Ulga B+R

Ulepszenie istniejącej linii produkcyjnej może stanowić działalność B+R uprawniającą do skorzystania z ulgi B+R

Podatnik w ramach działalności gospodarczej pracuje nad unowocześnieniem linii produkcyjnej (przebudowa już istniejącej). Unowocześnienie pozwoli na redukcję kosztów wytworzenia, poprawę ergonomii pracy oraz redukcję wad wyrobu gotowego – eliminacji sztuk wadliwych. Dzięki takim działaniom zwiększona zostanie produktywność linii. Rozwiązania takie dotychczas nie były stosowane u podatnika.

Dyrektor KIS zgodził się, że prace realizowane przez podatnika we wskazanym zakresie w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany noszą znamiona działalności B+R według definicji ustawy o CIT i podatnik może skorzystać z ulgi B+R.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 7 lipca 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.159.2020.2.MMU

Koszty zawieszonych lub zaniechanych prac B+R mogą stanowić koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R

W praktyce gospodarczej zdarza się, że podatnik rezygnuje z kontynuowania B+R, ponieważ prawdopodobieństwo zakończenia sukcesem danego projektu jest niskie albo dalsze prace są nieopłacalne. Należy w takim przypadku mieć na uwadze, że ustawodawca nie ograniczył prawa do korzystania z ulgi B+R od rezultatu projektu, co więcej, zasoby wiedzy uzyskane podczas nieudanych prac mogą być wykorzystywane w dalszej działalności podatnika. W związku z tym Dyrektor KIS zgodził się, że wydatki związane z pracami B+R, które są / będą zawieszone, zaniechane lub których wynik jest negatywny mogą być uwzględniane w uldze B+R, o ile mieszczą się w ustawowym katalogu kosztów kwalifikowanych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 2 lipca 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.133.2020.2.JS

Koszty walidacji mogą stanowić koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R

Podatnik zajmujący się sprzedażą systemów wentylacji mechanicznej oraz okiennej projektuje i tworzy nowe produkty, wprowadza do nich zmiany i modyfikacje, jak również dostosowuje odpowiednio produkty sprowadzane zza granicy do przepisów prawa w Polsce – tj. przeprowadza ich walidację wiążącą się z testowaniem produktów pod kątem spełnienia wymagań polskiego prawa budowlanego. Prace te obejmują wykonywanie specjalistycznych testów, wprowadzanie stosownych zmian i modyfikacji oraz dalszy proces certyfikacji u specjalistycznych podmiotów. Dyrektor KIS zgodził się, że prace te stanowią działalność B+R i koszty kwalifikowane z nimi związane mogą być odliczane w ramach ulgi B+R.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 25 czerwca 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.192.2020.1.MBD

Czynności zarządcze, a także naprawa i kalibracja sprzętu nie stanowią działalności B+R

Podatnik wskazał, że w jego ocenie pracami B+R są między innymi:

 • zarządzanie zespołem, oceny pracownicze, planowanie rozwoju;
 • weryfikacja prawidłowości ewidencjonowania czasu pracy przez pracowników Działu B+R;
 • tworzenie standardów pracy, procedur wewnętrznych;
 • prace nad wdrażaniem nowego oprogramowania służącego działalności Działu B+R;
 • naprawa i kalibracja sprzętu (np. stanowisk testowych) wykorzystywanych w Dziale B+R.

Dyrektor KIS nie zgodził się jednak z tym stanowiskiem, wskazując na niemożność uznania, że prace te mają charakter twórczy i nastawione są na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikalnym, które nie mają odtwórczego charakteru. Oznacza to, że koszty działalności podatnika w części dotyczącej tych prac nie mogą być preferencyjnie traktowane.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 10 czerwca 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.125.2020.1.MMU

Wydatki na naprawę, konserwację i części zamienne urządzeń wykorzystywanych w pracach B+R stanowią koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R

Podatnik ponosi okresowe wydatki na nabycie:

 • akcesoriów i części zamiennych do urządzeń, w tym środków trwałych, wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia prac B+R,
 • materiałów i urządzeń do naprawy lub bieżącej konserwacji urządzeń używanych wyłącznie do prowadzenia prac B+R, stanowiące w istocie materiały oraz surowce wykorzystywane przy prowadzeniu prac B+R,

- które stanowią składniki majątku podatnika (ich nabycie znajduje odzwierciedlenie w pozycjach aktywów obrotowych), a głównym celem ich nabycia jest zużycie na potrzeby własnej działalności B+R.

Zgodnie z interpretacją wydaną przez Dyrektora KIS, bieżące wydatki na wskazane materiały służące eksploatacji oraz naprawie i konserwacji, a także wydatki na materiały będące częściami zamiennymi do środków trwałych wykorzystywanych przy prowadzeniu prac B+R stanowią koszty kwalifikowane działalności B+R objęte ulgą B+R.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 2 czerwca 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.88.2020.2.MR

IP Box

Wyodrębnienie zbioru kwalifikowanych IP w ewidencji nie uprawnia do skorzystania z IP Box

