Ulga B+R

Wynagrodzenie za czas urlopu i choroby zdaniem Dyrektora KIS wciąż poza ulgą B+R

W lutym br. pojawił się długo wyczekiwany wyrok NSA (sygn. II FSK 1038/19), w którym sąd potwierdza, że wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności może stanowić koszt kwalifikowany (proporcjonalnie do czasu poświęconego przez pracownika na realizację prac B+R). Niestety, Dyrektor KIS wciąż obstaje przy swoim – w omawianej interpretacji stwierdził, że odliczeniu w ramach ulgi B+R nie będą podlegać wypłacone:

  • wynagrodzenie za czas urlopu, za czas opieki nad dzieckiem, dyżur pod telefonem itd.,
  • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, w części finansowanej przez pracodawcę.

Jego zdaniem, choć ww. składniki wynagrodzenia stanowią należności z tytułu stosunku pracy, to z uwagi na fakt, że otrzymujące te wynagrodzenia osoby przebywając na urlopie lub zwolnieniu lekarskim nie wykonywały na rzecz wnioskodawcy faktycznie prac B+R, nie mogą być one uznane za koszt kwalifikowany. Nie dopuścił zatem znowu ich uwzględnienia w uldze proporcjonalnie do czasu poświęconego na działalność B+R przez pracownika w danym miesiącu.  

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 31 marca 2021 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.455.2020.3.JS/MR

Wsparcie w realizacji badań klinicznych nie stanowi działalności B+R

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności prowadzi kompleksową obsługę badań klinicznych na zlecenie. We współpracy z klientem opracowuje strategię przeprowadzenia badań, zbiera i analizuje dane dotyczące przebiegu badania i jego wyników, opracowuje raporty, które umożliwiają klientom podjęcie odpowiedniej decyzji co do dalszych prac. Jego zdaniem, czynności te stanowią działalność B+R.

Dyrektor KIS zauważył jednak, że działania te są jedynie „pośrednio” związane z działalnością B+R, którą prowadzi klient – obejmując jej koordynację, nadzorowanie i zbieranie informacji na temat prowadzonych prac. W związku z tym Dyrektor KIS uznał, że podatnik będzie uprawniony do skorzystania z ulgi B+R.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 25 marca 2021 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.453.2020.2.MR

Odpisy amortyzacyjne jako koszty kwalifikowane

Przedmiotem wątpliwości podatnika była kwestia dotycząca możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych tych kosztów realizacji prac rozwojowych, które zostały ujęte w wartości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych, których wartość w wyniku prac rozwojowych została zwiększona.

Zdaniem Dyrektora KIS za koszty kwalifikowane uznać można dokonywane w danym roku podatkowym odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeśli są one wykorzystywane w prowadzonej działalności B+R. Prawo to dotyczy amortyzacji środków trwałych wykorzystywanych w działalności B+R, a nie wytworzonych w jej wyniku. Dotyczy to również sytuacji dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, których wartość została zwiększona w ramach realizacji tych prac.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 15 marca 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.22.2021.1.AN

Usługi zewnętrzne nabywane od CBR stanowią koszt kwalifikowany

Wnioskodawca prowadzi działalność B+R i na jej potrzeby ponosi wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i równorzędne świadczone przez podmiot posiadający status centrum B+R w rozumieniu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Jak wskazał Dyrektor KIS, za koszty kwalifikowane należy uznać ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, nabycie wyników badań naukowych, które są świadczone lub wykonywane jednocześnie:

  • na podstawie umowy przez podmiot stanowiący instytucję szkolnictwa wyższego i nauki,
  • na potrzeby prowadzonej działalności B+R.

W ocenie Dyrektora KIS, jeśli przedsiębiorca posiadający status centrum B+R może udokumentować, że w sposób samodzielny i ciągły prowadzi głównie działalność naukową, wówczas będzie współtworzył system nauki i szkolnictwa wyższego. W związku z tym wówczas koszty ww. usług nabywanych od tego podmiotu przez podatnika będą mogły stanowić koszty kwalifikowane.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 9 marca 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.599.2020.2.BM

Leasing operacyjny maszyn i urządzeń produkcyjnych poza ulgą B+R

W ramach prowadzonej działalności B+R podatnik ponosił szereg wydatków, w tym na leasing operacyjny maszyn i urządzeń produkcyjnych wykorzystywanych również w działalności B+R. Spółka wskazywała, że prowadzi ewidencję, z której wynika proporcja czasu wykorzystywania sprzętu do działalności B+R do całego czasu wykorzystywania urządzenia w danym miesiącu i uwzględnia ją przy obliczaniu kosztów kwalifikowanych.

