawdopodobniej następstwem, pozytywnego w tej kwestii, wyroku WSA w Gliwicach z 23 czerwca 2020 r., sygn. I SA/Gl 1588/19; wyrok nieprawomocny).

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 19 sierpnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.264.2020.1.PC

Do skorzystania z ulgi B+R nie uprawnia realizacja czynności dotyczących wprowadzenia produktu do oferty

W opisanym we wniosku stanie faktycznym Spółka ponosi koszty wprowadzenia do oferty nowych produktów wytworzonych w ramach działalności B+R, takie jak koszty reklamy. W uzasadnieniu swojego stanowiska argumentowała, że należy uznać, iż wskazane wydatki mają związek z tą działalnością, ponieważ bez odpowiedniej promocji produktu klienci nie będą świadomi poszerzenia oferty przedsiębiorstwa, a poniesienie kosztów działalności B+R nie przyniesie przewidzianych efektów (w postaci osiągnięcia dochodów); co również istotne, promocja nowych wyrobów stanowi nieodłączny element ich wdrożenia w działalności przedsiębiorstw.

Dyrektor KIS wskazał, że do działalności B+R, której realizacja umożliwia stosowanie ulgi, można zaliczyć tylko te prace podatnika, które mieszczą się w jej ustawowej definicji. W jego ocenie jednak nie ma to miejsca w przypadku opisywanych czynności i stąd pozostają one bez związku
z prowadzoną działalnością B+R.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 18 sierpnia 2020 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.358.2020.2.LZ

Działalnością B+R nie jest zakup urządzeń i systemu usprawniającego funkcjonowanie Spółki

Dyrektor KIS w omawianej interpretacji odniósł się do modernizacji parku maszynowego w kontekście definicji działalności B+R. Spółka wskazała, że pozwoliła ona na zwiększenie mocy produkcyjnych, zwiększenie wydajności dotychczas posiadanych urządzeń, zminimalizowanie strat ponoszonych
w trakcie procesu produkcyjnego, a także oszczędność czasu, wody i energii oraz zwiększenie estetyki produktów.

Organ zauważył, że opisana we wniosku modernizacja nie oznaczała podejmowania czynności związanych z działalnością B+R, bowiem obejmowała jedynie zakup (niewytworzenie) nowych urządzeń oraz systemu usprawniającego funkcjonowanie Spółki. Nie uprawnia ona zatem Spółki do skorzystania z ulgi B+R.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 14 sierpnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.255.2020.2.MBD

IP Box

Spółka w trakcie roku podatkowego nie może zdecydować o korzystaniu, lub zaprzestaniu stosowania IP Box – IP Box to preferencja rozliczana dopiero na koniec roku

Spółka, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację, była przekonana, że zmiana rozliczeń z tytułu osiągania kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych IP może nastąpić od momentu podjęcia stosownej decyzji, także w trakcie roku podatkowego – jako że stosowanie preferencyjnej stawki podatkowej jest dobrowolne. Dyrektor KIS zwrócił jednak uwagę, że IP Box to preferencja roczna
i Spółka dopiero w zeznaniu rocznym może wskazać dochód, który zostanie opodatkowany 5% stawką, o ile zostaną spełnione ustawowe warunki jej stosowania; podatnicy nie mają możliwości skorzystania z niej w trakcie roku poprzez pomniejszanie zaliczek na podatek dochodowy (wyjątkiem są dochody z kwalifikowanych IP do przeciwdziałania COVID-19).

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 28 sierpnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.202.2020.2.AR

Prowizje za usługi płatnicze nie mogą być uwzględniane w kalkulacji wskaźnika nexus

Zgodnie z Ustawą o CIT i PIT do kosztów, których nie można uwzględnić we wskaźniku nexus (przez który przemnaża się następnie dochód z kwalifikowanych IP, by ustalić wysokość kwalifikowanego dochodu objętego preferencyjną stawką podatkową IP Box) nie zalicza się kosztów jedynie pośrednio związanych z kwalifikowanym IP, m. in. opłat finansowych. W przepisach nie zdefiniowano jednak pojęcia „opłata finansowa”. Dyrektor KIS w omawianej interpretacji indywidualnej, posiłkując się definicją słownikową, wskazał, że w jego ocenie jest to wynagrodzenie uiszczane za świadczone usługi finansowe (płatnicze), np. za prowadzenie rachunku bankowego, za wykonanie przelewów, za produkty (na przykład kredyt bankowy, lokata bankowa, karta kredytowa) oferowane przez instytucje finansowe (banki, serwisy płatności), itp. Wobec tego Spółka, która ponosi wydatki związane z prowizjami za usługi płatnicze na rzecz podmiotów trzecich, nie może ich uwzględnić w kalkulacji wskaźnika nexus, ponieważ zdaniem Dyrektora KIS stanowią one właśnie opłaty finansowe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 5 sierpnia 2020 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.435.2020.2.MR

Dochód ze sprzedaży ekspektatywy kwalifikowanego IP jako dochód z kwalifikowanego IP

W momencie złożenia wniosku o interpretację Spółka dokonała zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania jego ochrony patentowej i zamierza zbyć prawa do uzyskania patentu na rzecz podmiotu trzeciego przed datą zakończenia procedury rejestracji. W związku z tym, powzięła wątpliwość czy dochód z tego zbycia stanowić będzie dochód z kwalifikowanego IP.

Zdaniem Dyrektora KIS nie można uznać, że w przypadku sprzedaży ekspektatywy Spółka będzie mieć prawo do zastosowania 5% stawki CIT niezależnie od dalszych działań nabywcy lub losów postępowania patentowego. Przyznanie prawa do preferencyjnego opodatkowania w przypadku ostatecznego nieuzyskania patentu pozostawałoby w sprzeczności z celem wprowadzenia IP Box. Wyłącznie zatem w przypadku pozytywnego zakończenia procedury rejestracyjnej wynalazku po stronie nabywcy Spółka będzie mieć prawo do skorzystania z tej ulgi.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 4 sierpnia 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.402.2020.4.WS