W dniu 28 września 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Projekt). Projekt został skierowany do Sejmu, planowane wejście w życie to 1 stycznia 2021 r.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z perspektywy branży Retail planowane rozwiązania podatkowe przewidziane w Projekcie.

Opodatkowanie spółek komandytowych

 • Spółki komandytowe podlegać mają opodatkowaniu 19% CIT (9% w określonych przypadkach).
 • Komplementariusz – możliwość obniżenia przez komplementariusza podatku od udziału w zysku SPK o kwotę podatku zapłaconego przez spółkę proporcjonalnie do udziału w zysku komplementariusza.
 • Komandytariusz – po spełnieniu określony w ustawie przesłanek, 50% przychodów komandytariusza z udziału w spółce komandytowej może podlegać zwolnieniu z opodatkowania, ale nie więcej niż 60 000 PLN rocznie.
 • Przepisy przejściowe zakładają m.in. opodatkowanie zysku wygenerowanego przed 1 stycznia 2021 na starych zasadach.

 Opodatkowanie CIT spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli:

 • wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne, oraz
 • spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o wspólnikach spółki jawnej – posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego – prawa do udziału w zysku tej spółki.

 Nowe obowiązki w zakresie raportowania strategii podatkowej

 • Na podatkowe grupy kapitałowe oraz podatników, których przychody przekraczają 50 000 000 EUR, zostanie nałożony obowiązek publikacji realizacji strategii podatkowej na stronie internetowej podatnika (lub podmiotu powiązanego).
 • Strategia podatkowa obejmować będzie m.in. informację o planowanych działaniach restrukturyzacyjnych, podejście do realizacji obowiązków podatkowych czy raportowania schematów podatkowych.

 Inne zmiany dotyczą m.in.:

 • wprowadzenia definicji spółki nieruchomościowej, szczególnych zasad dotyczących zbycia udziałów w spółce nieruchomościowej oraz określonych obowiązków informacyjnych dla takiej spółki,
 • ograniczenia w możliwości rozpoznawania strat przy przejęciu innego podmiotu lub nabycia (objęcia) przedsiębiorstwa lub ZCP;
 • uszczelnienia w cen transferowych przy transakcjach z rajami podatkowymi;
 • zrównania skutków podatkowych wydania w naturze majątku likwidowanej spółki ze sprzedażą aktywów przez spółkę, tj. obowiązek opodatkowania przez spółkę wydania majątku likwidacyjnego wspólnikom;
 • ograniczenia możliwości obniżania stawek amortyzacji dla podatników korzystających ze zwolnienia,
 • podwyższenie progu umożliwiającego stosowanie obniżonej 9% stawki CIT do 2 mln euro.