Gorąca dla wielu podatników końcówka 2021 roku (w szczególności dla tych, których rok obrotowy pokrywał się z kalendarzowym) nie stanowiła kresu obowiązków w zakresie cen transferowych – zbliża się bowiem kolejny ważny termin związany z raportowaniem Country-By-Country (raportowanie CbC).

Jak wiadomo, polskim podatnikom towarzyszy szereg obowiązków w zakresie cen transferowych, począwszy od ustalania cen na warunkach rynkowych, przez sporządzanie dokumentacji na poziomie local file i master file, przeprowadzanie analiz porównawczych, a także składanie oświadczenia o cenach transferowych i formularza TP-R. Należy pamiętać, że równie istotnej uwagi podatników wymaga obecnie obowiązek raportowania na poziomie CbC.

Kogo dotyczy obowiązek raportowania CbC?

Dla przypomnienia, jednostki dominujące wchodzące w skład dużych międzynarodowych grup kapitałowych z siedzibą w Polsce mają obowiązek przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej raportu (CbC-R) informującego o grupie podmiotów. Równolegle, spółki będące członkami grup kapitałowych, których wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy objętej raportem CbC-R, zobowiązane są do złożenia powiadomienia (CbC-P), tj. wskazania jednostki raportującej oraz państwa, w którym zostanie przekazany właściwy raport CbC-R. Zgodnie z Ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami obowiązek ten dotyczy podatników o skonsolidowanych przychodach w wysokości 3,25 mld PLN lub 750 mln EUR (albo równowartości tej kwoty).

Jeśli chodzi o termin złożenia powiadomienia CBC-P, to zgodnie z art. 86 ust. 1 powyższej Ustawy, należy je złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów. Przy roku sprawozdawczym grupy odpowiadającym kalendarzowemu powiadomienie to należy zatem złożyć najpóźniej do 31 marca 2021 r. Jednocześnie termin na dopełnienie przez jednostkę dominującą obowiązku złożenia raportu CBC-R to 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego.

Jak informowaliśmy w jednym z wpisów na naszym blogu obecnie procedowany jest projekt przesunięcia terminów raportowo-dokumentacyjnych za rok 2020. Zgodnie z projektem ustawy przedłuża się termin na złożenie informacji o cenach transferowych (formularz TPR-C i TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. W praktyce dla podmiotów, których rok podatkowy skończył się z dniem 31 grudnia 2020 r., termin na złożenie oświadczenia o cenach transferowych (i sporządzenie lokalnej dokumentacji) oraz formularza TPR-C upłynie trzy miesiące później (tj. 31 grudnia 2021 r.). Z kolei termin na przygotowanie dokumentacji grupowej zostanie przesunięty na koniec marca 2022 r.

Projekt ten natomiast nie przewiduje przesunięcia terminów na złożenie powiadomienia CBC-P. Oznacza to, iż termin na złożenie powiadomienia CBC-P przez jednostki działające w ramach dużych międzynarodowych grup kapitałowych, które sporządzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok odpowiadający kalendarzowemu pozostaje bez zmian i upłynie już w tym miesiącu – w dniu 31 marca 2021 r.

Kluczowym elementem powiadomienia CBC-P jest wskazanie jednostki przekazującej informację o grupie podmiotów powiązanych (CBC-R) oraz państwa, w którym zostanie przekazany właściwy raport CBC-R.

Należy pamiętać, że powiadomienie CBC-P składane jest wyłącznie elektronicznie, niezależnie od roku obrotowego podmiotu składającego powiadomienie. Wzór dokumentu elektronicznego dla powiadomienia CBC-P znajduje się pod tym adresem.

Zwracamy zatem uwagę, że za niedopełnienie obowiązku złożenia powiadomienia CBC-P lub złożenie powiadomienia CBC-P niepełnego lub niezgodnego z posiadanymi danymi, grozi kara administracyjna w wysokości do 1 mln PLN, a do kompetencji Szefa KAS należy również przeprowadzanie kontroli wywiązywania się przez podmioty z obowiązków w zakresie CBC-R/CBC-P. Na szczęście formularz nie jest rozbudowany, a jego wypełnienie nie powinno stanowić większego problemu.

WARTO DOCZYTAĆ: