Widząc potrzebę lepszego zrozumienia, szerszego dialogu i stałego budowania zaufania na linii państwo-obywatel i biznes-administracja, w przededniu wyborów, chcielibyśmy przedstawić postulaty dotyczące prawa podatkowego, które powinny być brane pod uwagę przy wszelkich zmianach w zakresie prawa podatkowego. Jako firma od lat wspierająca klientów w kwestiach podatkowych, obserwująca procesy legislacyjne i aktywnie oceniająca wprowadzane zmiany uważamy, że jest to dobry moment na podzielenie się spostrzeżeniami i potrzebami płynącymi bezpośrednio od biznesu do administracji. Mamy nadzieję, że znajdą one odzwierciedlenie w przepisach i praktyce w nadchodzących miesiącach i latach budowania silnej polskiej gospodarki.

Zmiany ogólne

 • wprowadzenie rzeczywistej odpowiedzialności urzędników (lub państwa) za błędy w ramach procesu stosowania prawa podatkowego
 • większa przewidywalność zmian podatkowych, konsultacje przed ich wprowadzeniem i poprawa jakości stanowionych przepisów
 • uporządkowanie i ustrukturyzowanie przepisów poszczególnych ustaw podatkowych
 • wprowadzenie mechanizmów ugodowego („niewładczego”) rozwiązywania sporów podatkowych z organami podatkowymi
 • upowszechnienie instrumentów wzmacniających poziom zaufania podatnika / obywatela do organów podatkowych (np. interpretacje indywidualne, umowy podatkowe, APA)
 • umiejętne użycie instrumentów polityki podatkowej w celu zapewnienia rozwoju gospodarki i inwestycji / stymulowania obszarów gospodarczych lub zachowań przedsiębiorców istotnych z perspektywy państwa (np. ochrona kapitału polskiego – fundacje rodzinne, Polska jako „hub” inwestycjny – zwolnienie partycypacyjne dla holdingów)
 • wprowadzenie jako zasady oceny skutków regulacji dla każdej dużej zmiany podatkowej i uwzględniania tej oceny w procesie stanowienia prawa po roku od obowiązywania

Uwagi dotyczące poszczególnych ustaw podatkowych

 • uczynienie regulacji dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR) i podatku u źródła (WHT) przyjaznymi dla przedsiębiorców
 • uporządkowanie regulacji VAT w odniesieniu do sektora publicznego, w szczególności samorządowego
 • utrzymanie 30-krotności limitu dla składki emerytalnej i rentowej ZUS
 • niezwłoczne uregulowanie procedury w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów podlegających limitowi na gruncie 15e CIT
 • rozszerzenie możliwości złożenia bezsankcyjnego, dobrowolnego zakończenia sporu z inicjatywy podatnika na późniejszych etapach postępowania podatkowego