Dyrektor KIS nie zgodził się, że ww. wydatki mogą być ujęte w kalkulacji ulgi na działalność B+R. Jak tłumaczył, kosztów leasingu operacyjnego maszyn i urządzeń produkcyjnych nie można zaliczyć do żadnej z kategorii wskazanych w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych.

Kosztem kwalifikowanym może być natomiast koszt odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej na podstawie umowy z podmiotem niepowiązanym w działalności B+R (w tym leasing operacyjny i najem aparatury naukowo-badawczej).

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia z 12 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.551.2020.2.BM

Kolejność odliczania kosztów kwalifikowanych

W komentowanej sprawie wątpliwości dotyczą ustalenia, czy w sytuacji, gdy w 2020 r. Spółka będzie miała prawo do odliczenia kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2020 r. oraz w latach poprzednich, tj. w 2019 r., wskazanego odliczenia może ona dokonać począwszy od kosztów poniesionych historycznie najwcześniej, tj. na zasadzie tzw. FIFO (first in, first out).

Dyrektor KIS zauważył, że przepisy podatkowe nie regulują kwestii kolejności dokonywania odliczeń kosztów kwalifikowanych, których podatnik nie odliczył w roku ich poniesienia. W konsekwencji, jak ocenił organ, ustawodawca pozostawił podatnikowi dowolność w tym zakresie.

Jednak jak przypomniał DKIS, odliczenia należy dokonać w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia z 5 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.519.2020.1.APO

Nabywanie, testowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań nie jest działalnością B+R

Spółka planuje prowadzić działalność polegającą na: (i) zakupie nowego sprzętu sprzątającego, (ii) testowaniu nowych maszyn, mając na celu zwiększenie wydajności i jakości świadczonych usług sprzątania, (iii) wdrażaniu innowacyjnego oprogramowania nadzoru nad wykorzystywanym sprzętem oraz monitorowaniu i szkoleniu pracowników, które pozwoli na niwelowanie wszelkiego rodzaju niedociągnięć związanych z obsługą maszyn.

Dyrektor KIS ocenił, że opisana działalność nie spełnia przesłanek do uznania za działalność B+R. O ile bowiem zakup nowego sprzętu, testowanie nowych maszyn oraz wdrażanie innowacyjnego oprogramowania nadzoru nad wykorzystywanym sprzętem może być emanacją nowoczesnych rozwiązań wprowadzanych w przedsiębiorstwie, o tyle działania te nie są wynikiem prac B+R prowadzonych przez podatnika, ani nie służą bezpośrednio do inicjowania, projektowania czy tworzenia nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług. Ich zadaniem jest wyłącznie usprawnienie funkcjonowania prowadzonej działalności. Interpretując bowiem ustawową definicję działalności B+R należy zaznaczyć, że przedmiotem takiej działalności prowadzonej przez podatników nie jest wdrażanie gotowych rozwiązań nabytych od innych podmiotów. Podatnik zatem nie będzie miał prawa do skorzystania z ulgi B+R w odniesieniu do kosztów tej działalności.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 4 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.586.2020.1.AN

Wynagrodzenie w części sfinansowanej ze środków FGŚP na podstawie tarczy antykryzysowej poza kosztami kwalifikowanymi

Wnioskodawcą w sprawie jest podmiot posiadający status centrum B+R. Na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej 1.0., w związku ze stanem pandemii, Spółka otrzymała dopłaty do wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Spółka chciała zaliczyć do ulgi B+R sfinansowane dopłatami ze środków FGŚP wynagrodzenia oraz składki ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów zlecenia do KUP.

Dyrektor KIS odmówił Wnioskodawcy prawa do zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników/zleceniobiorców wykonujących działalność B+R sfinansowanych ze środków FGŚP. Zdaniem organu otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie powinno być uznane za „zwrot kosztów”, a możliwość uwzględniania kosztów zwróconych podatnikowi w kosztach kwalifikowanych została wprost wyłączona na podstawie przepisów o uldze B+R.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 3 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.428.2020.3.BK

IP Box

Fragmenty kodów źródłowych nabywane od współpracowników uwzględniane są w literze „b” wskaźnika nexus

Wnioskodawca wskazał, że w zależności od rezultatu prac wykonanych przez osoby współpracujące z nim na podstawie umowy B2B, wynagrodzenie danego współpracownika zostanie zaliczone odpowiednio:

  • do litery „d” wskaźnika nexus (nabycie kwalifikowanego IP) – jeżeli w wyniku współpracy dana osoba wytworzy program komputerowy, za przeniesienie praw do którego wynagrodzenie zostanie wypłacone,
  • do litery „b” wskaźnika nexus (wyniki prac B+R nabyte od podmiotu niepowiązanego) – jeżeli w wyniku współpracy powstanie fragment kodu/kodów źródłowych niebędący samodzielnym programem komputerowym, a także w przypadku nabycia od współpracownika usługi informatycznej.

