Wielu podatników musi od wielu miesięcy mierzyć się z szeregiem trudności w związku z wystąpieniem z wnioskiem o zwrot podatku minimalnego. Głównym problemem jest długi okres prowadzenia postępowania przez urzędy skarbowe w tych sprawach. Wynika to z tego, że przepisy o zwrocie podatku minimalnego stanowią, że przyznanie zwrotu jest uzależnione od potwierdzenia przez urząd skarbowy prawidłowości rozliczeń w podatku dochodowym. To z kolei powoduje, że w związku z napływem ogromnej liczby wniosków po rozliczeniach podatku dochodowego za 2018 oraz za 2019 rok urzędy skarbowe zakładają, że muszą w przypadku każdego z takich podatników przeprowadzić dokładną weryfikację rozliczeń podatkowych. Nadmierna ilość postępowań i często brak wystarczających zasobów kadrowych w urzędach skutkują ciągłym przedłużaniem tych postępowań. Jak obserwujemy, wielu podatników nadal nie uzyskało zwrotu podatku minimalnego za 2018 rok, mimo że od czasu złożenia deklaracji oraz wniosku upłynęło już około półtora roku.

Niestety, konsekwencje takich działań są dla podatników bardzo dotkliwe – są oni bowiem na wiele miesięcy pozbawieni przysługujących im środków finansowych, które zwłaszcza w związku z aktualną sytuacją są potrzebne do prowadzenia działalności. Co gorsze, przepisy nie dają jasnej odpowiedzi, czy w sytuacji tak długiego oczekiwania na rozpoznanie sprawy przez urzędy skarbowe, podatnikom przysługują odsetki za zwłokę, a większości przypadków urzędy skarbowe wypłacają zwroty bez przyznania odsetek, mimo trwania postępowania znacznie powyżej 2 miesięcy.

Bardzo nas cieszy, że ostatnie stanowisko Ministerstwa Finansów (MF) może przynajmniej częściowo rozwiać wątpliwości, jakie wiążą się z procedurą zwrotu, a mianowicie kwestię uprawnienia do uzyskania odsetek z tytułu przedłużającego się zwrotu. Jak wynika z odpowiedzi na zapytanie przedstawiciela redakcji Dziennika Gazety Prawnej MF wyraziło pozytywne stanowisko w zakresie uprawnienia podatników do dochodzenia oprocentowania z tytułu nieterminowego zwrotu podatku minimalnego dokonywanego przez urząd skarbowy. Zapytanie dotyczyło m.in. trybu zwrotu podatku minimalnego za okres od stycznia do lutego, tj. okres, który nie został objęty przepisami Tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadzającej zwolnienie od podatku minimalnego od marca do końca roku 2020. W konsekwencji objęcia wspomnianymi przepisami tylko okresu od marca do grudnia 2020 r. podatnicy będą mogli dochodzić jego zwrotu dopiero po zakończeniu roku.

W kontekście podatku minimalnego za styczeń i luty MF uznał, że w razie braku terminowego zwrotu wnioskowanego podatku przez urząd skarbowy, będzie istniała możliwość dochodzenia stosowanego oprocentowania.

To bardzo korzystne dla podatników podejście, które zrównuje pod względem proceduralnym zwrot nadpłaty w CIT ze zwrotem podatku minimalnego. Stwierdzenie MF ma szerszy skutek i trudno byłoby uzasadnić, że dotyczy tylko podatku minimalnego zapłaconego za styczeń i luty 2020 r. Bez wątpienia powinno odnosić się do zwrotów podatku minimalnego także za inne okresy. Zgodnie z podejściem MF decyzja o zwrocie podatku minimalnego powinna zostać wydana w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez podatnika, a zwrot środków powinien nastąpić w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji, tak jak w przypadku nadpłaty CIT.

Należy pamiętać, że od strony systemowej, to podatek minimalny jest częścią rozliczeń w podatku dochodowym podatników będących właścicielami nieruchomości. Przepisy w zakresie procedury zwrotu podatku minimalnego nie regulują tego zagadnienia. Odesłanie zawarte w przepisach Ordynacji podatkowej do stosowania w zakresie zwrotu przepisów o nadpłacie także nie obejmuje kwestii terminu zwrotu podatku minimalnego przez urząd skarbowy. Nie zmienia to jednak faktu, iż istnieje szereg argumentów przemawiających za stosowaniem regulacji właściwych dla nadpłaty także do terminu rozpoznania wniosku oraz zwrotu wnioskowanego podatku na rachunek podatnika.

Dlatego też stanowisko MF jest w tym zakresie jak najbardziej zrozumiałe i powinno wpłynąć pozytywnie na szybszy zwrot podatku minimalnego ze strony urzędu skarbowego na rzecz podatników, którzy o taki zwrot wystąpili. Niezależnie od tego kwestia powinna zostać uregulowana wprost w przepisach, a zwrot podatku minimalnego powinien odbywać się w całości na zasadach właściwych dla nadpłaty podatku CIT. To wyeliminowałoby inne problemy proceduralne, które powstają na gruncie zwrotu podatku minimalnego, a które w większości dałoby się rozwiązać poprzez wprowadzenie wspomnianej zmiany.

Mamy nadzieję, że pierwsze tak pozytywne stanowisko MF w tej sprawie znajdzie swoje potwierdzenie w ramach oficjalnych objaśnień, w których uregulowane zostaną również inne kwestie związane ze zwrotem podatku minimalnego.