Ulga B+R

Wykorzystanie aparatury do celów innych niż działalność badawczo-rozwojowa uniemożliwia skorzystanie z ulgi B+R w tym zakresie

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczyły uznania kosztów związanych z leasingiem operacyjnym sprzętu jako kosztu kwalifikowanego. Dla celów prowadzonej działalności zawarł umowę leasingu operacyjnego, w ramach której nabył maszyny, które – jego zdaniem – mogą być uznane za aparaturę naukowo-badawczą. Urządzenia były przez Wnioskodawcę wykorzystywane również do prac bieżących, tj. masowej produkcji oferowanych produktów.

W ocenie Dyrektora KIS, powyższe uniemożliwia uznanie maszyn za aparaturę naukowo-badawczą. Jak przypomniał organ, aparatura badawczo-rozwojowa musi być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 27 listopada 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.573.2020.2.IM

Wydatki na wynagrodzenia osób pracujących na umowach cywilnoprawnych przed 2018 r. nie kwalifikują się do ulgi B+R

Wnioskodawca – spółka z branży IT – powziął wątpliwość co do możliwości rozliczenia w ramach ulgi B+R wydatków na wynagrodzenia osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, które podatnik zatrudniał przed 2018 r.

Dyrektor KIS nie zgodził się z podatnikiem, potwierdzając tym samym ugruntowane stanowisko zajmowane przez organy podatkowe w tym zakresie. Przypomniał, że przepis umożliwiający zaliczenie do kosztów kwalifikowanych wydatków na wynagrodzenia dla osób pracujących na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło został wprowadzony do ustawy od 1 stycznia 2018 r. zatem. Konsekwentnie, wydatki z tego tytułu poniesione przez Spółkę przed tą datą nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych.

Wydatki poniesione po 1 stycznia 2018 r. dla osób pracujących na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło mogą być rozliczone w ramach ulgi B+R.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 23 listopada 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.382.2020.2.BM

Nie ma możliwości łączenia ulgi B+R z ulgą IP Box w zakresie tego samego dochodu

W tej samej interpretacji organ odniósł się również do możliwości łączenia ulgi B+R z ulgą IP Box.

Za nieprawidłowe uznał stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym od dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży autorskiego prawa do oprogramowania Spółka może również odliczyć wydatki poniesione na jego stworzenie, które będą kosztami kwalifikowanymi ulgi B+R.

Jak słusznie wskazał organ powołując się m.in. na tekst Objaśnień IP Box, podatnik w jednym roku podatkowym może skorzystać zarówno z preferencji IP Box, jak i ulgi B+R, ale wobec różnych kategorii dochodu. Nie ma możliwości skorzystania z preferencji IP Box, jak i ulgi B+R w odniesieniu do tej samej kategorii dochodu, tj. nie może skorzystać z ulgi B+R obliczając podstawę opodatkowania dochodu z kwalifikowanego IP.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 23 listopada 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.382.2020.2.BM

Wydatki związane z próbami produkcyjnymi i produkcją testową mogą być uznane za koszty kwalifikowane

W ramach ulgi B+R istnieje możliwość rozliczenia wydatków na próbę produkcyjną i produkcję testową, polegające na przetestowaniu produkcji danego wyrobu w celu uzyskania oglądu na planowane do osiągnięcia cechy produktu. Na koszty produkcji próbnej u Wnioskodawcy składały się m.in. koszty wynagrodzeń, materiałów i amortyzacji. Przy czym Wnioskodawca wskazywał, że wyniki testów mogą być nieudane, a powstałe produkty nie zostaną sprzedane.

Organ w interpretacji podatkowej potwierdził stanowisko podatnika, że w powyższej sytuacji mamy do czynienia z działalnością badawczo-rozwojową, a wydatki ponoszone w trakcie testów to koszty kwalifikowane.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 20 listopada 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.480.2020.1.PC

Działalność strefowa wyklucza skorzystanie z ulgi B+R nawet po wykorzystaniu limitu zwolnienia

Dyrektor KIS nie zgodził się z Wnioskodawcą, że ten może odliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej za rok podatkowy 2020 koszty kwalifikowane poniesione w miesiącach, w których korzystanie ze zwolnienia z podatku nie było możliwe.

