Ulga B+R

Koszty utrzymania patentów w Uldze B+R

Zdaniem Dyrektora KIS, podatnik nie może uwzględnić w ramach Ulgi B+R jako kosztu kwalifikowanego w postaci utrzymania patentów wydatków na monitorowanie przez kancelarię patentową corocznych terminów uiszczanych opłat za ochronę.

W komentowanej sprawie Wnioskodawca zgłosił i uzyskał prawo ochronne na patenty stanowiące wynik działalności B+R. Ponosi on następujące koszty utrzymania patentów, stanowiące w jego ocenie koszty kwalifikowane: (i) opłaty za ochronę patentu uiszczane na konto Urzędu Patentowego, (ii) koszty monitorowania przez kancelarię patentową corocznych terminów uiszczanych opłat.

Koszty takiego monitoringu nie spełniają jednak w ocenie Dyrektora KIS kryteriów uznania ich za koszt kwalifikowany, ponieważ nie znajdują się w ustawowym katalogu kosztów uzyskania i utrzymania patentów możliwych do rozliczenia w ramach Ulgi B+R.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia z 26 stycznia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.479.2020.2.BM

Skorzystanie z nierozliczonej Ulgi B+R przez następcę prawnego

Z wnioskiem o interpretację indywidualną wystąpiła spółka z o.o., korzystająca z Ulgi B+R. Działalność B+R w obszarze gier komputerowych prowadziła również spółka-córka Wnioskodawcy. Z uwagi na zbyt niski dochód za 2019 r., spółka-córka nie była w stanie rozliczyć w tym okresie przysługującej jej Ulgi B+R w całości.

W 2020 r. doszło do połączenia Wnioskodawcy z tą spółką. Dyrektor KIS potwierdził, że Wnioskodawca jako następca prawny, jest uprawniony do uwzględnienia w zeznaniu podatkowym za 2020 rok oraz ew. lata następne kosztów kwalifikowanych nieodliczonych w 2019 przez spółkę-córkę.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia z 19 stycznia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.535.2020.2.MBD

Ewidencja dla celów Ulgi B+R w przypadku prowadzenia KPiR

Wnioskodawca jest podatnikiem PIT, prowadzącym działalność B+R. Jak opisał we wniosku o interpretację, oprócz podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzi ewidencję pomocniczą, w której wyodrębnia koszty związane z przeprowadzonymi pracami mającymi na celu rozwój jego działalności. Przypisuje w niej poszczególne wydatki do grup rodzajowych i jednocześnie przyporządkowuje je do konkretnych inwestycji oraz projektów.

Dyrektor KIS zauważył, że ustawa o PIT nakazuje, by podatnicy prowadzący działalność B+R, zamierzający skorzystać z Ulgi B+R, wyodrębniali w prowadzonej księdze albo w prowadzonych księgach rachunkowych koszty kwalifikowane. Z kolei w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wskazano, że należy ją prowadzić według ustalonego wzoru (znajdującego się w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia), gdzie kolumna 16 jest przeznaczona do wpisywania kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w przepisach o uldze B+R w ustawie o PIT. Jak zatem wynika z powyższego, w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów ustawodawca jednoznacznie wskazał, w jaki sposób i w jakiej formie ma nastąpić wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych działalności B+R na potrzeby skorzystania z Ulgi B+R.

W związku z powyższym, w ocenie Dyrektora KIS niezależnie od posługiwania się „ewidencją pomocniczą”, w której Wnioskodawca wyodrębnia koszty działalności B+R, jest on zobowiązany do wpisywania kosztów kwalifikowanych działalności B+R w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 16 celem wypełnienia obowiązku z ustawy o PIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia z 8 stycznia 2021 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.546.2020.4.PS

Moment uwzględnienia kosztów osobowych w Uldze B+R

Wnioskodawca (podatnik PIT będący wspólnikiem w spółce komandytowej) miał wątpliwości dotyczące praktycznego aspektu rozliczenia wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę zaangażowanych w działalność B+R w kosztach kwalifikowanych.

Dyrektor KIS wskazał, że ustawodawca nie przewidział dla celów Ulgi B+R szczególnej definicji poniesienia kosztów uzyskania przychodów, jak również momentu ich poniesienia. Zastrzegł jedynie, że odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Oznacza to, że Wnioskodawca w danym roku podatkowym jest uprawniony do skorzystania z Ulgi B+R w odniesieniu do tych kosztów kwalifikowanych, które zostały przez niego rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów w tym roku podatkowym.

