Witamy w siódmym wpisie z serii „Powrót do przyszłości TP”, w której podsumowujemy najważniejsze wnioski z WU Global Transfer Pricing Conference 2023. Jeśli ktoś nie miał jeszcze okazji zapoznać się z poprzednimi wpisami z serii to gorąco zachęcamy (m. in. „Powrót do przyszłości TP" – Praca zdalna z perspektywy cen transferowych oraz „Powrót do przyszłości TP” – przyszłość cen transferowych w kontekście prac OECD nad Pillar One). Tym razem opiszemy wpływ prac OECD nad projektem minimalnego globalnego podatku dochodowego (tzw. Pillar Two) w kontekście ich wpływu na regulacje dotyczące cen transferowych.

GloBE, czyli o co chodzi z minimalnym globalnym podatkiem dochodowym

GloBE (ang. Global Anti-Base Erosion) to drugi z filarów reformy międzynarodowego opodatkowania w ramach projektu BEPS 2.0. Inicjatywa ta ma na celu wprowadzenie minimalnej stawki podatku dochodowego (15%) od osób prawnych w celu zwalczania praktyk erozji bazy podatkowej poprzez przenoszenie zysków do krajów o zerowym lub bardzo niskim poziomie opodatkowania. Zgodnie z założeniami OECD GloBE ma obejmować tylko duże grupy kapitałowe, których skonsolidowane przychody będą wynosić co najmniej 750 mln EUR. GloBE będzie opierał się o dwie zasady podstawowe zasady: (i) zasadę włączenia (ang. Income Inclusion Rule) oraz (ii) zasadę niedostatecznego opodatkowania płatności (ang. Undertaxed Payment Rule). Więcej o założeniach GloBE w naszym wpisie Globalna reforma podatku dochodowego coraz bliżej – co wynika z oświadczenia 130 Państw?.

GloBE, gdzie w tym wszystkim ceny transferowe?

Opodatkowanie GloBE jest ściśle związane z cenami transferowymi. Raport OECD o GloBE wprost odnosi się do arm’s length principle przy kalkulacji podstawy opodatkowania. Zgodnie z art. 3.2.3 „wszelkie transakcje między podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej znajdującymi się w różnych jurysdykcjach, które nie są rejestrowane w tej samej kwocie na rachunkach finansowych obu podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej lub które nie są zgodne z zasadą ceny rynkowej, muszą zostać skorygowane tak, aby były w tej samej kwocie i zgodne z zasadą ceny rynkowej”. Wprost warunkuje to prawidłową kalkulację podstawy opodatkowania GloBE od stosowania zasady ceny rynkowej. Jako że podstawą opodatkowania GloBE ma być wynik finansowy ze sprawozdania finansowego można wnioskować, że wskutek wprowadzenia GloBE zasada ceny rynkowej będzie stosowana nie jak dotąd jedynie na potrzeby ustalania wyniku podatkowego, ale także na potrzeby sprawozdawczości finansowej.

Related parties vs Constituent Entities

Wśród potencjalnych problemów wynikających z wprowadzenia GloBE w pierwszej kolejności należy wskazać różnicę w samym określeniu podmiotów objętych obowiązkami w zakresie cen transferowych. Zarówno wytyczne OCED jak i polskie regulacje o cenach transferowych odnoszą się do pojęcia podmiotów powiązanych (ang. related parties) podczas gdy zgodnie z GloBE obowiązkami objęte są constitutent entities, definiowane jako (i) każda odrębna jednostka gospodarcza grupy, objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, (ii) każda jednostka gospodarcza, która jest lub byłaby wyłączona ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy wyłącznie ze względu na jej wielkość lub istotność oraz (iii) każdy stały zakład jakiejkolwiek jednostki gospodarczej grupy pod warunkiem, że dla takiego stałego zakładu sporządzane jest odrębne sprawozdanie finansowe. Jak można zauważyć istnieje rozdźwięk pomiędzy zakresem podmiotowym stosowania zasady ceny rynkowej. Regulacje GloBE opierają się na powiązaniach kapitałowych i zasadach sprawozdawczości finansowej, jednocześnie nie odnosząc się m. in do powiązań osobowych czy powiązań kapitałowych pomiędzy dwoma grupami sporządzającymi skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Czy „BAPA” będzie jedynym słusznym rozwiązaniem?

Art. 3.2.3. raportu OECD o globalnym minimalnym podatku dochodowym nakazuje korektę cen transferowych tak by transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi były wykazane w identycznej wartości w księgach obu stron danej transakcji. W konsekwencji konieczne będzie każdorazowe przeprowadzenie korekty korespondującej do korekty pierwotnej zastosowanej w wyniku kontroli podatkowej. Przeprowadzenie takiej korekty będzie w wielu przypadkach rodzić powstanie sporu między administracjami podatkowymi, które będą dążyły do obrony własnej bazy podatkowej. W konsekwencji konieczne może okazać się wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się. Rozwiązaniem wskazanego problemu będzie mogło być wystąpienie o dwustronne uprzednie porozumienie cenowe (ang. Bilateral Advance Pricing Agreement). Jednak należy mieć na uwadze, że jest to proces zazwyczaj czasochłonny oraz kosztowny.

Podsumowanie

Wprowadzenie GloBE to rewolucja w międzynarodowym opodatkowaniu. W kontekście cen transferowych umacnia ona zasadę ceny rynkowej dla transakcji między podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej, aby zapewnić prawidłową kalkulację podstawy opodatkowania. Zastosowanie tej zasady na potrzeby GloBE w praktyce może rodzić jednak wiele problemów a tym samym wymagać skorzystania z dwustronnych uprzednich porozumień cenowych w celu zabezpieczenia ryzyka cen transferowych i kalkulacji prawidłowej podstawy opodatkowania GloBE.

Już teraz zapraszamy do kontaktu w celu zawarcia uprzedniego porozumienia cenowego oraz zachęcamy do dalszego śledzenia serii „Powrót do przyszłości TP”.