Z ustaw CIT i PIT wynika wprost, że podatnicy korzystający z IP Box są zobowiązani wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, jak również wyodrębnić wartości przychodów, kosztów i dochodu w odniesieniu do każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. W przypadku zatem prowadzenia ewidencji pozwalającej wyodrębnić nie pojedyncze IP, a określony ich zbiór (we wniosku wskazano, że przynależność do jednego zbioru określał fakt osiągnięcia dochodu z kwalifikowanych IP uwzględnionych w cenie sprzedaży tej samej usługi) nie są spełnione wymogi umożliwiające preferencyjne opodatkowane dochodu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 26 czerwca 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4011.25.2020.2.AM

Przykłady kosztów uwzględnianych w kalkulacji wskaźnika nexus

Wśród podatników wątpliwości budzi kwestia jakiego rodzaju wydatki bezpośrednio związane z kwalifikowanym IP mogą stanowić podstawę obliczania wskaźnika nexus. Dyrektor KIS zgodził się, że mogą to być w szczególności wydatki ponoszone na:

 • leasing samochodu,
 • eksploatację samochodu,
 • zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych (tylko i wyłącznie w wysokości dokonanych odpisów amortyzacyjnych).
 • księgowość,
 • zakup serwerów i domen,
 • doradztwo podatkowe,
 • składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS),
 • zakup telefonu (tylko i wyłącznie w wysokości dokonanych odpisów amortyzacyjnych) i akcesoriów,
 • usługi noclegowe związane ze spotkaniami projektowymi,
 • bilety kolejowe,
 • pośrednictwo wizowe,

- ponoszone w ramach działalności gospodarczej zmierzającej do wytworzenia kwalifikowanego IP.. Takimi kosztami nie są natomiast wydatki na usługi kurierskie i artykuły wysyłkowe niepozostające w funkcjonalnym związku z prowadzoną działalnością B+R zmierzającą do wytworzenia kwalifikowanego IP.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 26 czerwca 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4011.25.2020.2.AM

Programista nie zaliczy wydatków na karnet sportowy do kosztów podatkowych, ale uwzględni je w kalkulacji wskaźnika nexus

Programista prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ponosi szereg kosztów w ramach prowadzonej działalności, w szczególności księgowość, biuro rachunkowe, doradztwo podatkowe, ale też zakup programu MultiSport. Dyrektor KIS z jednej strony wskazał, że programista taki  nie uwzględni wydatków na program Multisport w kosztach podatkowych, gdyż jest to świadczenie o charakterze osobistym i ma na celu poprawę jakości życia zdrowotnego, w konsekwencji nie można go uznać za koszt podatkowy ściśle związany z działalnością gospodarczą. Przyznał jednak podatnikowi prawo do uwzględniania tych samych wydatków w kalkulacji wskaźnika nexus, obejmującego wyłącznie koszty bezpośrednio związane z kwalifikowanym IP argumentując, że koszty uwzględniane we wskaźniku nexus mają szersze znaczenie niż koszty podatkowe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 23 czerwca 2020 r., sygn. 0111-KDWB.4011.44.2020.2.KK

Różnice kursowe a kalkulacja kwalifikowanego dochodu w ramach IP Box

W ramach umowy podatnik przenosi na zleceniodawcę całość autorskich praw majątkowych do tworzonych przez siebie programów komputerowych, za co otrzymuje wynagrodzenie w USD, płatne na konto walutowe w banku w Polsce. Podatnik korzysta z platformy walutowej oferowanej przez bank prowadzący rachunek, dokonując wymiany USD na PLN w wybranym przez siebie czasie, czyli może to nastąpić w kolejnych miesiącach po dacie otrzymania zapłaty. Po sprzedaży waluty księgowany jest dodatkowy koszt lub przychód z różnic kursowych od środków własnych związany z daną wymianą waluty za dane wynagrodzenie.

Dyrektor KIS stwierdził, że:

 • jeżeli przychód za przeniesienie autorskich praw majątkowych podlega uwzględnieniu w ramach dochodu z kwalifikowanego IP, to jego korekta o różnice kursowe transakcyjne również powinna zostać ujęta w ramach dochodu z kwalifikowanego IP;
 • różnice kursowe od wartości środków walutowych zgromadzonych na rachunku podatnika stanowią samoistne przychody bądź koszty podatkowe i należy je traktować odrębnie od dochodu z kwalifikowanych IP, bowiem nie są z nim związane, a wynikają z zupełnie innego zdarzenia gospodarczego, jakim jest zamiana jednej waluty na inną;
 • koszty związane z różnicami kursowymi nie wpływają na wskaźnik nexus, ponieważ nie są kosztami bezpośrednio związanymi z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnego kwalifikowanego IP.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 22 czerwca 2020 r., sygn. 0111-KDWB.4011.13.2020.2.KK

Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie oraz umowy o dzieło uwzględniane jest w całości w literze „a” wskaźnika nexus

W przypadku wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich do kwalifikowanych IP wypłacanego na rzecz programistów współpracujących z podatnikiem na podstawie umowy B2B, jego koszt jest uwzględniany w literze „d” wskaźnika nexus (nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, pomniejszające jego wartość). Dyrektor KIS jednak potwierdził, że nawet jeśli w ramach prac osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło również powstanie utwór chroniony autorskim prawem majątkowym, do którego majątkowe prawa autorskie wykonawca przenosi na spółkę, całość wynagrodzenia tych osób może być zaliczana pod literą „a” w liczniku tego wskaźnika (tj. jako koszty prowadzonej bezpośrednio przez podatnika działalność B+R związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej) .

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 16 czerwca 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.126.2020.2.JS