Ministerstwo Finansów (MF) nie zwalnia tempa. W dniu 6 września br. opublikowany został pakiet nowych rozporządzeń TP, który zastąpić ma dotychczasowe rozporządzenia.

Nowe regulacje mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. a opublikowany na witrynach RCL pakiet rozporządzeń TP obejmuje:

  1. Rozporządzenie MF w sprawie sposobu zapewnienia zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi będącymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych z warunkami jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane;
  2. Rozporządzenie MF w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych;
  3. Rozporządzenie MF w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;
  4. Rozporządzenie MF w sprawie szczegółowego zakresu elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;
  5. Rozporządzenie MF w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o cenach transferowych oraz sposobu jej wypełniania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (wraz z projektowanymi w formie załącznika objaśnieniami).

Rozporządzenie nr 1

Z pewnością na uwagę zasługuje rozporządzenie nr 1, które zastąpi aktualnie obowiązujące przepisy wykonawcze w zakresie szacowania dochodów. W rozporządzeniu podkreślono znaczenie całokształtu warunków między podmiotami powiązanymi w przypadku dokonywania analizy rynkowości transakcji.

Z perspektywy oceny zgodności warunków transakcji z zasadą ceny rynkowej, litera projektowanego rozporządzenia wskazuje wprost na możliwość identyfikowania przedziałów rynkowych w oparciu o miary statystyczne w tym miary tendencji centralnej. Z perspektywy stosowania projektowanych regulacji, odnotowania wymaga, że jeśli rezultatem analizy będzie właśnie przedział wyników, to przeprowadzając analizę należy dokonać wyboru punktu w ramach zidentyfikowanego przedziału, który określać będzie wartość rynkową dla przedmiotu analizy, a wybór ten wymagać będzie uzasadnienia.

Co istotne wprowadza się obowiązek rekalkulacji wartości transakcji w trakcie roku obrotowego w przypadku znaczącego odchylenia danych prognozowanych od danych rzeczywistych.

Rozbudowane zostały regulacje w zakresie kompensaty świadczeń. W szczególności, projektowane rozporządzenie będzie dawać organom podatkowym i celno – skarbowym możliwość odstąpienia od szacowania w przypadku gdy w jednym roku podatkowym zostanie wykazany niższy dochód niż należałoby oczekiwać, ale w kolejnym roku zostanie on skompensowany dochodem wyższym niż należałoby oczekiwać. Fakt wystąpienia kompensaty będzie musiał być jednak uzasadniony a kompensata wyceniona celem wykazania jej równoważności.

Wprowadzono również zakaz stosowania tzw. secret comparables zarówno przez organy podatkowe, jak i podatników. Krótko mówiąc druga strona postępowania powinna mieć zapewniony dostęp do informacji, które pozwolą na ocenę czy użyte dane porównywalne spełniają kryteria porównywalności.

Swoich regulacji doczekały się też techniki wyceny (jako inna metoda), gdzie określone zostały warunki i zasady ich stosowania jak np. stosowanie w pierwszej kolejności prognoz sporządzonych dla celów planowania finansowego czy uwzględnienie perspektywy obu stron.

Lekkiej modyfikacji poddano również brzmienie dotychczasowych przepisów o restrukturyzacji biznesowej, gdzie jako element badania będzie trzeba zweryfikować zdolność podmiotów powiązanych do realizacji przypisanych im w wyniku restrukturyzacji funkcji.

Niektórzy spośród zgłaszających uwagi w trybie konsultacji publicznych mogą natomiast odczuwać niedosyt regulacji w przypadku przeprowadzania recharakteryzacji transakcji lub pomijania skutków z uwagi na brak zgodności z zasadą ceny rynkowej. Projekt rozporządzenia jedynie przewiduje, ze rozporządzenie stosuje się odpowiednio do transakcji właściwej zastępującej transakcję kontrolowaną, jeśli organ podatkowy uzna, że w porównywalnych okolicznościach podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną zawarłyby inną transakcję lub inną czynność niż transakcja kontrolowana.

Rozporządzenie nr 5

Największe zainteresowanie przykuwa jednak projekt Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o cenach transferowych. Jak już wcześniej informowaliśmy, MF planuje zastąpić formularz CIT-TP nową informacją o cenach transferowych (TP-R). Zakres przekazywanych informacji będzie bardzo szeroki, a wymagania nałożone na podatników obejmą między innymi raportowanie wskaźników finansowych w tym zastosowanych metod weryfikacji cen. Wprowadzenie raportowania w projektowanym kształcie będzie skutkowało dla podatników o wiele większym wysiłkiem administracyjnym w porównaniu do aktualnie obowiązującego formularza CIT-TP. Dla organów podatkowych z kolei będzie to łatwy sposób na typowanie podatników do kontroli.

Pozostałe projekty

Projekt Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (nr 4), ma na celu dostosowanie przepisów wykonawczych do materii rangi ustawowej. Celem niniejszej regulacji jest ponadto usystematyzowanie przepisów poprzez umieszczenie szczegółowego katalogu elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych w całości w rozporządzeniu oraz ujednolicenie polskich wymogów dokumentacyjnych ze standardami międzynarodowymi w tym OECD. Co ważne, w przypadku analiz porównawczych należy przedstawić dane także w formie arkusza kalkulacyjnego w formacie elektronicznym umożliwiającym ich edycję, grupowanie, sortowanie i przeprowadzenie weryfikacji procesu wyszukiwania i wykonanych obliczeń.

Projekt rozporządzenia w sprawie procedury MAP (rozporządzenie nr 2) stanowi wyłącznie techniczną reakcję na projektowane zmiany materii ustawowej. Dla sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych istotna jest unijna Dyrektywa z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE (2017/1852), którą Polska musi zaimplementować do dnia 30 czerwca 2019 r. Obecnie trwają prace nad projektem ustawy implementującej Dyrektywę 2017/1852, która ze względu na swój kompleksowy charakter będzie miała kluczowe znaczenie dla trybu eliminowania podwójnego opodatkowania.

Projektowane Rozporządzenie w sprawie tak zwanych „rajów podatkowych” (nr 3) nie stanowi aktualizacji dotychczas obowiązującej listy krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencje podatkową.

Link do projektów rozporządzeń.