Ulga B+R

Koszty prac rozwojowych mogą być uwzględniane w uldze B+R poprzez odpisy amortyzacyjne w momencie ich podatkowego rozpoznania

Podatnicy często decydują się na rozliczanie kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym analogicznie jak w ujęciu rachunkowym – poprzez odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnej i prawnej (zamiast na bieżąco). Zasadą jest, że w uldze B+R uwzględniane są koszty podatkowo rozpoznane w danym roku. Oznacza to, że również wydatki faktycznie poniesione w latach poprzednich (ale nie rozpoznane jako koszt podatkowy w danym roku, tylko kapitalizowane do wartości początkowej prac rozwojowych) mogą skorzystać z preferencji, jeśli zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w danym roku poprzez odpisy amortyzacyjne od zakończonych prac rozwojowych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 28 października 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.383.2020.2.IM

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nie można traktować analogicznie pod kątem ulgi B+R jak odpisów od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym

Wnioskodawca w wyniku prac badawczo-rozwojowych tworzy środki trwałe – pilotażowe linie produkcyjne implementujące opracowane w ramach projektu procesy technologiczne. Koszty ich wytworzenia planuje rozpoznawać w uldze B+R poprzez odpisy amortyzacyjne.

Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że taka możliwość dotyczy odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnej i prawnej, jaką są koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym lub od środków trwałych wykorzystywanych bezpośrednio w prowadzonej przez podatnika działalności B+R. Żadna z tych sytuacji nie dotyczy Wnioskodawcy, stąd nie ma on prawa skorzystać z ulgi B+R w tym zakresie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 26 października 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.249.2020.2.MR

Koszty opakowań i dostawy próbek do klientów nie stanowią kosztów działalności B+R

W stanie faktycznym wniosku o interpretację Wnioskodawca wskazał, że w działalności badawczo-rozwojowej (procesie wytworzenia prototypów) ponosi koszty surowców, mediów (w tym energii elektrycznej i wody), wynagrodzeń pracowników, koszty opakowań oraz dostawy próbek do klientów oceniających produkt.

W ocenie Dyrektora KIS dwie ostatnie wymienione kategorie nie są bezpośrednio związane z wytworzeniem i wdrożeniem prototypu nowego produktu i nie mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do ich dodatkowego odliczenia.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 16 października 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.545.2020.2.AC

Koordynacja prac B+R realizowanych przez podmiot zewnętrzny nie uprawnia do skorzystania z ulgi B+R

Omawiana interpretacja jest kolejną dotyczącą możliwości uwzględniania w uldze kosztów zarządzania pracami B+R – tym razem negatywną. W tym przypadku jednak Wnioskodawca zleca całość prac B+R na zewnątrz, pozostawiając sobie wyłącznie ich koordynację, administrowanie i nadzór – co zdaniem Dyrektora KIS nie wyczerpuje znamion definicji działalności B+R zawartej w ustawie o CIT. Co więcej, koszty prac podmiotów zewnętrznych nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych, mimo że są to jednostki naukowe – bowiem ich usługi powinny być świadczone na potrzeby działalności B+R, której Wnioskodawca nie realizuje.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 16 października 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.236.2020.2.MR

Wynagrodzenie pracowników testujących oprogramowanie może stanowić koszt kwalifikowany

Wnioskodawca zajmuje się wytwarzaniem oprogramowania. Proces ten obejmuje szereg prac planistycznych oraz wykonawczych, w których wyniku powstają nowe rozwiązania programistyczne.

W celu realizacji tych prac Wnioskodawca planuje zatrudnić specjalistów Quality Assurance, których obowiązki obejmują m.in. design, programowanie i wykonywanie testów automatycznych na podstawie wymagań biznesowych, budowanie planu testów i jego wykonywanie, zgłaszanie i raportowanie błędów w systemach, analizowanie błędów i pomaganie w ich naprawianiu, budowanie i wykonywanie testów funkcjonalnych, wydajnościowych, eksploracyjnych, bezpieczeństwa, itp., identyfikowanie, analizowanie i raportowanie ryzyk podczas wytwarzania oprogramowania.

W ocenie Dyrektora KIS prowadzone prace w zakresie projektowania, tworzenia oprogramowania oraz jego testowania spełniają przesłanki do uznania ich za działalność badawczo-rozwojową. W związku z tym wynagrodzenie specjalisty Quality Assurance również może być kosztem kwalifikowanym tej działalności (zdaniem Dyrektora KIS – z wyłączeniem wynagrodzenia za czas choroby lub urlopu).

