W celu zwiększenia efektywności prowadzanych postępowań przygotowawczych związanych z wyłudzeniami podatku VAT Prokurator Generalny wydał wytyczne dotyczące prowadzenia tego typu postępowań.

Prokurator Generalny zwrócił uwagę, że czynności powinny zmierzać do ustalenia sprawców odgrywających wiodącą rolę w procederze wyłudzeń podatku VAT i tym samym prowadzić do możliwie najszybszego zebrania dowodów uzasadniających sporządzenie i ogłoszenie postanowień o przedstawieniu zarzutów. Następnie prokuratorzy powinni podjąć czynności w zakresie zastosowania środków zapobiegawczych (w szczególności o nakazie powstrzymania się od prowadzenia określonej działalności gospodarczej) i wydać postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym.

Bardzo istotne jest, aby od samego początku prowadzenia postępowania organy zmierzały do ustalenia majątku podejrzanych, który mógłby stanowić przedmiot zabezpieczenia. Jeżeli podejrzani sprawcy osiągnęli wskutek popełnionego przestępstwa korzyść majątkową znacznej wartości, to majątek, który mógłby stanowić zabezpieczenie obejmuje również składniki majątkowe nabyte 5 lat przed popełnieniem tego przestępstwa oraz majątek przeniesiony na osoby trzecie. Organy powinny również rozważyć zastosowanie takich instytucji jak konfiskata rozszerzona czy przepadek przedsiębiorstwa. Działania podejmowane w tym zakresie mają na celu możliwie skuteczne zabezpieczenie interesów finansowych Skarbu Państwa.

Prokurator Generalny podkreślił, że wnioskowane kary w sprawach dotyczących wyłudzeń VAT powinny odzwierciedlać wysoki stopień społecznej szkodliwości takich czynów, ponieważ stanowią one istotne zagrożenie da bezpieczeństwa ekonomicznego Skarbu Państwa. Oprócz stopnia karygodności czynu i winy sprawcy należy uwzględniać też celowość odzyskania korzyści osiągniętej wskutek popełnionego przez niego przestępstwa. Natomiast w przypadkach, gdy uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność przekracza kwotę 1 miliona złotych i szkoda nie została naprawiona, to prokuratorzy powinni wnioskować o kary bezwzględnego pozbawienia wolności i warunkowe zawieszenie tej kary powinno być stosowane tylko w przypadku nadzwyczajnego złagodzenia kary lub wydania wyroku skazującego w wyniku dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.

Prokurator Generalny wskazał na konieczność powierzenia prowadzenia takich postępowań prokuratorom specjalizującym się w przestępczości podatkowej jak również ścisłą współpracę i koordynację działań organu postępowania przygotowawczego z organami ścigania i organami Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto, zgodnie z wytycznymi w sprawach wyłudzeń zwrotu podatku VAT powinna być stosowana instytucja idealnego zbiegu czynów. W pierwszej kolejności prokurator powinien ustalić, czy zachodzi idealny zbieg przestępstwa oszustwa (KK) z przestępstwem bezpodstawnego zwrotu podatku (KKS). Ponadto, w przypadku przestępstw popełnionych po 1 marca 2017 r. prokuratorzy powinni ustalić, czy istnieje idealny zbieg przestępstwa fałszowania dokumentów faktur/ podania nieprawdy w fakturach/ fałszowania faktur ze znaczną kwotą należności (KK) z przestępstwem wystawienia lub posługiwania się nierzetelną fakturą (KKS). W przypadku zaistnienia takiego zbiegu przestępca ponosi odpowiedzialność na podstawie przepisów zarówno KK jak i KKS.

Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro w swoich wypowiedziach zwrócił uwagę, że co do zasady sprawy o miliardowe wyłudzenia VAT były umarzane lub orzekano kary z warunkowym zawieszeniem wykonania, co doprowadziło do gigantycznej skali nadużyć przez mafie VAT-owskie. Stąd konieczna jest zmiana sposobu pracy prokuratury w postępowaniach o tego rodzaju przestępstwa.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.