Dyrektor KIS zgodził się z powyższą klasyfikacją. W odniesieniu do nabywania fragmentów kodów, będą one wykorzystywane dopiero do tworzenia samodzielnego i w pełni funkcjonalnego programu komputerowego i samodzielnie nie będą stanowiły kwalifikowanych IP, stąd nie powinny być uwzględniane w literze „d” nexusa.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 22 marca 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.557.2020.5.JKT

Nie wszystkie koszty sprzętowe mogą być uznane za bezpośrednio związane z kwalifikowanym IP

Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że koszt nabycia lampki, będącej wyposażeniem biura podatnika prowadzącego działalność B+R i wytwarzającego kwalifikowane IP, pomimo tego, że przyczynia się do wzrostu jakości świadczonych usług, produktywności, zapewnia ergonomię pracy podatnika oraz stwarza komfortowe środowisko pracy, nie może być uwzględniany we wskaźniku nexus. Jest to bowiem koszt pośrednio związanym z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, a we wskaźniku uwzględnia się jedynie koszty bezpośrednio z nimi związane.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 18 marca 2021 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.26.2021.2.MG

Smartwatch jako koszt bezpośrednio związany z kwalifikowanym IP

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz rozwijania programów komputerowych. W związku z tą działalnością zamierzał zastosować stawkę 5% do dochodów uzyskanych ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej i podjął wątpliwość co do możliwości uwzględnienia niektórych wydatków w kalkulacji wskaźnika nexus. Wątpliwość dotyczyła m. in. kosztów:

  • aparatu fotograficznego – co wiąże się z potrzebą poszerzania wiedzy w zakresie projektowania, tworzenia oraz rozwijania oprogramowania z uwzględnieniem grafik wysokiej rozdzielczości,
  • telewizora – który służy jako drugi monitor,
  • smartwatcha – umożliwiającego szybszą reakcję na próbę nawiązania kontaktu kontrahenta.

Dyrektor KIS zgodził się, że wydatki te stanowią koszty poniesione przez Wnioskodawcę na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność B+R, związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej (programem komputerowym) i mogą być uwzględniane w kalkulacji wskaźnika nexus.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 17 marca 2021 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.49.2021.2.MT

Opłaty patentowe mogą uwzględniane w kalkulacji wskaźnika nexus

Wnioskodawca w przeszłości wytworzył szereg kwalifikowanych IP, których przedmiotem są głównie projekty konstrukcyjne maszyn lub poszczególnych ich układów, zarejestrowane w postaci patentów, praw ochronnych na wzór użytkowy oraz praw z rejestracji wzoru przemysłowego. Nie jest jednak w stanie wyodrębnić kosztów związanych z tymi prawami ponoszonych w ramach działalności B+R na ich wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie. Niemniej obecnie podatnik ponosi szereg wydatków związany z utrzymaniem wspomnianej ochrony (np. opłaty patentowe).

Dyrektor KIS potwierdził, że jeśli nie ma możliwości wyodrębnienia w ewidencji kosztów poniesionych w ramach działalności B+R na wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie kwalifikowanych IP poniesionych w przeszłości, to na potrzeby kalkulacji wskaźnika nexus, podanik może kwalifikować do kategorii „a” tego wskaźnika np. opłaty patentowe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 17 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.387.2020.2.MBD

Koszty usług doradczych na pozyskanie dotacji nie powinny być uwzględniane we wskaźniku nexus

Interpretacja indywidulana została wydana dla Spółki działające w branży IT. W związku z prowadzoną działalnością B+R, ponosi ona wydatki na usługi związane z uzyskaniem dotacji (na działalność związaną z oprogramowaniem komputerowym). Na powyższe składają się usługi doradcze, w tym pośrednictwa w kontaktach z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Zdaniem organu, powyższe koszty nie mogą zostać uznane za koszty bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. W konsekwencji, nie powinny być brane pod uwagę przy kalkulacji wskaźnika nexus.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia z 12 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.508.2020.2.MF

Ujęcie kosztów rozliczanych w poprzednich latach podatkowych na zasadach ogólnych we wskaźniku nexus

Podatnik zamierza korzystać z opodatkowania kwalifikowanych IP preferencyjną stawką IP Box w rozliczeniu za 2020 r. Jego wątpliwości odnoszą się do ustalenia, czy na potrzeby ustalania wskaźnika nexus, powinien uwzględnić koszty poniesione i zaliczone do KUP również na zasadach ogólnych w 2019 r.

