Aktualne ograniczenia dotyczące wjazdu na terytorium Polski zostały przedłużone do 30 września 2021 r.

Znowelizowane rozporządzenie przedłuża dotychczasowe ograniczenia obowiązujące przy przekraczaniu granicy, w tym m.in.:

  • obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny przez osoby przekraczające granice wewnętrzne (Schengen/UE) i zewnętrzne z Polską;
  • obowiązek wypełnienia przed odprawą elektronicznej Karty Lokalizacji Podróżnego (eKLP).

Drugą istotną modyfikacją jest rozszerzenie listy wyjątków od odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP.

Od 31 sierpnia 2021 r. uczestnicy międzynarodowej konferencji organizowanej na terytorium RP przez instytucję państwową lub samorządową, będą mogli uniknąć kwarantanny. Warunkiem będzie udokumentowanie funkcjonariuszowi Straży Granicznej uczestnictwa w konferencji poprzez przedstawienie pisma wystawionego przez organizatora wydarzenia potwierdzającego cel, termin oraz charakter udziału.

Z obowiązku kwarantanny na mocy wcześniejszego rozporządzenia zwolnione są też osoby, które:

  • przekraczają granicę RP w ramach wykonywania czynności zawodowych, zarobkowych lub pobierania nauki (np. kierowcy wykonujący przewóz drogowy, obsada pociągów, osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym, uczniowie, studenci);
  • są zaszczepione przeciwko COVID-19 i posiadają zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej;
  • zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy RP;
  • przedstawią negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin
  • podróżują z państwa, które uzgodniło z Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii;
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium RP w okresie 24 godzin, licząc od momentu przylotu do Polski.