Na stronach internetowych Resortu Finansów opublikowano najnowsze statystyki dotyczące procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA). Eksperci rozpatrujący wnioski w imieniu Szefa KAS nie zwalniają tempa i przez ostatnie dziewięć miesięcy zostało zawartych ponad 70 uprzednich porozumień cenowych, w tym 11 spośród nich miało dwustronny charakter!

Proaktywna postawa wnioskodawcy w toku postępowania ma kluczowe znaczenie dla uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia. Nasze najnowsze doświadczenia pokazują natomiast, że nawiązanie do tytułu przygodowej powieści przestaje być fikcją, bowiem jedno z ostatnio zakończonych przy naszym udziale postępowań APA zostało zwieńczone pozytywną decyzją w niecałe dwa i pół miesiąca od złożenia wniosku!

Korzyści z sięgnięcia po APA

Uprzednie porozumienie cenowe (APA) to rodzaj decyzji, w ramach której Szef KAS akceptuje wybór i sposób stosowania metody cen transferowych w transakcji kontrolowanej pomiędzy podatnikiem-wnioskodawcą a podmiotami powiązanymi. Dzięki sięgnięciu po APA podatnik zyskuje zatem komfort i bezpieczeństwo w zakresie takich rozliczeń. Ochrona wynikająca z APA może trwać do pięciu lat i być odnawiana na kolejne okresy, co nabiera jeszcze większego znaczenia biorąc pod uwagę sukcesywny wzrost zainteresowania cenami transferowymi wśród organów kontroli oraz ryzyko podejmowania tzw. ustaleń „ciągłych” czyli możliwości „powielenia” wyników kontroli na kolejne lata podatkowe.

Wśród grona mniejszych entuzjastów programu APA funkcjonował pogląd o kosztowności i czasochłonności tego postępowania. Chcemy jednak pokazać, że nie zawsze tak musi być.

Mniej niż 80 dni w ciągu których ww. porozumienie APA przy naszym udziale zostało zawarte to niejednokrotnie okres krótszy niż czas prowadzenia czynności sprawdzających czy kontroli ukierunkowanych na ceny transferowe.

Odnosząc się natomiast do towarzyszącej wnioskowi opłacie administracyjnej, to zestawiając ją z gwarancją wyeliminowania kosztownego sporu z fiskusem na okres pięciu lat, ewentualnym doszacowaniem dochodu z tytułu nierynkowej transakcji, czy też zwolnieniem z obowiązku przygotowywania dokumentacji cen transferowych dla transakcji w okresie objętym APA, koszt złożenia wniosku nie wydaje się już być aż tak istotny.

Na koniec warto dodać, że porozumienie APA może przybrać również charakter dwu i wielostronny, który oznacza zaangażowanie w proces negocjacji właściwe władze dla naszego zagranicznego kontrahenta lub kontrahentów. Uzyskanie decyzji o charakterze dwustronnym (BAPA) lub wielostronnym eliminuje dodatkowo ryzyko zaistnienia podwójnego opodatkowania między różnymi jurysdykcjami.

Cieszy zatem zdecydowany wzrost zawartych porozumień o charakterze dwustronnym. Nasze bezpośrednie obserwacje wskazują na pewne zwiększenie tempa prac nad wnioskami BAPA po stronie właściwych władz dla zagranicznych kontrahentów polskich wnioskodawców, chociażby we Włoszech czy Francji, co zapewne stanowi jeden z czynników sukcesu w postaci wzrostu zawartych przed Szefem KAS BAPA.

Recepta na sukces

Sukces w postaci sprawnego przeprowadzenia procedury APA zależy w dużej mierze od zrozumienia natury tego instrumentu oraz dobrego przygotowania do procesu po stronie Wnioskodawcy.

W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad doborem transakcji, biorąc pod uwagę takie czynniki jak jej materialność i poziom skomplikowania. Statystyki potwierdzają pełną elastyczność Szefa KAS w zakresie przedmiotu rozpatrywanych spraw. W wachlarzu wydanych dotychczas decyzji prym wiodą transakcje usługowe oraz towarowe, niemniej beneficjenci decyzji APA w przedmiot transakcji mają wpisane również, licencje, restrukturyzacje, transakcje finansowe jak i te ze stałym zakładem.

Tryb prowadzenia postępowania APA przewiduje możliwość przeprowadzenia wolnego od opłat spotkania (tzw. pre-filing meeting), w ramach którego ministerialni eksperci mogą przed formalnym złożeniem wniosku odpowiedzieć na nurtujące pytania i przekazać swoje wstępne wrażenia na temat sprawy.

Najważniejszą zasadą, przybliżającą do sprawnego i pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy jest jednak proaktywna postawa Wnioskodawcy, jego świetne przygotowanie do procesu i zdyscyplinowanie. Postępowanie APA to partnerskie negocjacje w ramach w pełni koncyliacyjnych reguł. Kluczowe jest zatem odpowiednie reagowanie na wszelkie pytania pojawiające się ze strony ministerialnych ekspertów.

Zmagając się aktualnie z wyzwaniami towarzyszącymi wypełnieniu obowiązków w zakresie cen transferowych za rok 2022 i przeprowadzając swego rodzaju inwentaryzację rozliczeń, warto poczynić refleksję. Czy nie czas już przenieść poziom bezpieczeństwa w zakresie cen transferowych znacznie wyżej, zastępując przy okazji podpis na formularzu TPR, podpisem Szefa KAS pod korzystną decyzją APA zapewniając sobie spokój na 5 lat?


Zobacz film: Procedury z zakresu cen transferowych. Ryzyko doszacowania/szansa na APA

Advanced Pricing Agreement (APA) wymaga uprzedniej analizy korzyści i ryzyk związanych z zastosowaniem takiego rozwiązania. Film przybliża zagadnienia, o których należy pamiętać podejmując decyzje o uzyskaniu APA. Zapraszamy.