W sytuacji, gdy organ podatkowy świadomie nadużywa prawa, przedłużając kontrolę podatkową ponad rozsądny termin do jej zakończenia, podatnik może żądać odsetek za zwłokę w pełnej wysokości. Taki pogląd wyraził WSA we Wrocławiu.

Sprawa dotyczyła spółki, która składając deklarację VAT-7 wykazała w niej nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym do zwrotu w przyspieszonym terminie. Niedługo potem organ podatkowy wszczął u podatnika kontrolę podatkową za ten sam okres, przedłużając termin zwrotu podatku do czasu zakończenia weryfikacji.

Kontrola zakończyła się prawie po dwóch latach, a w międzyczasie wskutek skargi spółki na rażącą bezczynność organu podatkowego, WSA we Wrocławiu wydał wyrok stwierdzający przewlekłe prowadzenie kontroli podatkowej (wyrok z dnia 17 września 2015 r., sygn. I SAB/Wr 13/15). Po zakończeniu kontroli podatkowej organ podatkowy zwrócił spółce podatek wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej. I tu zaczął się spór.

Zdaniem spółki z uwagi na stwierdzenie przewlekłego prowadzenia kontroli podatkowej przez organ podatkowy, należne jej odsetki powinny podlegać oprocentowaniu w wysokości dla niej korzystniejszej, tj. w wysokości odsetek za zwłokę, nie zaś w wysokości opłaty prolongacyjnej (50% stawki odsetek za zwłokę). Organ podatkowy nie zgodził się z tym stanowiskiem wskazując, że fakt stwierdzenia rażącej przewlekłości nie powinien mieć wpływu na późniejszą metodę naliczania odsetek. Sprawa trafiła do sądu, który przyznał rację podatnikowi.

W uzasadnieniu WSA wskazał, że przepis, który zastosował organ podatkowy dotyczy sytuacji, w których działanie organu podatkowego jest zgodne z prawem (czyli np. w sytuacji wszczęcia i prawidłowego przeprowadzenia postępowania weryfikacyjnego). W sytuacji jednak, gdy organ podatkowy świadomie nadużywa prawa – co w tej sprawie zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym – wskazany przepis nie będzie miał zastosowania.

Wbrew przekonaniu organu podatkowego istotne znaczenie w sprawie miał również prawomocny wyrok stwierdzający przewlekłe prowadzenie kontroli, pozwalał on bowiem ocenić czy termin przedłużenia zwrotu VAT był rozsądny czy też nie.

Komentowany wyrok należy ocenić pozytywnie, szczególnie w świetle orzecznictwa TSUE. Zdaniem Trybunału na państwach członkowskich ciąży obowiązek zwrotu wraz z odsetkami kwot podatków pobranych z naruszeniami prawa Unii – a więc również w przypadku stwierdzenia przewlekłości w prowadzonym postępowaniu. Tym samym przekroczenie rozsądnego terminu zwrotu VAT powinno pociągać za sobą konieczność zrekompensowania podatnikowi strat poniesionych w wyniku utraty możliwości dysponowania tymi środkami finansowymi.

Źródło: Wyrok WSA we Wrocławiu z 3 sierpnia 2017 r., sygn. I SA/Wr 356/17.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.