Po czteromiesięcznych konsultacjach resortowych, międzyresortowych, społecznych i akademickich, na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowej Ordynacji podatkowej. Przedstawiona wersja uległa jedynie niewielkim modyfikacjom w stosunku do projektu z dnia 23 października 2017 r. zaproponowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego, o którym informowaliśmy w poprzednich wpisach. Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy: „Proponowane rozwiązania zostały przez zdecydowaną większość podmiotów zgłaszających uwagi dobrze ocenione”.

Ministerstwo Finansów przewiduje, że Nowa Ordynacja wpłynie na ustabilizowanie dochodów podatkowych, ograniczenie kosztów postępowań i kosztów działalności sądów administracyjnych oraz pozwoli na lepszą alokację zasobów w Krajowej Administracji Skarbowej.

Wśród najważniejszych, konkretnych rozwiązań, które mają wpłynąć na osiągnięcie powyższych efektów wymienia się:

  • wprowadzenie konsensualnych form załatwiania spraw podatkowych (umowy podatkowe, mediacja podatkowej, umowy o współdziałanie, procedura konsultacyjna - konsultacje skutków podatkowych transakcji);
  • udoskonalenie przepisów regulujących funkcjonowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania;
  • wprowadzenie rozróżnienia na przedawnienie wymiaru i poboru zobowiązań podatkowych;
  • wprowadzenie możliwości orzekania o nadpłacie w decyzjach cząstkowych i po upływie okresu przedawnienia;
  • wprowadzenie efektywnego modelu postępowania podatkowego tj. ustanowienie specjalnej procedury postępowania w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych w kwocie do 5 tys. zł (procedury uproszczonej – która jak wynika z danych Ministerstwa Finansów dotyczyłaby aż 62% wszystkich postępowań) oraz wyeliminowanie postępowań dotyczących bagatelnych kwot podatku (tj. do 50 zł – które obecnie stanowią 5% postępowań);
  • uporządkowanie nadzwyczajnych trybów wzruszania decyzji ostatecznych;
  • przyspieszenie i ułatwienie komunikacji z podatnikiem, z uwagi na upowszechnienie komunikacji elektronicznej.

Projekt Nowej Ordynacji został obecnie skierowany do opiniowania i konsultacji publicznych. Oznacza to, że nim trafi do Sejmu, upłynie jeszcze trochę czasu. Czas na zgłaszanie uwag mija 7 września 2018 r.

Jak wskazano w ocenie skutków regulacji - planuje się, że nowa ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.