W przypadku wynagrodzeń mają zatem zastosowanie ogólne zasady ich uwzględniania w kosztach uzyskania przychodu, tj. uwzględniane są one w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub pozostawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 29 grudnia 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.735.2020.2.RR

Koszty zewnętrznych usług programistycznych nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych, nawet jeśli podatnik ma status CBR

W związku z prowadzonymi pracami B+R, Wnioskodawca nabywa od podmiotów zewnętrznych specjalistyczne usługi, polegające m.in. na pomocy w procesie planowania oraz właściwego programowania oraz przeprowadzania testów oprogramowania. Podmioty zewnętrzne wykonują dla Wnioskodawcy czynności, które stanowią niezbędne elementy w procesie programowania, a także przejmują realizację poszczególnych zadań, gdy pracownicy Wnioskodawcy nie posiadają odpowiednich kompetencji do podjęcia określonych działań, służą radą i pomocą osobom zaangażowanym w projekt, a także planują konkretne rozwiązania, piszą kody programów czy testują gotowe funkcjonalności.

Przepisy o Uldze B+R umożliwiają podatnikom posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) uwzględnianie w kosztach kwalifikowanych koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych itp. uzyskanych od podmiotów innych niż jednostki naukowe.

Dyrektor KIS ocenił jednak, że zlecane przez Wnioskodawcę podmiotom zewnętrznym specjalistyczne usługi nie stanowią tego rodzaju usług stanowiących koszty kwalifikowane zgodnie z ustawą, a zatem wciąż nie podlegają rozliczeniu w ramach ulgi B+R, nawet po uzyskaniu statusu CBR.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 23 grudnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.469.2020.2.MBD

Wydatki na budowę środka trwałego w ramach prac B+R nie stanowią kosztów kwalifikowanych

Wnioskodawca prowadzi prace B+R. W ramach tych prac powstają m.in. linie pilotażowe, które po przeprowadzeniu stosownych testów i prób są wykorzystywane do działalności produkcyjnej Spółki.

Podatnik był zdania, że kosztem kwalifikowanym nie będą odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej danej linii/urządzenia, który zostanie zakwalifikowany jako środek trwały, lecz wydatki na jego wytworzenie do wysokości odpisu amortyzacyjnego.

Dyrektor KIS jednak stwierdził, że skoro linie pilotażowe stanowiące środki trwałe powstały w wyniku prowadzonej działalności B+R, dokonywane odpisy amortyzacyjne nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych zarówno w całości jak i w części wydatków poniesionych na jej opracowanie i budowę do wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia z 9 grudnia 2020, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.410.2020.2.JKT

IP Box

Uzyskanie przez spółkę komandytową statusu podatnika a IP Box

Podatnik, komandytariusz w spółce z branży IT, był zainteresowany skorzystaniem z IP Box.

Dyrektor KIS potwierdził prawo do zastosowania przez Wnioskodawcę preferencyjnych zasad opodatkowania w stosunku do kwalifikowanych dochodów uzyskiwanych przez spółkę komandytową z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (w związku ze spełnieniem ustawowych przesłanek), jednak jedynie do momentu uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT.

Jak przypomniał Dyrektor KIS, nastąpi to najpóźniej 1 maja 2021 r. (może nastąpić już od 1 stycznia 2021 r.) Od tego momentu Wnioskodawca nie będzie miał prawa zastosować preferencyjnych zasad opodatkowania.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia z 26 stycznia 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.854.2020.2.KR

Kosztów marketingowych nie uwzględnia się we wskaźniku nexus

We wniosku podatnik opisał, że wydatki marketingowe (w tym hosting domen) ponosi w celach marketingowych oraz pozyskiwania nowych kontrahentów. Wnioskodawca był zainteresowany ich uwzględnieniem przy obliczaniu wskaźnika nexus.

Takie stanowisko nie zostało zaaprobowane przez Dyrektora KIS, zdaniem którego, wydatki marketingowe są związane z działalnością Wnioskodawcy jedynie w ujęciu ogólnym. Nie są bowiem bezpośrednio powiązane z prowadzeniem prac B+R lub z wytworzeniem konkretnego kwalifikowanego IP.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia z 26 stycznia 2021 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.547.2020.4.PS

Możliwość dokonania korekty deklaracji za 2019 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy (będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność m.in. w zakresie usług programistycznych) odnosiły się do możliwości złożenia korekty deklaracji PIT, jeżeli w złożonym w terminie zeznaniu za 2019 r. - mimo uprawnienia - nie zastosowała obniżonej stawki 5% podatku do kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych IP uzyskiwanego w tamtym okresie.

Dyrektor KIS zgodził się, że w powyższej sytuacji Wnioskodawcy wciąż przysługuje prawo do złożenia korekty zeznania oraz skorzystania z preferencji w załączniku PIT/IP.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia z 11 stycznia 2021 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.681.2020.2.MZ

Brak odrębnej ewidencji prowadzonej przez podatnika uniemożliwia skorzystanie z IP Box

Z wnioskiem o interpretację wystąpił programista wytwarzający oprogramowanie do użytku bankowego.