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 12 października 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.285.2020.2.MBD

IP Box

Możliwość uwzględniania składek na ubezpieczenie społeczne w kalkulacji dochodu z kwalifikowanego IP zależy od sposobu ich rozliczania

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą obejmującą tworzenie programów komputerowych. W związku z tą działalnością odprowadza obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, które odlicza od dochodu.

Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że stosując ten mechanizm (odliczania składek od dochodu w odróżnieniu od zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodu) nie jest możliwe ich uwzględnienie w kalkulacji dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (nie stanowią wtedy kosztu podatkowego z kwalifikowanego IP). Jeśli jednak podatnik zmieni w przyszłości sposób składek na ubezpieczenie społeczne w tym zakresie, wówczas możliwe będzie uwzględnienie ich w kalkulacji dochodu z kwalifikowanego IP jako kosztów uzyskania przychodów, z uwzględnieniem stosownej proporcji.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 22 października 2020 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.536.2020.2.MT

Koszty sprzętu AGD oraz naczyń kuchennych nie są bezpośrednio związane z wytworzeniem kwalifikowanego IP

Mimo dość liberalnego podejścia Dyrektora KIS prezentowanego w ostatnio wydawanych interpretacjach indywidualnych, nie wszystkie wydatki związane z prowadzeniem działalności prowadzącej do uzyskiwania dochodów z kwalifikowanych IP mogą być uwzględniane w kalkulacji wskaźnika nexus. Dyrektor KIS zauważył, że choć koszty urządzeń AGD oraz naczyń przydatnych w pracy w biurze, takich jak czajnik czy kubki, bez wątpienia zapewniają Wnioskodawcy odpowiedni poziom ergonomii i gwarantują komfortowe środowisko pracy, co może wpływać na jakość i efektywność świadczonych usług, to ciężko jednak dopatrzyć się ich bezpośredniego związku z wytworzeniem, rozwinięciem, ulepszeniem oprogramowania (kwalifikowanego IP) lub jego części. Niemniej, na temat innego sprzętu elektronicznego, komputerowego i kosztów transportu np. do kontrahenta wypowiedział się pozytywnie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 5 października 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.522.2020.2.AA

Ewidencja na potrzeby IP Box powinna być prowadzona na bieżąco

W omawianej interpretacji indywidualnej Dyrektor KIS po raz kolejny odmówił prawa do skorzystania z preferencji IP Box podatnikowi, który nie prowadzi na bieżąco ewidencji na jej potrzeby. W ocenie organu rzetelne dokumentowanie i monitorowanie wszystkich operacji finansowych dotyczących IP Box nie może polegać jedynie na zaewidencjonowaniu i wyodrębnieniu ich na koniec okresu rozliczeniowego. Stworzenie w przyszłości odrębnej ewidencji tylko po to, aby wypełnić ustawowy obowiązek, nawet w sytuacji, kiedy na jej podstawie możliwe będzie prawidłowe określenie podstawy opodatkowania stawką 5%, uniemożliwia zastosowanie preferencyjnej stawki opodatkowania uzyskiwanych dochodów.

Jak widać Dyrektor KIS najwyraźniej nie zamierza zmienić swojego podejścia pomimo, iż pojawiają się coraz to kolejne wyroki sądów administracyjnych opowiadające się po stronie podatników w tym zakresie (choćby Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w dniu 26 sierpnia 2020 r., sygn. I SA/Wr 170/20).

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 8 października 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.609.2020.1.BO

Moduły programu muszą działać samodzielnie, by mogły zostać uznane za kwalifikowane IP

Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej tworzy programy komputerowe mające konstrukcję blokową – tj. zbudowane są z elementów, które nie mogą działać samodzielnie, klasyfikowanych według wielkości i określanych jako moduł, funkcjonalność i opcja. Nowy klient nabywa system w najnowszej przetestowanej wersji w konfiguracji uzgodnionej na etapie analizy przedwdrożeniowej. Użytkownik programu może rozszerzyć użytkowaną konfigurację o nowe lub ulepszone moduły, funkcjonalności lub opcje.

Zdaniem Dyrektora KIS elementy te, stanowiące części składowe programów, nie mogą być utożsamiane z tworzonym programem komputerowym, gdyż nie mogą działać samodzielnie, a tym samym nie można uznać ich za kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Dochód z licencji na moduły / opcje nie może zatem być objęty preferencyjną stawką.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 5 października 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.251.2020.2.BD