Wnioskodawca prowadzący działalność na podstawie zwolnienia strefowego chciał potwierdzić prawidłowość stosowania ulgi B+R w miesiącach, w których dochód osiągany z działalności strefowej przekraczałby limit możliwego do wykorzystania zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Dyrektor KIS uznał, że choć zwolnienie podatnikowi już nie przysługuje, to wciąż koszty kwalifikowane, ponoszone w związku z działalnością na terenie SSE, są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego. Przepis natomiast mówi wprost, że prawo do skorzystania z ulgi B+R przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych nieuwzględnianych w kalkulacji tego dochodu. Odmienna sytuacja miałaby to miejsce tylko wówczas, gdyby koszty te nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów z działalności strefowej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 10 listopada 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.436.2020.1.BM

IP Box

Ustalanie dochodu z kwalifikowanego IP w sytuacji, gdy podatnik wykonuje dodatkowo „pracę nietwórczą”

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczyły metodologii ustalenia dochodu z kwalifikowanego IP w sytuacjach, w których Wnioskodawca otrzymuje określone wynagrodzenie za 40 lub więcej godzin pracy tygodniowo, lecz nie zawsze Wnioskodawca wykonuje jednak wyłącznie pracę twórczą, w wyniku której powstają programy komputerowe. Zarówno z umów, jak i z opisu wystawianych przez Wnioskodawcę faktur wprost nie wynika, jaka część wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie za zbyte przez Wnioskodawcę utwory, a jaka za wykonywanie pracy nietwórczej.

W takim przypadku, jak wskazał DKIS, do przychodów z kwalifikowanych IP Wnioskodawca powinien zaliczać stosowną część swoich przychodów, osiąganych ze sprzedaży samych praw własności intelektualnych, ustaloną na zasadach rynkowych. Za nieprawidłową uznał Dyrektor KIS stosowaną przez Wnioskodawcę metodologię polegającą na pomnożeniu stawki godzinowej przez liczbę godzin poświęconą na pracę twórczą.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 23 listopada 2020, sygn. 0115-KDIT3.4011.483.2020.2.PS

Wydatki na ekspres do kawy i kawę nie są bezpośrednio powiązane z wytwarzaniem, ulepszeniem czy rozwojem oprogramowania

Choć, jak argumentował Wnioskodawca, ekspres jest używany podczas spotkań z klientami i z potencjalnymi klientami, a rozmowy biznesowe są nieodzowne w branży IT, to Dyrektor KIS nie zgodził się, że koszty ekspresu i kawy są bezpośrednio powiązane z wytwarzaniem, ulepszaniem, rozwijaniem oprogramowania.

W uzasadnieniu organ zauważył, że nie można stwierdzić istnienia okoliczności wskazujących na bezpośredni związek tych wydatków z wytworzonym IP. Tym samym, odmówił podatnikowi prawa do zawarcia tych wydatków wskaźniku nexus.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 9 listopada 2020, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.554.2020.2.IM

Metodologia ujęcia amortyzacji samochodu wykorzystywanego w prowadzonej działalności we wskaźniku nexus

Podatnik dokonał zakupu samochodu w celach dojazdu do klientów.

W omawianej interpretacji Dyrektor KIS wskazał, że we wskaźniku nexus można uwzględnić jedynie odpisy amortyzacyjne od samochodu dokonane przez podatnika w roku podatkowym, w którym będzie korzystał z preferencyjnej stawki podatkowej dla przychodu z kwalifikowanego IP. Podatnik nie ma możliwości ujęcia całości kosztów związanych z nabyciem samochodu.

Powyższe jest zgodne z utrwaloną linią interpretacyjną organów podatkowych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 6 listopada 2020, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.614.2020.2.IR

Uwzględnienie kosztów delegacji w kalkulacji dochodu z kwalifikowanego IP

W związku z wykonywaną przez Wnioskodawcę działalnością badawczo-rozwojową, ponosi on wydatki na delegacje, w tym wydatki na loty i noclegi w Wielkiej Brytanii. Podróże mają za cel spotkania z klientem, co służy indywidualizacji tworzonego oprogramowania oraz kodu, w tym pełnej realizacji potrzeb klienta, w wyniku czego finalny produkt jest maksymalnie spersonalizowany

Dyrektor KIS zgodził się, że ponoszone wydatki, w zakresie w jakim mają związek z wytworzeniem oprogramowania, przy zachowaniu odpowiedniej metodologii alokacji, należy uznać za koszty faktycznie poniesione na prowadzoną bezpośrednio przez Wnioskodawcę działalność badawczo- rozwojową i jako takie – uwzględnić we wskaźniku nexus.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 6 listopada 2020, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.550.2020.2.JM

Kosztów usług bankowych nie można uznać za bezpośrednio powiązane z wytworzeniem oprogramowania i uwzględnić we wskaźniku nexus

Wskaźnik nexus pozostaje w dalszym ciągu najbardziej problematycznym elementem ulgi IP Box.

Wnioskodawca argumentował, że jako przedsiębiorca w niektórych sytuacjach jest obowiązany do dokonana płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Wydatki związane z prowadzeniem rachunku w głównej mierze polegają na opłacie za przelewy, które robione są z rachunku firmowego na zewnątrz.

W ocenie Wnioskodawcy w odpowiedniej proporcji koszty usług bankowych mogą być uznane za koszty faktycznie poniesione na prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym IP. Dyrektor KIS uznał jednak, że koszty usług bankowych stanowią opłaty finansowe, które – zgodnie z ustawą o PIT – nie mogą być uwzględnione we wskaźniku nexus.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia z 5 listopada 2020, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.606.2020.3.IR