Wnioskodawca prowadzi ewidencję w systemie zleceniodawcy. Wnioskodawca sam nie posiada odrębnych ewidencji, tylko księgę przychodów i rozchodów. Ewidencja w systemie zleceniodawcy jest podzielona na bloki, w których znajdują się opisy zadań wykonywane przez programistę i przeznaczone na te zadania godziny pracy. Jak argumentował Wnioskodawca, jego praca jest opłacana stawką godzinową, stąd ustalenie przychodów jest możliwe poprzez przeliczenie ilości godzin poświęconych na dane zadanie przez stawkę godzinową Wnioskodawcy.

Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że prowadzenie odrębnej od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencji pozwalającej na obliczenie podstawy opodatkowania IP Box jest warunkiem skorzystania z tej preferencji. W związku z niespełnieniem tego wymogu przez Wnioskodawcę, nie jest on uprawniony do zastosowania preferencyjnej stawki podatku.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia z 28 grudnia 2020, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.758.2020.2.EC

Brak możliwości zastosowania IP Box ze względu na niewyodrębnienie kosztów uwzględnianych we wskaźniku nexus

Prawidło prowadzona ewidencja jest kluczowa dla stosowania IP Box. Potwierdził to Dyrektor KIS, odmawiając prawa do stosowania preferencji podatnikowi prowadzącemu ewidencję niezgodnie z przepisami.

Wnioskodawca wskazywał, że prowadzi odrębną ewidencję (poza podatkową księgą przychodów i rozchodów), która zdaniem Wnioskodawcy umożliwia wyodrębnienie każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Jednak, jak zauważył Dyrektor KIS, prowadzona ewidencja powinna umożliwiać również kalkulację wskaźnika nexus, tj. należy w niej wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 Ustawy o PIT (art. 24d ust. 4 Ustawy o CIT), gdzie jest mowa o tym wskaźniku, które przypadają na każde kwalifikowane IP. Umożliwia to bowiem w dalszej kolejności określenie dochodu kwalifikowanego. W związku z powyższym Dyrektor KIS uznał, że ewidencja nie jest prowadzona w sposób prawidłowy i odmówił prawa do stosowania IP Box.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia z 23 grudnia 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.712.2020.2.KP

Koszty wyposażenia nie są bezpośrednio związane z wytwarzaniem oprogramowania

Wątpliwości Wnioskodawcy (programisty) dotyczyły m.in. możliwości ujęcia we wskaźniku nexus kosztów prowadzonej działalności, w tym wydatków na wyposażenie biurowe (biurko, fotel, oświetlenie, rolety, toner do drukarki, wentylator biurowy).

Jak stwierdził Dyrektor KIS, wspomniane wydatki – chociaż mogą wpływać na jakość i efektywność prowadzonych usług - nie powinny być uznawane za koszty bezpośrednio powiązane z wytwarzaniem, ulepszeniem bądź rozwinięciem oprogramowania lub jego części i uwzględniane we wskaźniku nexus. Z drugiej strony, zgodził się z Wnioskodawcą, że we wskaźniku może uwzględnić: wydatki na leasing oraz utrzymanie samochodu (paliwo, leasing auta, ubezpieczenie, przeglądy etc.), drobny sprzęt elektroniczny, laptop, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, abonament kursu z języka angielskiego, usługi telekomunikacyjne, książki branżowe, oprogramowanie do prowadzenia księgowości, serwis telefonu (tacka SIM, naprawa), doradztwo podatkowe, abonament za pocztę email, koszty serwera, koszty licencji oraz zakup smartfona.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia z 28 grudnia 2020, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.644.2020.2.AK

Dochód z pożyczek a dochód z kwalifikowanego IP

Wnioskodawca jest Spółką zajmującą się udzielaniem kredytów. W ramach prowadzonej działalności m.in. wytwarza i udoskonala autorskie oprogramowanie służące procesowi decyzyjnemu przy udzielaniu klientowi Wnioskodawcy pożyczki gotówkowej. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych m. in. z obszaru sztucznej inteligencji dokonuje ono analizy potencjalnego klienta (pożyczkobiorcy) i samodzielnie podejmuje decyzję negatywną (o odmowie udzielenia kredytu) lub pozytywną co do udzielenia pożyczki.

Dyrektor KIS nie zgodził się z Wnioskodawcą, że całość uzyskiwanych przez niego dochodów, pochodzących z udzielonych poprzez oprogramowanie pożyczek może być opodatkowana wg stawki 5%. Zauważył, że mimo, że program komputerowy podlega stosownej ochronie prawnej oraz został wytworzony w prowadzonej działalności B+R, to jednak udzielanie pożyczek przy jego wykorzystaniu, jako oprogramowania usprawniającego prowadzoną działalność gospodarczą Wnioskodawcy, nie można uznać za osiąganie dochodu z kwalifikowanego IP.

Zdaniem Dyrektora KIS, dochód z udzielania pożyczek powinien podlegać opodatkowaniu według ogólnych zasad.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 18 grudnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.206.2020.2.MF