Ministerstwo Finansów kolejny raz umożliwi złożenie zeznań podatkowych oraz zapłatę należnego podatku w późniejszym terminie niż określony w ustawie o CIT.

W poprzednich latach przedłużenie tych terminów uzasadnione było pandemią COVID-19, obecnie rozwiązanie to motywowane jest, jak wskazuje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, chęcią wsparcia podatników ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację makroekonomiczną i wpływ na sytuację gospodarczą agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę[1].

Aktualny etap legislacyjny projektu rozporządzenia

Informacja o przedłużeniu obowiązków terminów wykonania obowiązków w zakresie CIT pojawiła się jeszcze w lutym tego roku, podobnie jak sam projekt rozporządzenia. Obecnie, projekt rozporządzenia jest w końcowym etapie prac w ramach rządowego procesu legislacyjnego. Po odbyciu etapu uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania, projekt został w dniu 13 marca 2023 r. przedłożony do Komisji Prawniczej Rządowego Centrum Legislacji i jeszcze tego samego dnia zwolniony z rozpatrzenia przez Komisję. W związku z tym, można oczekiwać, że:

  • treść projektu rozporządzenia nie ulegnie już zmianom,
  • już niedługo projekt zostanie skierowany do podpisu Ministra Finansów oraz następnie skierowany do ogłoszenia, co powinno nastąpić przed końcem marca.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 Kogo dotyczy projekt rozporządzenia i w jaki sposób?

 a) Podatnicy opodatkowani CIT na zasadach ogólnych

Przedłużenie terminów wynikające z projektu rozporządzenia dotyczy co do zasady tych podatników CIT, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. Tym samym, regulacja ta obejmie

  • podatników, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu,
  • podatników, których rok podatkowy nie jest równy kalendarzowemu, natomiast zakończył się między 1 grudnia 2022 r. a 28 lutym 2023 r.

Termin na złożenie zeznania CIT-8 (oraz CIT-8AB przez PGK) dla podatników spełniających ww. warunki przypadnie zgodnie z projektem rozporządzenia na 30 czerwca 2023 r.

b) Podatnicy opodatkowani CIT estońskim

Podobnie został określony krąg podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek, tj. estońskim CIT zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy (art. 28r ust. 1 ustawy o CIT, deklaracja CIT-8E). Zarówno termin na złożenie deklaracji CIT-E, jak i termin na wykazanie korekty wstępnej i dochodu z przekształcenia (w załączniku CIT-KW do deklaracji CIT-8) zostanie również przedłużony do 30 czerwca 2023 r.

Dla podatników przekształconych z JDG bądź spółek niebędących osobą prawną których pierwszy rok opodatkowania w reżimie estońskiego CIT rozpoczął się w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r., termin na wykazanie dochodu z przekształcenia oraz zapłaty podatku od tego zostanie przedłużony do 30 czerwca 2023 r. (zamiast do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT).

c) podatnicy posiadający oddziały (zakłady)

Projekt rozporządzenia zakłada również przedłużenie terminu na złożenie informacji o oddziałach położonych na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa ze względu na siedzibę (informacja CIT-ST). Zamiast obowiązku złożenia informacji do 31 marca, termin zostanie zachowany przy złożeniu jej do 30 czerwca 2023 r.

 Kalendarz sprawozdawczy za rok 2023 (po przedłużeniu terminów)

Dla ułatwienia realizacji obowiązków sprawozdawczych, poniżej zamieszczamy krótką ściągawkę w zakresie deklaracji/informacji dotyczących rozliczeń CIT uwzględniającą przedłużenia terminów wynikające z projektu rozporządzenia.

Tabela uwzględnia terminy dotyczące sprawozdań finansowych, dla których terminy, jak wynika a contrario z komunikatu Ministerstwa Finansów, nie zostaną przedłużone[2].

Sporządzenie sprawozdania finansowego 31 marca 2023 r.
Złożenie IFT-2 / IFT-2R 31 marca 2023 r.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 30 czerwca 2023 r
Złożenie CIT-8 / CIT-8AB 30 czerwca 2023 r. (przedłużone)
Zapłata podatku wykazanego w CIT-8 / CIT-8AB 30 czerwca 2023 r. (przedłużone)
Złożenie CIT-8E 30 czerwca 2023 r. (przedłużone)
Złożenie CIT-ST 30 czerwca 2023 r. (przedłużone)
Złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym 15 lipca 2023 r.

 

Należy zauważyć, że przedłużeniu, podobnie jak w ubiegłych latach, nie uległ termin na złożenie informacji IFT-2 / IFT-2R. W związku z tym należy mieć na uwadze, że należy ją złożyć do końca marca (w przypadku podatników o roku podatkowym równym kalendarzowemu). W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z terminami podatkowymi, zapraszamy do śledzenia wpisów na naszym blogu lub kontaktu bezpośredniego.


Zachęcamy również do lektury artykułów dotyczących terminów w zakresie TP:

- CbC-P - Zbliża się termin na złożenie powiadomienia CbC-P

- ORD-U - Więcej czasu na przekazanie ORD-U


[1] Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: projekt rozporządzenia), nr wykazu prac: 687.

[2] https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/terminy-sprawozdawcze-za-2022-r/