Wagi samochodowe to urządzenia zbudowane z platformy, w której mieszczą się czujniki i mierniki wagowe. Składają się one – w pewnym skrócie - z prefabrykowanych elementów, zainstalowanych na odpowiednich konstrukcjach. Funkcją wagi samochodowej jest dokładne określenie masy pojazdu ciężarowego, co później umożliwia ocenę tego, czy jego masa przekracza dozwolone normy, czy też nie.

Wydaje się zatem, że waga samochodowa jest rodzajem urządzenia technicznego. W myśl przepisów tego rodzaju urządzenia same w sobie nie podlegają opodatkowaniu PON – mogą mu podlegać jedynie części budowlane takich urządzeń (np. fundamenty). Oczywiście, o ile dana waga posiada fundamenty.

Powyższe stanowisko było dotychczas akceptowane przez większość organów podatkowych.

Odmienny pogląd przedstawił jednak NSA w wyroku z 13 kwietnia 2022 r., sygn. akt III FSK 4251/21 –przyjął w nim, że wagi stanowią wolnostojące urządzenie techniczne, a takie urządzenia są już w całości opodatkowane PON. W ocenie NSA taka klasyfikacja wynika z faktu, że waga samochodowa nie może być technicznie rozdzielona na mechanizm ważący i płytę najazdową (a więc „urządzenie” i jego „część budowlaną”), stanowi bowiem jedną całość techniczną.

Niewątpliwie jest to stanowisko nowe, ale i kontrowersyjne. Przede wszystkim, ani w przepisach podatkowych (ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych), ani w Prawie budowlanym nie występuje przesłanka „całości technicznej”, która pozwalałaby potraktować urządzenie wraz z jego fundamentem jako pewną całość i jedną budowlę. Wydaje się wręcz, że stanowisko takie daleko wykracza poza treść przepisów.

Pozostaje mieć zatem nadzieję, że NSA w kolejnych orzeczeniach powróci jednak do utartego wcześniej poglądu, że wagi samochodowe stanowią urządzenia techniczne, opodatkowane PON jedynie w zakresie części budowlanych.