Powołując się na treść Objaśnień IP, Dyrektor KIS zauważył, że koszty kwalifikowane powinny być uwzględniane we wskaźniku niezależnie od metody ich ujmowania w kosztach podatkowych, zgodnie z ogólnymi zasadami podatkowymi. W konsekwencji, na potrzeby obliczania wskaźnika można uwzględnić koszty związane z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, poniesione jeszcze w roku podatkowym 2019 r., rozliczane na zasadach ogólnych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia z 12 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.508.2020.2.MF

Kosztów hostinu nie uwzględnia się we wskaźniku nexus

Wydatki na dzierżawę serwerów nie stanowią kosztów prowadzonej bezpośrednio działalności B+R związanej z kwalifikowanym IP – wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS.

Jak wyjaśniał Wnioskodawca – podatnik PIT prowadzący działalność B+R w branży IT – wydatki te są związane z utrzymaniem witryny i obejmują m.in. hosting, który zapewnia obsługę strony przez serwer. Dzięki prowadzonej przez Wnioskodawcę stronie internetowej, jego działania mogą dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Dyrektor KIS uznał, że powyższe wydatki są związane z działalnością Wnioskodawcy w ujęciu ogólnym i jako takie nie mogą stanowić podstawy do obliczania wskaźnika nexus.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia z 9 lutego 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.848.2020.2.KP

Licencja od podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej we wskaźniku nexus

Sprawa dotyczy podatnika PIT tworzącego wysokiej jakości gry komputerowe. W procesie tworzenia gry podatnik dokonuje zakupu m.in. licencji na grafiki. Jak wynika z opisu, podatnik sam nie jest w stanie stworzyć grafik, ale integrując je do gry zwiększa jej wartość i konkurencyjność na rynku.

Wnioskodawca nabywa licencje od podmiotów niepowiązanych – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – na podstawie umów o dzieło. Jego wątpliwości dotyczyły możliwości uwzględnienia wydatków na licencje jako kosztów kwalifikowanych w kategorii „b” wskaźnika nexus.

Dyrektor KIS wskazał, że w opisanej sprawie, wydatki należy zakwalifikować do litery „a” wskaźnika nexus, tj. jako koszty poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność B+R związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Aby zakwalifikować wydatki do litery „b”, podwykonawca musiałby prowadzić działalność B+R w ramach własnej działalności gospodarczej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia z 8 lutego 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.853.2020.3.AP

Ustalenie dochodu z kwalifikowanego IP

Wątpliwości Wnioskodawcy, Spółki produkującej gry komputerowe, dotyczyły obliczania dochodu dla celów IP Box w odniesieniu do określonej gry komputerowej. Do kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem gry Spółka zaliczała zarówno ogólne koszty prac nad grami, tj. dotyczące prac związanych z opracowywaniem lub wydawaniem gier komputerowych - niezwiązane bezpośrednio z konkretnymi, wydanymi tytułami (np. koszty prac nad pomysłami, które ostatecznie nie zostały zrealizowane lub nad rozwojem narzędzi wspierających produkcję gier), jak i koszty o charakterze ogólnozakładowym – np. koszty zarządu, koszty obsługi administracyjnej i finansowej (np. księgowej), koszty usług prawnych.

W ocenie Dyrektora KIS, przy obliczeniu wysokości dochodu z kwalifikowanego IP należy nie tylko uwzględniać koszty bezpośrednio, ale również pośrednio związane z kwalifikowanym IP.

W swoim uzasadnieniu organ przywołał treść Objaśnień IP Box, która – jak ocenił - wskazuje na możliwość uwzględnienia w kalkulacji dochodu (który następnie zostanie przemnożony przez wskaźnik nexus) również kosztów pośrednich. W celu przypisania tych kosztów – zdaniem organu – podatnik powinien zastosować przychodowy klucz podziału kosztów pośrednich, tj. przyporządkować koszty tego rodzaju do przychodów z kwalifikowanego IP w takiej proporcji, w jakiej przychody z tego źródła pozostają w ogólnej kwocie uzyskanych przychodów w roku podatkowym.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia z 2 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.569.2020.1.IZ