19 grudnia 2014 r. został opublikowany projekt zmian do Wytycznych OECD TP. Projekt zawiera kwestie dotyczące alokacji ryzyka, reklasyfikacji transakcji oraz 5 specjalnych środków zapobiegających niewłaściwej alokacji dochodów w ramach międzynarodowych grup kapitałowych. Projekt stanowi odpowiedz na zadania nr 8, 9 oraz 10 realizowane w ramach projektu OECD mającego na celu przeciwdziałanie erozji opodatkowania i przesuwania zysków (ang. Base Erosion and Profit Shifting), poprzez alokacje dochodów w zgodzie z kreowaniem wartości. W szczególności, zadania te obejmują opracowanie:
  1. zasad zapobiegających BEPS poprzez transfer ryzyka oraz alokacje nadmiernego kapitału do spółek z grupy (zgodność zysku z realnym kreowaniem wartości),
  2. zasad zapobiegających BEPS poprzez realizowanie transakcji, które nie występują lub rzadko występują pomiędzy podmiotami niepowiązanym (możliwość reklasyfikacji transakcji),
  3. zasad dotyczących wyceny własności intelektualnej trudnej do wyceny.
Projekt podzielony jest na dwie części:
  1. zmian do Rozdziału I Wytycznych OECD (znaczenie i alokacja ryzyka, określenie istotnych ekonomicznych charakterystyk analizowanej transakcji, reklasyfikacja lub brak rozpoznania transakcji),
  2. propozycje specjalnych środków mających zapobiegać BEPS w zakresie własności intelektualnej oraz ryzka i nadmiernej kapitalizacji.
Zainteresowane strony mogą składać pisemne komentarze do projektu do 6 lutego 2015 r. Poniżej link do pełnej treści projektu: http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/discussion-draft-actions-8-9-10-chapter-1-tp-guidelines-risk-recharacterisation-special-measures.htm Tak jak poprzednie projekty BEPS, i w tym przypadku OECD kładzie nacisk na substancję biznesową transakcji oraz właściwą alokacje dochodu i ryzyka w ramach grup kapitałowych. W konsekwencji, podatnicy powinni upewnić się, że alokacja dochodu w ramach łańcucha wartości dodanej jest właściwa w stosunku do wykonywanych funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonych ryzyk. Można się bowiem spodziewać, że obszar ten będzie coraz częściej przedmiotem kontroli ze strony organów podatkowych.