Możliwość wystąpienia przez podatników z wnioskiem o odroczenie terminu płatności podatkowych jest doskonałym narzędziem dla podmiotów, które borykają się z utratą płynności finansowej spowodowaną wybuchem pandemii. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w jednym ze wcześniejszych wpisów na naszym blogu.

Korzystanie z tej ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych mogła się odbywać do tej pory zasadniczo jedynie w ramach pomocy de minimis. To zaś mogło doprowadzić do problemów po stronie podmiotów najpoważniej dotkniętych przez pandemię. Widzimy, że wiele branż zużyło już niemal w całości przypadający na nich limit 200 tysięcy euro pomocy de minimis, aby przetrwać wiosenny lockdown. Tym samym te podmioty dysponowały ograniczonym katalogiem rozwiązań pomocowych w czasie drugiej fali zachorować i ponownego faktycznego zamknięcia gospodarki.

Tak jak informowaliśmy niedawno na naszym blogu, rozwiązaniem, które może poprawić płynność takich podmiotów może być zaakceptowanie przez Komisję Europejską programu pomocowego SA.57172. I wreszcie to nastąpiło!!! Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie tego programu pomocowego, której pełną teść znajdą Państwo tutaj. Tym samym podatnicy mogą występować w jego oparciu o odroczenie terminu płatności należności podatkowej jako pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce[1].

Założenia programu pomocowego

Co do zasady, omawiany program pomocowy dotyczy wszelkich płatności podatkowych, których termin płatności przypadał po 31 grudnia 2019 r. Poza jego zakresem znalazły się jedynie opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe.

Wskazać należy, że odroczyć termin płatności można w odniesieniu do płatności podatkowych przypadających od dnia zatwierdzenia programu pomocowego przez Komisję Europejską do dnia 30 czerwca 2021 r. Co za tym idzie, podatnicy mogą oprzeć o niego m.in. wnioski o przyznanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w zakresie płatności należnych za październik 2020 r. Warto więc rozważyć taką możliwość już dziś. Szczególnie, że bardzo często ograniczenia w możliwości prowadzenia działalności gospodarczej wprowadzane są z dnia na dzień i nie ma czasu na przygotowanie i wdrożenie strategii w zakresie utrzymania płynności finansowej w przedsiębiorstwie.

Warto podkreślić, że limit pomocy publicznej w ramach programu pomocowego wynosi 800 tysięcy euro (dla porównania limit pomocy de minimis wynosi jedynie 200 tysięcy euro). Wskazać należy, że to wniosek podatnika i jego sytuacja ekonomiczna będą przesądzać o tym, na jak długi czas uzyska on odroczenie terminu płatności. Należy jednak pamiętać, że najdalszy termin, na jaki można odroczyć termin płatności podatkowej to nawet 31 grudnia 2022 r.

Kto może skorzystać z programu?

Co istotne, w wydanej decyzji, Komisja Europejska wskazała, że z programu pomocowego będzie mogło skorzystać około 300 tysięcy polskich przedsiębiorców. Jego zakres podmiotowy nie jest ograniczony. Będą mogły z niego skorzystać podmioty z wszystkich branż i z terytorium całego kraju. Istotne jest jednak to, że programem nie mogą być objęte jedynie instytucje finansowe.

Warunkiem uzyskania omawianej pomocy publicznej – odroczenia terminu płatności podatkowych lub rozłożenia jej na raty – jest odpowiednie wykazanie, że nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu pandemii, o co najmniej 25%, w dowolnym miesiącu przypadającym po dniu 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Zatwierdzenie omawianego programu pomocowego przez Komisję Europejską należy ocenić jednoznacznie w sposób pozytywny. Program ten stanowi doskonałe narzędzie nie tylko dla przedsiębiorców, którzy utracili płynność finansową, ale także dla tych, którzy widzą już perspektywę jej utraty.

Warunki, od których jest uzależnione jej przyznanie powoduje, że pomoc ta może być dostępna dla podmiotów z wielu różnych gałęzi krajowej gospodarki. Przedsiębiorcy powinny jednak pamiętać, że kluczowym elementem niezbędnym do uzyskania ulgi w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia takiej płatności na raty, jest odpowiednie skonstruowanie wniosku. Tylko bowiem dobrze przygotowany wniosek i odpowiednio udokumentowany spadek obrotów są gwarancją otrzymania pozytywnego rozstrzygnięcia od urzędu skarbowego.

WARTO DOCZYTAĆ:


[1] Przedsiębiorcy opierając się na omawianym programie pomocowym mogą również wystąpić o rozłożenie płatności podatkowej na raty.