Na podpis Prezydenta czeka nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne. Największe zmiany wprowadzone tą nowelizacją dotyczą zastąpienie papierowego dokumentu dokumentem elektronicznym (e-DD) w przypadku dostawy przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie. Zmiana ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., przy czym część pozostałych zmian wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Ustawa nakłada m.in. obowiązek rejestracji na potrzeby podatku akcyzowego przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – jeżeli podmioty te nie były dotychczas obowiązane do rejestracji (np. nie wykonywały czynności podlegających opodatkowaniu). Przepis przejściowy art. 6 nakazuje tym podmiotom dokonać rejestracji w terminie 30 dni od dnia wejścia tej ustawy w życie.

Przedsiębiorcy wykorzystujący wyroby opodatkowane stawką zerową powinni przygotować się więc do rejestracji i śledzić w najbliższym czasie dzienniki ustaw tak, by nie przegapić obowiązującego ich terminu. Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 56b ust. 2 Kodeksu karnego skarbowego, niezłożenie złożenia rejestracyjnego w akcyzie lub zgłoszenie go po terminie może skutkować nałożeniem na osobę odpowiedzialną za zaniedbanie kary grzywny w wysokości do 120 stawek dziennych (tzn. maksymalnie do wysokości 3.360.000 zł).