Zgodnie z przepisami nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r., od dnia 13 lipca 2018 r. przedsiębiorca wskazany w ww. ustawie zobowiązany będzie do opracowania i wdrożenia procedur Whistleblowing.

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r, która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę poszerzyła krąg podmiotów obowiązanych do jej przestrzegania. Wśród nich są m.in: banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, firmy inwestycyjne, biura rachunkowe, pośrednicy nieruchomości, kantory, przedsiębiorstwa świadczące obsługę korporacyjną polegającą na tworzeniu i działaniu podmiotów prawnych i innych analogicznych usług, przedsiębiorstwa prowadzące wirtualne biura czy zajmujące się obrotem walutami wirtualnymi, a także przedsiębiorcy w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce w wysokości co najmniej 10.000 euro, również w kilku powiązanych ze sobą transakcjach.

Procedury Whistleblowing stanowią zasady zgłaszania przez sygnalistów (tj. osoby fizyczne np. pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz przedsiębiorstwa) rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów Ustawy. Przewidują one możliwość anonimowego informowania właściwych organów o naruszeniach za pośrednictwem specjalnego niezależnego i autonomicznego kanału informacji, który pozwoli na anonimowość nadawcy. Procedury Whistleblowing wymagają wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszenia, określenia sposobu odebrania zgłoszenia, zapewnienia środków ochrony danych osobowych osób, którym zarzuca się dokonanie naruszenia, a także wskazania rodzaju i charakteru działań następczych.

Jeśli zobowiązany przedsiębiorca nie podporządkuje się rygorom nowej ustawy może ponieść karę administracyjną, w szczególności konsekwencje finansowe. Kara pieniężna może osiągnąć wysokość równowartości kwoty 5 000 000 euro albo 10% obrotu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

Ustawodawca w obszarze kar administracyjnych wskazał również:

    1. publikację informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy przez tę instytucję w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
    2. nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności;
    3. cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej;
    4. zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy, przez okres nie dłuższy niż rok.

Opracowanie i wdrożenie procedur Whistleblowing powinno obejmować wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. stanowi realizację nałożonego na Polskę obowiązku implementacyjnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego AML IV (Anty-Money Laundering).